Trà Vinh: Kết quả bước đầu sau 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Sau 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục được nâng lên rõ rệt, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, từ đó giúp tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, đảm bảo an ninh quốc phòng, nhất là công tác hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2023

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 28/9/2021 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, sở, ban, ngành, đoàn thể, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện, bám sát chỉ đạo của tỉnh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Từ đó, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực từ học tập sang làm theo Bác.

Song song với việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, các tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể đưa nội dung học tập chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà Nhân dân quan tâm. Xác định việc học tập, làm theo Bác trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; vừa định hướng, vừa đi cùng và trở thành một trong những nội dung để đánh giá kết quả, chất lượng công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác tự phê bình và phê bình được tổ chức thực hiện tốt theo tinh thần nhìn thẳng sự thật, trung thực, trách nhiệm, cầu thị, đoàn kết, vì sự phát triển. Thông qua việc tích cực học tập, làm theo Bác của tập thể, cá nhân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục quan tâm rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân; nâng cao ý thức trách nhiệm, hình thành tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện, được dư luận đồng tình đánh giá cao.

Các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thông trong tỉnh tập trung thực hiện tuyên truyền các nội dung cơ bản, cốt lõi các tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung nội dung về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc; gương “người tốt, việc tốt”, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới và các mô hình hay, cách làm hiệu quả với nhiều hình thức thiết thực. Ban tuyên giáo các cấp định kỳ đăng các mẩu chuyện, những tấm gương điển hình, mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trong quyển thông tin công tác tư tưởng. Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các trang điện tử thành phần, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Trà Vinh duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học tập và làm theo. Các địa phương, cơ quan, đơn vị chú trọng tăng cường tuyên truyền, định hướng nội dung học tập và làm theo Bác cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội; tích cực tuyên truyền, chia sẻ những thông tin chính thống về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, những lời dạy của Bác trên các nền tảng internet, mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gồm 4.372 tin bài cả phát thanh truyền hình, 15.773 xuất bản phẩm và 231 các chương trình, sự kiện  đã tác động tích cực, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân năng động sáng tạo trong lao động, học tập, công tác, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; ý thức trách nhiệm đối với xã hội, với địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được nâng cao; tạo sự lan tỏa rộng rãi trong xã hội. 

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn và thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và lựa chọn những mô hình tiêu biểu của tập thể, cá nhân làm theo Bác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, làm theo Bác”, đối tượng dự thi là tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; có 2.683 bài dự thi, kết quả chấm điểm của Ban Giáo khảo trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 13 giải Khuyến khích. Xét chọn Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021- 2025, kết quả tiếp nhận 63 tác phẩm, chọn khen thưởng 10 tác phẩm văn học nghệ thuật và đề nghị về các hội chuyên ngành Trung ương xét chọn 10 tác phẩm về các lĩnh vực báo chí, văn học, nghệ thuật.

Đưa bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào chương trình giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường phổ thông… (trung bình cho mỗi bài 02 tiết/tháng của năm học); Trường Chính trị tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung tâm chính trị các huyện, thị, thành phố, Trường Quân sự địa phương bảo đảm việc giảng dạy phần học “Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh” theo quy định. Chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới thông qua việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu theo hướng gắn với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng; đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong học tập lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên, học viên. Tỉnh đoàn đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hội thi cán bộ đoàn, hội, đội các cấp. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biên soạn và cung cấp sổ tay các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các cơ sở hội tổ chức sinh hoạt, học tập trong các buổi sinh hoạt họp chi, tổ hội.

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị đã có tác dụng tích cực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các cấp, các ngành và trong nhân dân đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ. Toàn tỉnh có 4.249 mô hình sáng tạo, những cách làm hay ở các cấp, đã biểu dương, khen thưởng 818 gương điển hình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giới thiệu 03 tập thể để Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện phim tài liệu; 03 tập thể, 02 cá nhân để Ban Tuyên giáo Trung ương triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2022 và đề xuất các tập thể, cá nhân để trình Thủ tướng Chính phủ,Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khen thành tích học tập và làm theo Bác.

 Bên cạnh đó, hàng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Qua kiểm tra, giám sát, khảo sát cho thấy cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện tốt, cán bộ, đảng viên, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát công việc, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhân dân, giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp sát với đời sống, gần với dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục đó là: Việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa có sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị để phát huy sức mạnh tổng hợp, chưa gắn với việc thực hiện các nhiệm kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua; việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi còn chung chung; kết quả chuyển biến “làm theo” ở một số nơi chưa thể hiện rõ nét, chưa có nhiều gương sáng, nhất là trong cán bộ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị…

Đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao chứng nhận cho tác giả đạt Giải thưởng sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt I, giai đoạn 2021 - 2025.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tập trung, sâu sát chỉ đạo công tác quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW theo Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 27/01/2022 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

Hai là, tập trung làm tốt 3 nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu theo phương châm cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”. Thực hiện tốt phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, nội quy làm việc, các chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Ba là, cụ thể hóa định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm xây dựng các chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, kế hoạch công tác, quy chế, quy định và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, nhằm khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự lực, tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc..., làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và tự giác thực hiện tốt bổn phận, trách nhiệm của bản thân, “hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Tiếp tục lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân quan tâm để tập trung thực hiện, xử lý hiệu quả.

Bốn là, tổ chức triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch số 41-KH/TU, ngày 14/12/2021 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, Hướng dẫn số 30- HD/BTGTU, ngày 16/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tiêu chí và cách thức xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Thực hiện tốt quy định mỗi chi bộ đều có thực hiện mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục cụ thể hóa nội dung học tập làm theo Bác thành tiêu chí đánh giá cấp ủy, đảng viên hằng năm.

Năm là, tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực để làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những cách làm năng động, sáng tạo, cụ thể phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị để đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào nền nếp, chất lượng và hiệu quả, sức lan tỏa sâu rộng tại các địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ, phóng viên tiếp tục sáng tác, quảng bá và nâng cao chất lượng tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức xét chọn đợt II vào năm 2024.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, của báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định nêu gương; lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên. Biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền kịp thời các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong Đảng và ngoài xã hội.

Bảy là, Ban tuyên giáo các cấp chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy những cách làm thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Định hướng, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí truyền thông để có những sản phẩm báo chí hay, hấp dẫn, sâu sắc… nhằm tuyên truyền, giới thiệu quá trình thực hiện và kết quả việc học tập và làm theo Bác.

 Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 155
  • Trong tuần: 3 880
  • Tất cả: 8790605

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn