Những kết quả nổi bật ngành Tuyên giáo quí I/2023
Ngày 21/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo quy chế. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy báo cáo cụ thể với Thường trực Tỉnh ủy những kết quả nổi bật, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quí I/2023 và định hướng một số các nhiệm vụ, giải pháp quý II/2023; kiến nghị, đề xuất những nội dung có liên quan đến hoạt động của từng cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo trong quí I/2023 và nhiệm vụ, giải pháp quý II/2023, đó là:

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo

 

Kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo trong quí I/2023

Thứ nhất, chủ động, linh hoạt, tích cực trong công tác tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực, phối hợp các sở, ngành liên quan và Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sơ, tổng kết 05 chỉ thị, nghị quyết của Đảng và trên 30 dự thảo các văn bản thuộc lĩnh vực Tuyên giáo đạt chất lượng về nội dung và đảm bảo tiến độ đề. Phối hợp các đơn vị liên quan mở 05 lớp tập huấn, hướng dẫn “thí điểm” sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử;... Tham mưu tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới” gắn với khen thưởng 10 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Thứ hai, Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị, chú trọng thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Tham mưu Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức nghiên cứu, quán triệt, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy đạt yêu cầu. Tham mưu tổ chức Hội nghị trực tiếp kết nối trực tuyến triển khai Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới” gắn với tổng kết, trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I, giai đoạn 2021-2025;...

Thứ ba, Quan tâm công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương: Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng gắn với bồi dưỡng tài liệu lịch sử, văn hóa địa phương. Đồng thời, đã chủ động xây dựng và ban hành Hướng dẫn quy trình nghiên cứu, biên soạn công trình lịch sử đảng bộ cấp huyện, ngành tỉnh, ngành huyện và xã, phường, thị trấn trong tỉnh nhằm thống nhất quy trình thẩm định lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống ngành ở các địa phương, đơn vị, bảo đảm chất lượng nội dung, tính đảng, tính khoa học, tránh sai sót trước khi xuất bản, phát hành các ấn phẩm lịch sử, các công trình lịch sử được xuất bản đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội dung các công trình được đánh giá khách quan, đúng chuẩn.

Thứ tư, Thực hiện tốt vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh: Kịp thời theo dõi, chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác nắm bắt thông tin dư luận, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, tăng cường chia sẻ thông tin định hướng, đấu tranh, phản bác thông tin có quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng. Phát động Cuộc thi viết chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3, năm 2023.

Thứ năm, Công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ, công tác dư luận xã hội, công tác thông tin đối ngoại có nhiều chuyển biến tích cực: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh, chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Nổi bật là kịp thời chuyển thể các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của các ngành, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương… sang hình thức infographic, bản tin bằng âm thanh (audio), tạo bản tin kết hợp hình ảnh, âm thanh (video clip) với phát thanh viên ảo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các dạng sách điện tử… ngày càng hấp dẫn, lôi cuốn người nghe, người xem, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Tổ chức 03 kỳ điểm cầu dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương và 01 kỳ Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh bằng hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến từ huyện đến cơ sở, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền của Đảng đến cán bộ, đảng viên ngày càng phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Chủ động tham mưu đề xuất, xin chủ trương Thường trực Tỉnh ủy chủ đề khảo sát dư luận xã hội năm 2023 và được Thường trực Tỉnh uỷ thống nhất, nhằm kịp thời nắm bắt thông tin dư luận xã hội bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, kết hợp nhiều nguồn, nhiều kênh thông tin…kịp thời tham mưu báo cáo Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nắm và chỉ đạo.

Thứ sáu, Nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu trên lĩnh vực Khoa giáo: Kịp thời tham mưu, đề xuất Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo hiệu quả trên lĩnh vực Khoa giáo. Đã chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực Khoa giáo đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó đã phối hợp các sở, ngành liên quan lấy ý kiến hoàn chỉnh các báo cáo về sơ kết, tổng kết 03 Chỉ thị, 01 Nghị quyết của Trung ương( ) đạt chất lượng, đảm bảo thời gian.

Nhiệm vụ, giải pháp quý II/2023

Một là, Tiếp tục tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; tổ chức Cuộc thi viết “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI - Khát vọng Trà Vinh”; tiếp tục mở các lớp tập huấn Sổ tay đảng viên điện tử cho các địa phương; tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tuyên giáo theo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và theo chỉ đạo đột xuất của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hai là, Chủ trì tổ chức tổ chức tập huấn việc sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử cho cán bộ, đảng viên (dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2023); Phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN gắn với tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương theo kế hoạch để ra;Hội nghị Báo cáo viên Trung ương kết nối điểm cầu tỉnh trực tuyến nối đến cấp huyện và cơ sở;...

Ba là, Tổ chức cuộc thi xây dựng video, clip giới thiệu, quảng bá về quê hương, con người Trà Vinh nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, tiềm năng, thế mạnh, những hình ảnh, nét đẹp về văn hóa, quê hương, con người Trà Vinh đến bạn bè trong và ngoài nước để thu hút đầu tư, phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bốn là, Tiếp tục thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, nâng cao ý thức cảnh giác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tăng cường đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng, ngăn chặn, vô hiệu hóa những thông tin có nội dung xấu, độc trên Internet và mạng xã hội.

Năm là, Tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với các ngành trong khối Khoa giáo theo Quyết định số 1123-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhằm phát huy sự phối hợp, đồng bộ, hiệu quả trong việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh uỷ. Chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh, những giải pháp đột phá, chiến lược thuộc lĩnh vực tuyên giáo.


Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến cụ thể đối với ý kiến, kiến nghị của từng cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy từ đầu năm đến nay tập trung thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ của ngành được giao; tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo cơ tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đảm bảo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ban Đảng Trung ương, có một số nội dung tỉnh chỉ đạo được Trung ương đánh giá cao.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, quy chế, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy; chuẩn bị tốt từng nội dung cho Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các đoàn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các bộ, ngành Trung ương đến làm việc với tỉnh Trà Vinh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Đổi mới công tác tư tưởng của Đảng, Đề án Sổ tay đảng viên điện tử, góp phần xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tập trung và tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội. Đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo. Tổ chức chất lượng, hiệu quả Cuộc thi viết “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tinh lần thứ XI - Khát vọng Trà Vinh”

Tuấn Huỳnh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 44
  • Trong tuần: 2 728
  • Tất cả: 8799190

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn