Khắc phục tình trạng cấp trên làm kỹ, cấp dưới làm lướt trong học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết

Ngày 19/10/2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái ký, ban hành Chỉ thị 28-CT/TU về nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu tổ chức đảng trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong đó có yêu cầu khắc phục tình trạng cấp trên làm kỹ, cấp dưới làm lướt trong học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết.

Qua tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 30/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng trong nghiên cứu, triển khai và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với người đứng đầu và cấp ủy các địa phương, đơn vị trong tỉnh cũng còn có những hạn chế nhất định. Để công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy và người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu hơn nữa trong việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương. Nhận thức sâu sắc, thấu đáo về tầm quan trọng của từng chỉ thị, nghị quyết, kết luận... của Đảng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương để có những định hướng lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. Bí thư cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy lấy trách nhiệm, sự gương mẫu để xây dựng, nâng cao uy tín, danh dự của bản thân, tập thể, khẳng định vai trò đi đầu, là trung tâm đoàn kết, củng cố niềm tin, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2. Tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết bằng các hình thức phù hợp, linh hoạt (duy trì hình thức tổ chức hội nghị tập trung dành cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và cho đảng viên ở cơ sở không có điều kiện học trực tuyến), bảo đảm nâng cao chất lượng thông tin, tạo sự đồng bộ, thống nhất, khắc phục tình trạng cấp trên làm kỹ, cấp dưới làm lướt, đồng thời tiết kiệm thời gian, kinh phí và mở rộng đối tượng tham dự. Bí thư cấp ủy phải là người chủ trì, chỉ đạo hội nghị quán triệt và trực tiếp triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là đối với những chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, nghị quyết của đảng bộ cấp mình, đồng thời quán triệt một số tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị liên quan đến nghị quyết, giúp cho cán bộ, đảng viên có cơ sở để liên hệ thực tiễn và phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Trong tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, có thành lập ban quản lý lớp học, do đồng chí phó bí thư thường trực cấp ủy trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, chịu trách nhiệm về chất lượng học tập, quán triệt của đảng viên, đảng bộ, chi bộ.

3. Người đứng đầu và cấp ủy các địa phương, đơn vị phải gương mẫu, tập trung, trực tiếp xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện nghị quyết của Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp với chức trách, nhiệm vụ của cá nhân và đơn vị, địa phương. Chỉ đạo, chủ trì, cho ý kiến để xây dựng kế hoạch của ban thường vụ, của cấp ủy bảo đảm kịp thời, sát hợp; phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của tập thể cấp ủy, của cán bộ, đảng viên để thảo luận, hoàn thiện chương trình/kế hoạch hành động của cấp ủy để thực hiện nghị quyết tại đơn vị, địa phương bảo đảm tính thực chất, sát hợp, khả thi cao.

4. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong học tập chỉ thị, nghị quyết bằng việc áp dụng quy chế lớp học; xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa ban tổ chức lớp học với cấp ủy đang có học viên tham dự. Lấy kết quả và ý thức, thái độ học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên là một tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm. Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác của cán bộ, đảng viên trong việc viết thu hoạch sau học tập chỉ thị, nghị quyết, viết kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm.

5. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp và cấp dưới trong việc tổ chức triển khai học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Chỉ đạo ban tuyên giáo phối hợp cùng các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội biên tập tài liệu triển khai chỉ thị, nghị quyết theo hướng nêu những vấn đề trọng tâm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức để tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức hội nghị báo cáo viên nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh. Duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên hàng tháng. Cung cấp, định hướng nội dung tư tưởng, lý luận, kinh tế - xã hội... cho đội ngũ báo cáo viên hàng tháng, quý.

6. Các cấp ủy tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận. của Đảng, đưa hoạt động này vào nền nếp. Trong Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của ban thường vụ cấp ủy, của ủy ban kiểm tra các cấp có nội dung kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị này đối với cấp ủy và người đứng đầu các tổ chức đảng ở các đơn vị, địa phương. Qua kiểm tra, giám sát, có đánh giá, nhận xét sát hợp, thẳng thắn chỉ ra hạn chế và nguyên nhân, xác định và chỉ đạo cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy tập trung thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, thực hiện nghị quyết của Đảng thời gian tới. Trong đó, cần chú trọng kiểm tra việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện; nhận thức và chuyển biến của cán bộ, đảng viên; chuyển biến của địa phương, cơ quan, đơn vị sau khi học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Khắc phục triệt để tình trạng tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết còn hình thức, qua loa; cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết chưa sát thực tiễn; nhận thức của cán bộ, đảng viên còn chung chung.

7. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, kinh phí phục vụ việc học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân phù hợp theo Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đổi mới công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh trong tình hình mới”. Hàng năm, các cấp ủy bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng; văn phòng cấp ủy các cấp lập dự toán trình cấp ủy cùng cấp phê duyệt và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách này.

8. Các cơ quan thông tin đại chúng nghiên cứu các chuyên trang, chuyên mục có nội dung về học tập, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chuyên mục này cần liên tục được đổi mới cả về nội dung và hình thức... Phát huy hiệu quả tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương để thông tin về nội dung cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch, hướng dẫn việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung cần học tập, quán triệt; đối tượng, thời gian hoàn thành, tài liệu, kinh phí; đối tượng phải viết thu hoạch sau học tập, quán triệt nghị quyết; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng báo cáo viên. Phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết ở các đơn vị, địa phương và việc thực hiện Chỉ thị này. Hướng dẫn cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị này cho người đứng đầu, cấp ủy triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả. Thường xuyên theo dõi việc thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy nắm, chỉ đạo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 3772
  • Trong tuần: 28,425
  • Tất cả: 7,450,689

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn