KẾT QUẢ 03 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 23-CT/TW NGÀY 09/2/2018 CỦA BAN BÍ THƯ

Qua 03 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã cụ thể hóa nội dung thực hiện gắn với các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng, chỉ đạo, tiến hành các nhiệm vụ và giải pháp một cách tập trung, thu được kết quả quan trọng. Qua đó, củng cố và tạo cơ sở để tỉnh thực hiện ngày càng hiệu quả nghiên cứu lý luận - tổng kết thực tiễn và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Trao thưởng cuộc thi viết cảm nhận về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (nguồn tuyengiap.travinh.gov.vn)

Công tác triển khai, quán triệt nghị quyết của Đảng tại các địa phương, đơn vị được chú trọng và không ngừng cải tiến, đổi mới, từng bước nâng cao. Tỷ lệ đảng viên tham gia học nghị quyết đạt trên 98%. Việc xây dựng, thảo luận chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy được thực hiện đảm bảo quy trình. Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện đã thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nội dung giảng dạy được giảng viên cập nhật, bổ sung phù hợp yêu cầu thực tế. Từ năm 2018 đến 2020, Trường Chính trị tỉnh mở 581 lớp, với 11.897 học viên. Trung tâm chính trị huyện, thị xã, thành phố và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh mở 593 lớp 53.508 học viên. Riêng năm 2019, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức mở 22 lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý (đối tượng 4), có 2.135 đồng chí tham dự; 179 lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở (đối tượng 5), có 26.623 đảng viên; phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 2 tổ chức 01 lớp bồi dưỡng cho 135 cán bộ dự nguồn cấp ủy cấp huyện, tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung, đẩy mạnh công tác triển khai, tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho các đối tượng chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào Khmer bằng nhiều hình thức phù hợp. Các cơ quan báo, đài trong tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và  kết quả đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức tốt các diễn đàn, tọa đàm, các câu lạc bộ, các cuộc thi để tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh, thiếu niên. Sở giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường phổ thông thực hiện nhiệm vụ, bắt đầu từ năm học 2017-2018 sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”.

Đối với công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; xây dựng các trang, nhóm trên Zalo, facebook để chia sẻ, cung cấp thông tin tích cực trên mạng xã hội. Qua đó làm cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh có ý thức cảnh giác trước thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, tham gia theo dõi và đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa hoặc phản bác có hiệu quả các tài khoản, trang mạng, thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Thời gian qua, nhất là từ khi thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh rất quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị tổ chức nghiên cứu, hội thảo, toạ đàm, tổng kết kinh nghiệm và đề xuất các sáng kiến, giải pháp tăng cường hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận, kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, những vấn đề nghiên cứu được vận dụng vào thực tiễn một cách có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị và của tỉnh. Quá trình triển khai thực hiện, kết quả cho thấy, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh phù hợp quy luật, tiếp tục đi đúng hướng, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực (giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng), xây dựng nông thôn mới, phát triển hợp tác xã đạt yêu cầu đề ra; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp… được quan tâm triển khai ngày càng sâu rộng.

Trong thời gian tới, cấp ủy các địa phương, đơn vị trong tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW, Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác lý luận, học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của các Hội nghị Trung ương (khóa XIII).

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung của Quy định 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm chính trị huyện, thị xã, thành phố; thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm chí trị huyện-thị xã-thành phố chú trọng thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị trong việc theo dõi, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên sau đào tạo, bồi dưỡng tại trung tâm và rà soát lại đối tượng cán bộ, đảng viên và quần chúng có nhu cầu đưa đi đào tạo, bồi dưỡng tại Trường và các Trung tâm.

Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, phát huy dân chủ, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo trong công tác lý luận và tổng kết thực tiễn trên nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xem đây là nhiệm vụ quan trọng bảo đảm việc đề ra các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm đúng với đường lối của Đảng, Nhà nước. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, định hướng nội dung nghiên cứu lý luận – tổng kết thực tiễn đối với Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Trà Vinh.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, phát hiện, nắm tình hình đối với hoạt động tán phát thông tin có quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh mạng, ngăn chặn, vô hiệu hóa các trang website, blog, tài khoản mạng xã hội có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước ta; phát huy tính tích cực của nhóm, các trang mạng xã hội trong việc cung cấp và lan tỏa thông tin tích cực v.v…

                                       Nguyễn Văn Dũ

 

Tin khác
1 2 3 4 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 1942
  • Trong tuần: 9,451
  • Tất cả: 7,211,923

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn