Kết quả thực hiện mô hình “Phát huy tài dân, sức dân - lợi cho dân” tại Đảng bộ huyện Cầu Ngang
0:00 / 0:00

Trần Minh Bảnh,  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cầu Ngang

Thực hiện Kế hoạch số 148-KH/TU, ngày 06/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện mô hình “Phát huy tài dân, sức dân - lợi cho dân”, Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Ngang ban hành Kế hoạch số 158-KH/HU, ngày 28/11/2023 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiệnQua thời gian triển khai, mô hình đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

anh tin bai

Hội nghị thực hiện mô hình "Phát huy tài dân, sức dân - Lợi cho dân" tại xã Hiệp Hòa (đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn điểm chỉ đạo)

Để mô hình đạt hiệu quả cao nhất, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt mô hình; xác định nội dung trọng tâm của mô hình, trong đó chú trọng những nội dung gần đời sống người dân; lắng nghe, tôn trọng ý kiến chính đáng của Nhân dân... để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng thời, chọn Đảng bộ thị trấn Cầu Ngang và Đảng bộ xã Hiệp Hòa làm điểm chỉ đạo của huyện; chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, chọn chi bộ ấp, khóm làm điểm chỉ đạo tại địa phương; định kỳ hàng tháng, Đảng ủy xã, thị trấn tổ chức cuộc họp tại 01 chi bộ ấp, khóm để đánh giá kết quả thực hiện mô hình; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc thực hiện mô hình; giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chịu trách nhiệm hướng dẫn đảng bộ các xã, thị trấn tổ chức hội nghị thực hiện mô hình; đồng thời phải phân công lãnh đạo Ban dự tất cả các cuộc hội nghị được chọn làm điểm ở tất cả các đảng bộ trực thuộc để qua đó kịp thời đánh giá, chấn chỉnh những đơn vị tổ chức chưa nghiêm túc; từng hội nghị điểm phải được chú trọng việc rút kinh nghiệm, làm cơ sở tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy nắm, chỉ đạo để ngày càng hoàn thiện trong khâu tổ chức hội nghị và giải quyết các vấn đề mà quần chúng nhân dân quan tâm.

Để người dân nắm rõ hơn về nội dung, cách thức, phương pháp thực hiện mô hình, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú như: Triển khai lồng ghép vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể; qua Trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh của địa phương, các trang, nhóm mạng xã hội do cơ quan, đơn vị tạo lập... thông qua đó để người dân biết mục đích, ý nghĩa của mô hình; đồng thời hưởng ứng và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện mô hình tại địa phương nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, định kỳ hàng tháng, Đảng ủy các xã, thị trấn chọn 01 chi bộ ấp, khóm để tổ chức hội nghị đánh giá việc triển khai thực hiện mô hình. Kết quả đến nay, có 13/15 xã, thị trấn tổ chức được 13 cuộc hội nghị, mỗi cuộc có khoảng 40 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân tham dự (trong đó có 02 cuộc điểm của huyện). Tại các cuộc họp, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, thị trấn đã cung cấp những thông tin cần thiết, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những quy định pháp luật,... có liên quan mật thiết đến đời sống thường ngày của người dân địa phương để người dân nắm; tại các cuộc hội nghị đã có 57 ý kiến của người dân phản ánh, kiến nghị xoay quanh các vấn đề bức xúc của đoàn viên, hội viên và Nhân dân liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; giải quyết các vấn đề tranh chấp của người dân trên lĩnh vực đất đai; về quy hoạch, giao thông nông thôn, hệ thống thoát nước; tình trạng các mặt hàng nông sản giá cả không ổn định gây nhiều khó khăn cho đời sống người dân; tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội; vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới... Các phản ánh, kiến nghị, đề xuất của đại biểu đã được lãnh đạo các xã, thị trấn lắng nghe, trả lời thỏa đáng, với trên 50 ý kiến; còn lại các ý kiến khác được đề xuất với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp giải quyết, xử lý theo thẩm quyền.

Nhìn chung, việc tổ chức hội nghị thực hiện mô hình “Phát huy tài dân, sức dân - lợi cho dân” trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đặc biệt, với việc triển khai có hiệu quả mô hình cho thấy vai trò, trách nhiệm của người dân được nâng lên đáng kể, những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng, phát huy quyền làm chủ, quyền tự do, quyền hưởng lợi từng bước được rõ nét. Đồng thời, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền ở địa phương trong nắm sát, giải quyết các vấn đề, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Thông qua các cuộc hội nghị, hiện các địa phương đã hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, không có điểm nóng gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đồng thuận rất cao với mô hình và cho đây là kênh thông tin, trao đổi giữa cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở với người dân. Từ đó, tạo ra mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở với Nhân dân, tạo được niềm tin của Nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, góp phần xây dựng huyện Cầu Ngang ngày càng phát triển.

anh tin bai

Đ/c Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo cuộc họp rút kinh nghiệm tại xã điểm Hiệp Hòa

Với những kết quả đạt được qua thời gian triển khai thực hiện mô hình “Phát huy tài dân, sức dân - lợi cho dân” trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã rút ra được một số kinh nghiệm sau:

Một là, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình cần nêu cao vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường nắm sát, giải quyết thỏa đáng các vấn đề bức xúc của địa phương. Tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, thẳng thắn trao đổi, bàn bạc, giải quyết để mô hình được thực hiện hiệu quả hơn.

Hai là, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phải tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân biết mục đích, ý nghĩa của mô hình“Phát huy tài dân, sức dân - lợi cho dân”; thông qua đó để người dân hưởng ứng và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện mô hình tại địa phương. Chú trọng tuyên truyền về những mô hình hay, cách làm tiêu biểu của tập thể, cá nhân triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình để nhân rộng trong toàn xã hội.

Ba là, để đảm bảo tính chủ động của cấp ủy, chính quyền, đảm bảo cuộc họp thiết thực, hiệu quả, trước khi tổ chức hội nghị thực hiện mô hình, cấp ủy, chính quyền cần nắm bắt dư luận xã hội của Nhân dân tại địa phương để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như những bức xúc để các ngành liên quan có phương án giải đáp thỏa đáng. Đặc biệt, thường xuyên nắm bắt dư luận của đoàn viên, hội viên và Nhân dân về hiệu quả của mô hình, nhất là ở những nơi làm điểm chỉ đạo thực hiện mô hình để kịp thời có hướng chỉ đạo đạt hiệu quả cao.

Bốn là, thường xuyên đưa nội dung mô hình “Phát huy tài dân, sức dân - lợi cho dân” vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi tổ, hội ngành đoàn thể hàng tháng để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm rõ nội dung mô hình để cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện. Đặc biệt, trong việc tổ chức các cuộc hội nghị thực hiện mô hình, cần làm rõ và nêu bật những vấn đề được người dân quan tâm; cung cấp những thông tin cần thiết, những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, những quy định pháp luật,... có liên quan mật thiết đến đời sống thường ngày của người dân địa phương; lắng nghe, tiếp thu, giải thích hoặc đề xuất với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp giải quyết, xử lý các hạn chế, khuyết điểm, vấn đề nổi cộm, bức xúc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn hội viên và Nhân dân quan tâm.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện mô hình ở các địa phương; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện mô hình, tạo sức lan tỏa, nhân rộng để mô hình ngày càng phát huy hiệu quả tích cực.

(Nguồn: TTCTTT tháng 6/2024)

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 1622
  • Trong tuần: 32 399
  • Tất cả: 8832355

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn