Thông tin trong tuần (từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2024)

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; tập trung thực hiện các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo, định kỳ báo cáo, nhất là các nội dung hàng tuần phải báo cáo tiến độ thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy trong họp báo tuần.  

Một số hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

- Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) tổng kết Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay và quán triệt Quy định 142QĐ/TW, ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị (mở rộng) để sơ kết tình hình công tác tháng 5, xây dựng chương trình công tác tháng 6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Hà Nội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự họp chuẩn bị một số nội dung của kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về dự kiến nhân sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024 - 2029; Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ báo cáo tình hình công tác rà soát quy hoạch cán bộ của các sở, ngành, địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2025 - 2030.

Một số kết quả nổi bật tình hình kinh tế - xã hội.

Tuần tới, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện, chỉ đạo một số công việc trọng tâm:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Tỉnh ủy tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Hà Nội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân và đi cơ sở; đồng chí Phó Bí thư làm việc với Đoàn kiểm tra chuẩn bị kiểm tra việc thực hiện Sổ tay đảng viên điện tử, làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh chuẩn bị video clip về 2 tỉnh kết nghĩa Trà Vinh - Thái Bình.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; tập trung thực hiện các nội dung đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo, định kỳ báo cáo, nhất là các nội dung hàng tuần phải báo cáo tiến độ thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy trong họp báo tuần. 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định hồ sơ quy trình cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tổng hợp, thẩm định hồ sơ rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030 và công tác cán bộ theo thẩm quyền; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy hoàn chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương phê duyệt. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông qua báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; tiến hành thẩm tra, xác minh đơn tố cáo đối với đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện dân chủ ở cơ sở 05 tháng đầu năm 2024 tại Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân vận Huyện ủy Càng Long và Thị ủy Duyên Hải.

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục dự kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Hà Nội; dự phiên họp toàn thể Ủy ban Kinh tế; tổng hợp ý kiến đóng góp đối với dự thảo luật trình tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp để chuẩn bị một số nội dung của kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung đề nghị phối hợp thực hiện của các bộ, ngành Trung ương; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn về nhà ở, không để tiến độ xây dựng nhà chậm gây khó khăn cho hộ dân trong mùa mưa; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung chỉ đạo công tác thu thuế. Tập trung thực hiện các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy nhanh thực hiện các nội dung công việc xây dựng tỉnh nông thôn mới. Tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tập trung chỉ đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; chuẩn bị tốt Văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tiếp tục phối hợp tốt với Công an tỉnh và các ngành có liên quan kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở do Bộ Công an hỗ trợ và thanh toán tiền cho đơn vị thi công đảm bảo đúng quy định. Các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện chương trình công tác theo kế hoạch. Chỉ đạo tốt Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chính sách người có công, dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội; triển khai thực hiện tốt các nội dung phục vụ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Tập trung thực hiện các công trình văn hóa được Thường trực Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức tuần tra, kiểm soát, thực hiện các biện pháp hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Tập trung giải quyết các vụ án đúng tiến độ, đúng pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. 

Tin, ảnh: Trị Huỳnh
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 440
  • Trong tuần: 4 445
  • Tất cả: 8785967

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn