Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự
Thời gian qua, việc học tập và làm theo lời Bác dạy luôn được đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an toàn tỉnh phát huy một cách tích cực, sáng tạo, đoàn kết, tận tụy, xung kích, tình nguyện, không ngừng phấn đấu và trưởng thành, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm tình hình ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. 

Đáng phát huy là qua 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Công an tỉnh Trà Vinh đã triển khai nghiêm túc và đạt được nhiều thành tích tiêu biểu. 

anh tin bai

Đại tá Trần Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đón nhận Cờ thi đua của Bộ Công an năm 2023

Thực hiện Kế luận số 01-KL/TW, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh kịp thời ban hành văn bản cụ thể hóa thực hiện; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các đảng bộ, chi bộ, đảng ủy Công an cấp huyện tổ chức triển khai, quán triệt đến đảng viên, cán bộ chiến sĩ và cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc. Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và học tập các chuyên đề hằng năm luôn gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức đảng.

Bên cạnh, nhiều đảng bộ, chi bộ có mô hình hay, hiệu quả, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một số mô hình được chọn, đề nghị khen thưởng, tôn vinh. Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ Công an tỉnh triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực gắn với công tác chuyên môn; tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện, chung tay vì cộng đồng, đã góp phần xây dựng được hình ảnh đẹp của CBCS Công an Trà Vinh. Đảng viên, CBCS Công an toàn tỉnh đã có sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động, tích cực học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND bằng những việc làm thiết thực, cụ thể gắn với công tác chuyên môn và trong đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh ban hành kế hoạch, chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công tác đăng ký xây dựng tại cấp mình, đồng thời chỉ đạo mỗi đội hoặc chi bộ trực thuộc đăng ký xây dựng ít nhất 01 mô hình học tập, làm theo Bác và thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện. Đến nay, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng, củng cố được 166 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

anh tin bai

Đại tá Trần Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen các chi bộ, đảng bộ có thành tích xuất sắc năm 2022 

anh tin bai

Ban Giám đốc Công an tỉnh trao khen các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề hằng năm của tỉnh và của lực lượng CAND đảm bảo cụ thể, thiết thực, bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đồng thời gắn chặt với tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Trong chỉ đạo quán triệt, triển khai các chuyên đề, các cấp ủy luôn chú trọng phát huy vai trò tự nghiên cứu, học tập của đảng viên, CBCS; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và các nền tảng số, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, nghị quyết, chương trình công tác hằng năm, gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội khóa XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và các cuộc vận động, phong trào thi đua khác trong lực lượng Công an. Quán triệt đảng viên, CBCS Công an toàn tỉnh chấp hành nghiêm Điều lệnh, Quy tắc ứng xử của CBCS CAND; tích cực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, lý luận chính trị, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền của lực lượng Công an toàn tỉnh góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Ban Biên tập, Tổ giúp việc Trang thông tin điện tử Công an tỉnh tổ chức biên tập, đăng tải 3.800 tin, bài viết, phóng sự, video liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng, tuyên truyền pháp luật... thu hút 9,7 triệu lượt truy cập; Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh, Tổ giúp việc phối hợp đăng tải 21.099 tin, bài viết, video trên mạng xã hội, chia sẻ 70.289 lượt thông tin tích cực định hướng tư tưởng, dư luận, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu, độc, trên không gian mạng. Ngoài ra, đã tổ chức triển khai, thiết lập 127 trang Zalo của Công an tỉnh, kịp thời cung cấp những thông tin chính thống định hướng dư luận, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, nâng cao cảnh giác của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phản ánh, kiến nghị các vấn đề liên quan đến ANTT. 

anh tin bai

Công an tỉnh kiểm tra, bắt giữ 02 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua số điện thoại “Đường dây nóng” (ảnh: Phạm Hơn)

Đặc biệt, trong năm 2023, Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh tình hình ANTT và hoạt động của lực lượng Công an, được sự quan tâm, đồng thuận của quần chúng Nhân dân. Thời gian qua, đã tiếp nhận hơn 900 tin nhắn, cuộc gọi; qua đó, chỉ đạo kiểm tra, xác minh, trả lời các nội dung tố giác, phản ánh, kiến nghị của người dân, đồng thời khởi tố, bắt nhiều đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu thập được nhiều thông tin giá trị, giúp Công an tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng.

 Với việc vận dụng sáng tạo, hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được bảo đảm ổn định, người dân an tâm lao động, sản xuất, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Với những kết quả đạt được, Công an tỉnh Trà Vinh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2022, Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc qua tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2023.                                                      

Hồ Giang
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 1739
  • Trong tuần: 32 516
  • Tất cả: 8832472

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn