TRÀ VINH TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER

 
Để cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 08/10/2021 “về tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó xác định mục tiêu: Chú trọng phát triển kinh tế, giảm nghèo đa chiều bền vững, nâng cao mức sống cho đồng bào Khmer. Tập trung phấn đấu xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt  chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. Rút ngắn khoảng cách chênh lệch mức sống  giữa các vùng; từng bước giảm dần và phấn đấu không còn địa bàn đặc biệt khó  khăn. Nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt công tác  chăm sóc sức khỏe; bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống  tốt đẹp của đồng bào. Giải quyết tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa và thực hiện công  bằng xã hội. Tiếp tục giữ vững quốc phòng - an ninh kết hợp với phát triển kinh tế  - xã hội, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc Khmer trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học - kỹ thuật... là người dân tộc Khmer có đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu công tác. Nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng.
 Thời gian tới, để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 06-NQ/TU Tỉnh ủy, đòi hỏi sự nỗ lực mạnh mẽ của các cấp, các ngành, địa phương, căn cứ vào tình hình thực tế để cụ thể hóa thành các công việc, chỉ tiêu thực hiện; trong đó, ưu tiên các nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào Khmer, cụ thể.
 Tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trong đồng bào dân tộc Khmer từ 3 - 4%/năm. Tỷ lệ dân số người Khmer tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên. 100% số xã vùng đồng bào dân tộc Khmer đạt chuẩn nông thôn mới. Hàng năm, tạo việc làm mới cho đồng bào dân tộc Khmer 15.000 lao động. Tỷ lệ học sinh dân tộc Khmer đi học trong độ tuổi: Cấp tiểu học đạt 100%, trung học cơ sở đạt 99%, trung học phổ thông đạt 66%. Tỷ lệ hộ dân tộc Khmer được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%; sử dụng  điện thường xuyên, an toàn đạt 99,5%; hỗ trợ 100% hộ thuộc đối tượng chính sách  có nhu cầu về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề. Hàng năm có 95% trở lên xã, phường, thị trấn có đông đồng bào dân tộc Khmer vững mạnh về quốc phòng - an ninh. Đảng viên là người dân tộc Khmer chiếm 20% trở lên so tổng số đảng viên chung toàn tỉnh; 100% ấp, khóm có đông đồng bào dân tộc Khmer đều có đảng  viên là người Khmer. Tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, xây dựng đội ngũ cán  bộ, công chức, viên chức người dân tộc Khmer cơ bản phù hợp với tỷ lệ dân số ở  từng địa phương. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc Khmer đạt từ 20% trở lên so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh.

Đến năm 2030: Có 60% số xã vùng đông đồng bào dân tộc Khmer đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn huyện, xã, ấp đặc biệt khó khăn. Tiếp tục duy trì công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc Khmer cơ bản  phù hợp với tỷ lệ dân số ở từng địa phương. Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững đến năm 2030.

Phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh là chủ trương lớn của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết 06-NQ/TU đã cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về công tác trong vùng đồng bào dân tộc, với mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt chính sách, bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển, trong đó đáng chú ý là việc xây dựng và thực hiện tốt chính sách đoàn kết các dân tộc Kinh - Hoa - Khmer, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trên lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao dân trí; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc Khmer trong sạch, vững mạnh, đảm bảo các điều kiện cần thiết để đồng bào phát triển một cách toàn diện.

Nguồn: Thông tin Công tác tác tư tưởng

Tin khác
1 2 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 159
  • Hôm nay: 1634
  • Trong tuần: 18,274
  • Tất cả: 6,894,915

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn