Tập trung thực hiện tốt công tác đánh giá, tổng kết năm 2023, xây dựng nghị quyết năm 2024 sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị
Đó là một trong những nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp lần thứ 3 (quý III/2023)

Ngày 04/10/2023, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp lần thứ 3 (quý III/2023). Tại Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới như sau:

          1. Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để thực hiện hoàn thành Nghị quyết năm 2023. Tập trung thực hiện tốt công tác đánh giá, tổng kết năm 2023, xây dựng nghị quyết năm 2024 sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị.

          2. Thường xuyên quan tâm, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản cụ thể hóa của các cấp ủy; thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; triển khai Kế hoạch thực hiện mô hình “Phát huy tài dân, sức dân, lợi cho dân”. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản khác về xây dựng Đảng…

          3. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kế hoạch số 94-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW (chú ý xây dựng mô hình chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ “bốn tốt”); các cấp ủy, địa phương nhanh chóng cụ thể hóa cho cấp ủy trực thuộc thực hiện.

          Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ (theo Công văn số 728-CV/TU, ngày 05/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); chỉ đạo tốt việc phân công công tác đối với đảng viên xã, phường, thị trấn (theo Công văn số 726-CV/TU, ngày 05/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU, ngày 02/10/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn về phân công đảng viên để các địa phương thống nhất chung trong triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách hộ gia đình. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên (hiện tại còn 02 Đảng bộ chỉ tiêu kết nạp đảng thấp so với nghị quyết đề ra: Đảng bộ thành phố Trà Vinh (đạt 37,05%); Đảng bộ huyện Tiểu Cần (đạt 50%)).

          Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ; triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, quy định, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ; sắp xếp, luân chuyển, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng…gắn với quy hoạch cán bộ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đồng thời để cán bộ sớm tiếp cận với công việc, chuẩn bị nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu Đại hội Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

          Triển khai lấy phiếu tín nhiệm theo Kế hoạch 111-KH/TU, ngày 14/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm (theo Kế hoạch số 83-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thành trong tháng 12); rút kinh nghiệm những việc làm chưa tốt trong kiểm điểm cuối năm 2022 để khắc phục thực hiện tốt hơn; chuẩn bị và thực hiện tốt nội dung đưa đảng viên ra tự phê trước quần chúng. Tổ chức Hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp huyện và cấp tỉnh năm 2023.

          4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, theo chương trình, kế hoạch của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy. Tiếp tục theo dõi việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát để có uốn nắn. Kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đồng thời coi trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát, để uốn nắn hạn chế ngay từ đầu, hạn chế sai phạm phải xử lý kỷ luật. Giải quyết kịp thời những trường hợp khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước.

          5. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

          6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các ngành, địa phương; quan tâm cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra công vụ; tập trung giải quyết tốt các vụ việc kéo dài, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Kịp thời trả lời, phản hồi những nội dung đơn người dân gửi đến các cấp lãnh đạo để thông tin cho người dân biết đúng, sai, không để tình trạng người dân gửi đơn mà không được trả lời, nên gửi đơn nhiều lần dẫn đến bức xúc do chậm được giải quyết những yêu cầu chính đáng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thường xuyên trực tiếp đối thoại với nhân dân để lắng nghe, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, nhất là những việc bức xúc nảy sinh từ cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, bảo đảm nghị quyết khi ban hành phải được triển khai, thực hiện có hiệu quả.

          7. Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và thực hiện tốt một số công việc cụ thể sau:

          - Ban dân vận các cấp kịp thời tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đánh giá cần quan tâm đánh giá đúng thực chất những kết quả làm được, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập để đề xuất, kiến nghị giải pháp, phù hợp.

          - Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; dân tộc, tôn giáo. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong việc nắm thông tin và xử lý tình hình phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở; đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhất là những chính sách mới được ban hành; giải đáp thấu đáo, kiên trì thuyết phục để nhân dân hiểu đúng tình hình của đất nước, của tỉnh, tự nguyện tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia công tác giải phóng mặt bằng, các công trình, dự án…trên địa bàn.

          - Thực hiện tốt việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

          - Tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách dân tộc, tôn giáo. Cần đặc biệt chú trọng công tác vận động, tuyên truyền và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc và cốt cán trong các tôn giáo. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận chính quyền, là thước đo sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo Đảng và quản lý Nhà nước.

          - Làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình, điển hình và đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo hướng thiết thực hơn nữa gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, các cuộc vận động an sinh xã hội. Quan tâm vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, việc nuôi trồng, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản theo hướng sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng và có giá trị xuất khẩu.

          - Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có tâm, có tầm, có kinh nghiệm, có trách nhiệm và trình độ năng lực thực hành theo phong cách dân vận của Bác Hồ “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

 

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 717
  • Trong tuần: 30 997
  • Tất cả: 8830424

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn