CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TRÀ VINH

Xác định công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay để hình thành một thế hệ gia đình mới, vừa bảo đảm được những nét cơ bản nhất giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, vừa đáp ứng được nhu cầu tất yếu trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, tỉnh Trà Vinh đã huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện công tác gia đình. Việc phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao trình độ dân trí, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội là những tiền đề trong việc thực hiện các chính sách về công tác gia đình đạt hiệu quả cao.

Để tạo sự đồng thuận trong thực hiện, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã triển khai Chỉ thị 49 của Ban Bí thư, Kế hoạch 32 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Kế hoạch cụ thể hóa của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua sinh hoạt lệ chi bộ, lồng ghép triển khai trong hội nghị triển khai nghị quyết, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên… Qua đó, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh hiểu rõ vai trò của gia đình trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; đa số cán bộ, đảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chăm lo xây dựng gia đình và tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em…; đông đảo Nhân dân hưởng ứng và thực hiện tốt, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đa số mỗi cặp vợ, chồng có từ một đến hai con để nuôi dạy cho tốt.

Các cấp hội phụ nữ, đoàn thanh niên gắn công tác xây dựng gia đình với việc thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng gia đình 05 không, 03 sạch”; xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh giáo dục về lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống, giáo dục hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; giáo dục những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, các kiến thức về giới và bình đẳng giới và vị trí, vai trò, đóng góp của phụ nữ trong xã hội… đã thu hút đông đảo lượt đoàn viên, hội viên tham dự. Mặt khác, các hoạt động về lĩnh vực gia đình diễn ra khá phong phú, thiết thực, bổ ích. Hàng năm, các cấp trong tỉnh đều tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Tỉnh đang triển khai thực hiện nhiều đề án về gia đình, như về phòng, chống bạo lực, phòng, chống sự xâm nhập của tệ nạn xã hội vào gia đình; về tuyên truyền giáo dục chuyển đổi hành vi về gia đình; nghiên cứu tổng thể về gia đình để đề xuất xây dựng mô hình gia đình và giải pháp phát triển gia đình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa; về tuyên truyền, giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam… để cung cấp tới nhiều gia đình các kiến thức, kỹ năng sống; đồng thời giáo dục và vận động mọi gia đình tự nguyện, tự giác, tích cực thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; khuyến khích người dân xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững. Toàn tỉnh đã thành lập được 343 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 343 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại 69 xã, phường, thị trấn và 2.299  câu lạc bộ, tổ, nhóm xây dựng gia đình hạnh phúc với 45.850 thành viên. Tổ chức vận động xây dựng 770 câu lạc bộ, tổ, nhóm xây dựng gia đình 05 không, 03 sạch, với 127.235 hộ, tại 106/106 xã, phường, thị trấn, đặc biệt đã xây dựng được 579 Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới và gần 70% hộ đạt 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch; 100% xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Các câu lạc bộ, tổ, nhóm đã phát huy hiệu quả hoạt động, tích cực vận động Nhân dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, nhắc nhở động viên nhau thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình và truyền thống tốt đẹp của dòng họ.

t

Lễ ra mắt Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình tại xã Tân Hiệp huyện Trà Cú

Ngày hội gia đình ở huyện Càng Long

Một trong các yếu tố quan trọng xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ là kinh tế hộ gia đình phát triển, thu nhập nâng lên. Do đó, các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện, đẩy mạnh triển khai tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kết hợp với xây dựng nông thôn mới, từng bước thay đổi tập quán lạc hậu trong sản xuất nông nghiệp, khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, nhất là ở vùng khó khăn, vùng đông đồng bào Khmer; đồng thời thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, chăm lo đời sống, triển khai thực hiện tốt chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho hộ nghèo. Hội phụ nữ các cấp triển khai thực hiện 02 kế hoạch chuyên đề “Hỗ trợ hội viên nghèo, phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo bền vững và vận động hỗ trợ thành lập tổ hợp tác” kế hoạch “Triển khai hoạt động, quản lý nguồn TKTD tại chi, tổ hội”, duy trì và nhân rộng các tổ, nhóm, câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững (tổng số vốn trên 1.260 tỷ đồng); vận động cán bộ, hội viên, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ trên 8.826 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ; Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh đã giải ngân trên 65,7 tỷ đồng cho 6.609 hộ vay. Các cấp bộ Đoàn có nhiều giải pháp phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên phát triển kinh tế hộ gia đình như: Tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; hướng dẫn thanh niên vay vốn sản xuất, kinh doanh; xây dựng, duy trì, củng cố các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên. Đến nay, toàn tỉnh có 05 hợp tác xã, 92 tổ hợp tác và 151 mô hình, câu lạc bộ phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ, hoạt động hiệu quả, có 2.668 đoàn viên tham gia; tổng nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội do Đoàn thanh niên quản lý là 214.535 tỷ đồng, gồm 341 tổ với 12.189 hộ vay. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, từng bước bảo đảm nhu cầu về nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên thông qua tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho hơn 280.373 lượt đoàn viên thanh niên, dạy nghề 16.325 đoàn viên, thanh niên và giải quyết việc làm trong và ngoài nước cho hơn 98.556 đoàn viên thanh niên. Các hoạt động trên đã góp phần giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo từ 23,68% năm 2010 xuống còn 3,22% vào năm 2019; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 15 triệu (năm 2010) lên 59 triệu (năm 2019).

Bên cạnh phát triển kinh tế, việc xây dựng các danh hiệu văn hóa, xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình điển hình tiêu biểu đã góp phần thay đổi đời sống tinh thần trong các hộ gia đình. Các gia đình tích cực tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, quy chế dân chủ ở cơ sở; phát triển các hình thức tổ hòa giải, các câu lạc bộ gia đình tại cộng đồng; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình; xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau… Hiện toàn tỉnh đã công nhận 57/85 xã văn hóa nông thôn mới; 14/21 phường, thị trấn văn minh, 559/756 ấp, khóm văn hóa nông thôn mới, 1.063/1.141 cơ quan, đơn vị, trường học văn minh; 96/106 xã và 731/756 ấp, khóm có nhà văn hóa và 244.576 gia đình văn hóa nông thôn mới; tỉnh có 02 huyện được công nhận huyện nông thôn mới và 01 thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, các phong trào xây dựng gia đình, ấp, khóm, đơn vị an toàn an ninh, trật tự; không có tệ nạn xã hội; các gia đình nông dân văn hóa, gia đình sức khỏe; gia đình học tập (cuối năm 2019 có 78,3% gia đình được công nhận); các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; giúp vốn giảm nghèo, phát triển bền vững, không có bạo lực, bình đẳng giới… đã phát huy tính tích cực của mỗi cá nhân trong cộng đồng, giữ gìn truyền thống, xây dựng nhân cách con người về tư tưởng, đạo đức, tình cảm, lối sống, xây dựng gia đình no ấm, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc, bình đẳng, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội ngày càng ổn định và phát triển.

Tuy nhiên, nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác gia đình của Trà Vinh còn hạn chế; công tác thông tin, tuyên truyền, chưa thật sự đi vào chiều sâu; công tác giáo dục đạo đức trong từng gia đình còn xem nhẹ; việc trang bị những kiến thức về gia đình, nhất là cho các gia đình trẻ, chưa được thực hiện tốt. Đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn, nên chưa có điều kiện chăm lo, phát triển toàn diện cho gia đình dẫn đến các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, hủ tục lạc hậu và tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn diễn ra; tình trạng ly hôn, ly thân, sống thử, không đăng ký kết hôn, tệ nạn xã hội… xuất hiện ngày càng nhiều; tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn biến phức tạp. Mặt bằng dân trí còn thấp, phần lớn dân số sống ở vùng nông thôn, chủ yếu sống bằng nghề nông, lao động chủ yếu là thủ công. Do đó, ý thức về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đã làm thay đổi giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, tăng cường phòng, chống bạo lực gia đình, phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Củng cố, phát triển gia đình trên cơ sở kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, đặc biệt đối với trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai và nuôi con nhỏ. Nâng cao năng lực của gia đình trong phát triển kinh tế để nâng cao mức sống của mỗi gia đình, ứng phó với thiên tai và khủng hoảng kinh tế; tạo việc làm, tăng thu nhập và phúc lợi, đặc biệt đối với các gia đình chính sách, gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là những mục tiêu xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Trà Vinh trong những năm tiếp theo.

Chí Thành

 

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 475
  • Trong tuần: 293,520
  • Tất cả: 4,676,068

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn