Cuộc thi viết “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI-Khát vọng Trà Vinh” – Kết quả và vấn đề đặt ra
Cuộc thi viết “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI - Khát vọng Trà Vinh” được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo triển khai từ cuối tháng 3 năm 2023. Cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tập trung phát động tham gia. Nhiều bài viết của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thể hiện trách nhiệm học tập, cụ thể hoá thực hiện và đề xuất các giải pháp nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả hơn. 

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐCT, ngày 20/3/2023 của Ban Chỉ đạo Cuộc thi viết về tổ chức Cuộc thi viết “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI - Khát vọng Trà Vinh”, Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã có kế hoạch tổ chức phát động hưởng ứng cuộc thi ở cấp mình, ngành mình đến cấp ủy, các tập thể và cá nhân thuộc đối tượng dự thi; chỉ đạo ban tuyên giáo/tuyên huấn/Phòng Công tác chính trị: tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cuộc thi, định hướng, tạo điều kiện để các tổ chức, tập thể và cá nhân hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Chỉ đạo nhận, xét chọn và nộp bài đạt chất lượng cao về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo yêu cầu… Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã thực hiện tốt công tác phối hợp, định hướng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, định hướng, phát động đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh tham gia cuộc thi. Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương tích cực đăng tải nội dung kế hoạch, câu hỏi, tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân nắm, tham gia viết bài dự thi. 

 

Bài dự thi của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của 09 huyện, thị xã, thành phố, 04 đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ với 3.789 bài dự thi. Tất cả các bài thi đều thể hiện sự đầu tư về mặt hình thức, sử dụng hình ảnh minh họa, định dạng trang và định dạng đoạn đảm bảo tính khoa học, sạch, đẹp. Một số bài thi được in và đóng cuốn rất cẩn thận, trang trọng, bắt mắt. Nội dung bài viết trả lời đủ 12/12 câu hỏi Ban Chỉ đạo đưa ra. Những bài thi được chọn để Ban Giám khảo cấp tỉnh chấm là những bài có sự đầu tư cả về nội dung và hình thức, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của người tham gia. Nhiều bài viết đã cố gắng cấu trúc đủ 03 phần: lời mở đầu, nội dung trả lời các câu hỏi và kết luận chung. Trong từng câu trả lời cũng được người viết triển khai dưới dạng một bài viết có đủ mở bài, thân bài, kết luận và có hình ảnh minh họa đúng chủ đề. Ưu điểm lớn trong các bài thi là đã cố gắng giới thiệu những mô hình, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và đề xuất các giải pháp phù hợp để Tỉnh uỷ nghiên cứu, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết trong nửa nhiệm kỳ còn lại, nhất là về nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển kinh tế biển, kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững và tăng sức cạnh tranh trên thị trường, phát huy tiềm năng du lịch, giảm nghèo bền vững…

Qua kết quả đánh giá, chấm điểm bài viết dự thi, giúp cho Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Tỉnh uỷ có cơ sở luận và thực tiễn để kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác học tập, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống đối với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tỉnh. Trong đó, cũng những hạn chế mà các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cần phải quan tâm để khắc phục trong thời gian tới, như: khá nhiều bài thi chưa trả lời tốt các câu hỏi về nội hàm, nội dung nhiệm vụ, giải pháp trong Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh, phương châm hành động của Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về chỉ đạo nâng cao các chỉ số phát triển của tỉnh, cho thấy công tác quán triệt, học tập, sinh hoạt, phổ biến các chương trình, kế hoạch này của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể chưa tốt, thiếu thường xuyên; khá nhiều bài viết chưa liên hệ thực tiễn hoặc chưa trình bày tốt thực trạng, thực tế 02 năm rưỡi triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tại địa phương, cơ quan, đơn vị, cho thấy sự quan tâm, sâu sát của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đối với chât lượng, hiệu quả đưa Nghị quyết vào cuộc sống là còn thấp; số ít cá nhân có được phần trả lời câu hỏi yêu cầu thể hiện trách nhiệm hoặc đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thức đẩy, hiện thực hoá khát vọng phát triển Trà Vinh trong giai đoạn mới, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong nửa nhiệm kỳ còn lại…

Qua kết quả như vậy, định hướng trong thời gian tới, các cấp uỷ địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết tốt các vấn đề sau: (1) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu tổ chức đảng trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng”; chú trọng chỉ đạo học tập, sinh hoạt, phổ biến thường xuyên, nghiêm túc kết quả đạt được nửa nhiệm kỳ qua và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong nửa nhiệm kỳ còn lại. (2) Nâng cao năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị  quyết, chỉ thị,  kết luận của Đảng; chú trọng rà soát, cập nhật, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá, xây dựng nông thôn mới, nâng cao các chỉ số (PCI, PAR Index, PAPI, SIPAS, ICT Index) của tỉnh… Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Đề án 02-ĐA/TU, ngày 28/02/2022 về Đổi mới công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh trong tình hình mới, Công văn số 606-CV/TU, ngày 03/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “uốn nắn về hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và học tập, làm theo Bác”. (3) Tăng cường kỷ cương, kỷ luật học tập nghị quyết bằng việc áp dụng quy chế lớp học; xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa ban tổ chức lớp học với cấp ủy đang có học viên tham dự trong quản lý đảng viên; lấy kết quả và ý thức học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên là một tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm. Cán bộ, đảng viên xác định động cơ, trách nhiệm nêu gương, nâng cao tính tự giác trong nghiên cứu, học tập, nắm vững, hiểu rõ, cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ nói riêng, Nghị quyết của Đảng nói chung; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (4) Các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục thực hiện các chuyên trang, chuyên mục về học tập, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phát huy hiệu quả tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương để thông tin về nội dung cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh. (5) Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra chất lượng người học bằng hình thức viết bài thu hoạch của mỗi cán bộ, đảng viên sau học tập; kịp thời biểu dương những tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt, góp ý, phê bình, uốn nắn những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc trong học nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng…/.

                                               Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1504
  • Trong tuần: 10 609
  • Tất cả: 8809082

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn