Giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Những năm qua, khi Đảng, Nhà nước ta đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, thiếu trách nhiệm, sợ sai không dám làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các các cấp, các ngành diễn ra phổ biến. Việc này gây ra sự chậm trễ và trì truệ hoạt động công vụ, bào mòn và làm suy giảm niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, cản trở động lực và nguồn lực phát triển, ảnh hưởng mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Để kịp thời khắc phục tình trạng trên, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2023/NĐ-CP, ngày 29/9/2023 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đã ban hành Kế hoạch số 54-KH/TU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị.

Quán triệt, thực hiện các văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; quan tâm thực hiện đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại nhiều kết quả tích cực; triển khai thực hiện tốt mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Qua đó, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từng lúc, từng nơi vẫn còn tình trạng làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ trách nhiệm, không dám làm hoặc làm không đúng, không đầy đủ trách nhiệm, ngại nghiên cứu học hỏi, chưa mạnh dạn tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời công việc, với các biểu hiện cụ thể như: (1) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở lĩnh vực chuyên môn khi gặp vướng mắc, khó khăn, có tâm lý sợ trách nhiệm, không dám quyết định xử lý công việc theo thẩm quyền, còn trông chờ xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên làm chậm trễ tiến độ, hiệu quả công việc đạt được chưa cao. (2) Còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm đối với những công việc có tính chất liên quan đến nhiều phòng, ban trong cùng cơ quan hay liên quan đến các sở, ngành; làm việc cầm chừng thường xảy ra đối với số cán bộ, công chức làm việc nhiều năm nhưng chưa được cân nhắc, đề bạt. (3) Sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong xử lý công việc đôi khi thiếu chặt chẽ, thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao, chủ yếu trong quản lý nhà nước về đầu tư công, quản lý đất đai, cung ứng dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, có biểu hiện chậm trễ, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do: (1) Hệ thống văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên thay đổi, có sự chồng chéo, thiếu đồng bộ; một số văn bản hướng dẫn còn chung chung, chưa rõ, chưa cụ thể, khó áp dụng nên nhiều khi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa tiếp thu được đầy đủ, kịp thời, còn lúng túng trong nhận thức, không dám làm vì sợ sai, sợ bị xử lý trách nhiệm. (2) Một số khác có tư tưởng ngại va chạm, né trách, đùn đẩy trách nhiệm hoặc do năng lực, trình độ chuyên môn không đáp ứng được nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao nên e dè, làm gì cũng sợ sai, thiếu quyết đoán, còn trông chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên, chưa dám đương đầu với khó khăn, thử thách; một số nơi hụt hẫng về cán bộ, nhất là cán bộ tham mưu hoặc có những nơi bố trí cán bộ chưa phù hợp, chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nên còn tư tưởng an phận, có tâm lý e ngại “làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít”. (3) Khối lượng công việc phát sinh ngày càng nhiều, trong khi số lượng biên chế ngày càng tinh giản, gây quá tải và áp lực đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; trong khi chế độ chính sách tiền lương còn thấp, chưa đảm bảo đời sống, dẫn đến một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thật sự an tâm công tác. (4) Một số ít người đứng đầu chưa thật sự gương mẫu, chưa quyết liệt, mạnh dạn đột phá, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. (5) Ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong chấp hành pháp luật, quy chế làm việc còn hạn chế; thiếu tu dưỡng phẩm chất đạo đức hoặc sa vào chủ nghĩa cá nhân.

Để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, sợ sai không dám làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, trong thời gian tới, các cấp, các ngành  cần quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tổ chức tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị; Nghị định số 73/2023/NĐ-CP, ngày 29/9/2023 của Chính phủ; Kế hoạch số 54-KH/TU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; nhằm thống nhất nhận thức, hành động, trách nhiệm về nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh.

Thứ hai, tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo dức cách mạng, bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực công tác, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung cũng như vì khát vọng xây dựng Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới và lấy đó là một tiêu chí quan trọng để đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Kịp thời rà soát, thay thế, điều chuyển công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao. Nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; tự soi, tự sửa, tự rèn luyện đạo đức lối sống, trách nhiệm được giao của cán bộ, đảng viên, công chức; khắc phục trình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, không dám đấu tranh với biểu hiện tiêu cực, suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống.

Thứ ba, đổi mới phương pháp đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đúng thực chất, nhằm phát huy được tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước công việc được giao; giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khắc phục được tình trạng sợ trách nhiệm, cố gắng hoàn thành trách nhiệm công vụ được giao; đồng thời cần kiên quyết xử lý trách nhiệm, điều chuyển công tác đối với những trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cố tình né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, sợ sai không dám làm, không hoàn thành trách nhiệm được giao. Ở chiều ngược lại, cần có chính sách, cơ chế phù hợp bảo vệ, khen thưởng kịp thời, có thể miễn không xử lý trách trách nhiệm, được loại trừ, miễn trừ hoặc giảm nhẹ trách nhiệm đối với những cán bộ có ý chí chiến đấu cao, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước về khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; nêu cao vai trò lãnh đạo của tập thể, phát huy trách nhiệm của cá nhân, tính năng động, sáng tạo của từng địa phương, đơn vị và người đứng đầu, không trông chờ ý kiến chỉ đạo hoặc đùn đẩy công việc lên cấp trên. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo thực hiện tốt mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; mô hình Chi bộ “bốn tốt”, Đảng bộ “bốn tốt”.

Thứ năm, tăng cường theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (kể cả giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân) trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có biểu hiện, vi phạm né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm. Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc đánh giá, phê duyệt đề xuất và thẩm định kết quả thực hiện. Xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám đổi mới, sáng tạo, vì lợi ích chung để trục lợi, lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp hoặc đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ trong việc quyết định hoặc tham mưu đề xuất, thực hiện các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm ảnh hưởng đến kết quả công việc được giao.

 Thứ sáu, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát những bất cập, nhanh chóng đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo hướng rõ ràng, minh bạch, đảm bảo được tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, dễ nhận thức và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn; tạo ra môi trường làm việc thân thiện và an toàn, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao ý thức trách nhiệm, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gắn đánh giá kết quả công việc dựa trên kết quả và sản phẩm cụ thể của cán bộ, công chức, viên chức.

                                                                                                                                                                                             Kiên Văn Dung

                                          Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 373
  • Trong tuần: 4 004
  • Tất cả: 8775501

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn