Phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

Phát huy những kết quả đã đạt được và để phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục đạt kết quả toàn diện, góp phần hoàn thành thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, ngày 17/10/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về thực hiện Phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu để tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025, cụ thể:

 Năm 2022: Có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 10 xã nông thôn mới nâng cao; 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

 Năm 2023: Có thêm 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng tổng số toàn tỉnh có 09/09 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đạt 100% và có 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (huyện Cầu Kè); có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Năm 2024: Có thêm 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (huyện Tiểu Cần); có 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 Năm 2025: Có thêm 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (huyện Càng Long); có 70% số xã đạt chuấn nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu có 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Để tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ và hành động cụ thể của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm sau: 

Thứ nhất, thi đua phát triển kinh tế, đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo hướng liên kết sản xuất; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp và tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ cao vào sản xuất. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, bảo quản nông - thủy sản và thực phẩm theo hướng chất lượng, an toàn. Tăng cường công tác khuyến nông, thông tin thị trường, liên kết sản xuất cho nông dân.

Thứ hai, thi đua huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khơi dậy tinh thần tự giác tham gia đóng góp để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở địa phương; bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ, chú trọng vận động nhân dân, huy động mọi nguồn lực xã hội, từ các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội đầu tư cho xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba, thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục…, xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và các công trình, thiết chế văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng đảm bảo tính đồng bộ, làm tốt việc thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân, đẩy mạnh phát triển giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo...

Thứ tư, thi đua xây dựng thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa; đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự.

Thứ năm, thi đua xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, trong sạch, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Cấp ủy các cấp tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết trong tập thể, cùng đồng thuận xây dựng nông thôn mới, trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên ban chỉ đạo, bám sát cơ sở trong việc triển khai các phần việc. Từng đảng viên xây dựng chương trình hành động hàng năm, chọn những việc làm cụ thể đăng ký thực hiện gắn với hiệu quả công việc. Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở của cán bộ, đảng viên, của người có uy tín trong đồng bào dân tộc trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt phát huy vai trò tự giác, chủ động thực hiện 21 phần việc của hộ gia đình trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Thứ sáu, thi đua thực hiện hiệu quả những chương trình chuyên đề trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn và giải quyết các vấn đề tồn tại trong xây dựng nông thôn mới như: Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh; Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCCOP; Chương trình “Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới … 

Các quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, đơn vị và địa phương trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội: Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 theo sự phân công của Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh. Nghiên cứu để kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, người dân thực hiện phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận, lan tỏa trong xã hội về xây dựng nông thôn mới. Tích cực tham gia chỉ đạo, hỗ trợ đối với địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

Đối với cấp huyện: Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và là đơn vị tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Các huyện không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Đối với xã: Đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và là xã tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện; không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và là xã có kết quả nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới toàn diện, nổi bật; không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Đối với ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã: Có những đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới và được cấp có thẩm quyền ghi nhận.  Có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống của địa phương, có nhiều sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao trở lên; phối hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết được nhiều việc làm cho người dân trên địa bàn nông thôn.

Đối với cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới.

Người lao động (nông dân, công nhân...), thành viên hợp tác xã tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua với những việc làm thiết thực (đóng góp tiền của, công sức, đất đai...) hoặc có mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, có phát minh, sáng chế trong lao động, sản xuất góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới.

Đối tượng khác: Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các hội, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, các gia đình, cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài... có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng nông thôn mới; sản xuất giỏi, có thu nhập cao và giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Phòng TT-BC-VH-VN

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1156
  • Trong tuần: 11,595
  • Tất cả: 7,289,144

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn