Cầu Kè: HIỆU QUẢ VIỆC XÂY DỰNG, CỦNG CỐ VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam noi theo. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi, giản dị, ai cũng có thể học theo, làm theo để trở thành một người công dân tốt trong xã hội.

Qua thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có thể nói việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Cầu Kè đã đi vào thực tiễn đời sống, xã hội, có sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên các đoàn thể và quần chúng nhân dân, trở thành việc làm theo thường xuyên, với những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trong quá trình thực hiện, gắn kết chặt chẽ các giải pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu xây dựng mới 98 mô hình, duy trì nâng chất 184 mô hình, nâng tổng số đến nay có 282 mô hình tập thể, cá nhân học tập làm, theo Bác, có 55 mô hình tiêu biểu có cách làm hay, sáng tạo đã được nhân rộng và có sức lan tỏa đến các tập thể, cá nhân học tập và làm theo (trong đó, Trung ương khen 01 mô hình, tỉnh khen 02 mô hình). Để việc học và làm theo Bác trở thành thường xuyên, liên tục và tự giác của mỗi người, Huyện ủy Cầu Kè ban hành Kế hoạch số 20 về mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” qua tổ chức triển khai thực hiện, có 100% cán bộ, đảng viên viết bản đăng ký, xây dựng kế hoạch thực hiện ít nhất là 04 nội dung phù hợp với từng đối tượng (trong đó có 196 đồng chí là cán bộ chủ chốt đăng ký thực hiện nội dung “Trên làm gương mẫu mực” và  3.361 đảng viên đăng ký thực hiện nội dung “dưới tích cực làm theo” ), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện nội dung “Trên làm gương mẫu mực”,  hỗ trợ 03 hộ thoát nghèo; Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn thực hiện nội dung “Dưới tích cực làm theo”, hỗ trợ 14 thoát hộ nghèo.

Các cơ quan tham mưu Huyện ủy thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Từ thực tiễn triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  Huyện Cầu Kè rút ra một số kinh nghiệm:

Thứ nhất, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động một cách thiết thực hiệu quả.

Thứ hai, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, trong việc học tập và làm theo Bác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Thứ ba, chú trọng công tác tuyên truyền nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để học tập, làm  theo.

Thứ tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát định kỳ đối với việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Để duy trì và nâng chất lượng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Huyện Cầu Kè sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 45 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè, các văn bản của Tỉnh ủy, của Trung ương “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề học tập toàn khóa và chuyên đề học tập năm 2022.

 Hai là, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị, phát huy vai trò trách nhiệm, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Luôn gương mẫu, đi đầu, nêu gương trong việc lựa chọn và xây dựng các mô hình học tập phù hợp với nhiệm vụ được giao, đặc điểm, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, nhất là Kế hoạch số 20 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên các đoàn thể và quần chúng nhân dân làm theo Bác

Ba là, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: trên trang thông tin điện tử của huyện, quyển thông tin Ban Tuyên giáo Huyện ủy, tuyên truyền trên đài Truyền thanh, trong các cuộc họp chi bộ, cơ quan, họp lệ các chi, tổ hội và Ban công tác Mặt trận ấp khóm; xây dựng các mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong hội viên các đoàn thể và quần chúng nhân dân.

Bốn là, tiếp tục duy trì, nâng chất các mô hình đã được khen thưởng, kịp thời phát hiện những mô hình mới, gương người tốt việc tốt để biểu dương khen thưởng, nhân rộng tạo sự lan tỏa rộng rãi trong mọi lĩnh vực.

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cầu Kè

Nguồn: Thông tin công tác tư tưởng

Tin khác
1 2 3 4 5 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 1138
  • Trong tuần: 11,577
  • Tất cả: 7,289,126

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn