Phát biểu bế mạc: Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Trà Vinh”

Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô, cùng toàn thể các đồng chí !

Sau một buổi làm việc khẩn trương, tập trung, trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết của đại biểu, Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Trà Vinh” năm 2024 đã diễn ra với với chất lượng cao và thành công tốt đẹp.

Hội thảo đã nghe báo cáo đề dẫn chung về kết quả thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân” của tỉnh, nhấn mạnh những kết quả nổi bật đáng ghi nhận của các cấp ủy, chính quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, Trường Chính trị trong tổ chức đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị, giáo dục đạo đức chính trị, lối sống cho sinh viên, học viên, thanh thiếu niên tỉnh nhà trong thời gian qua.

anh tin bai

Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo cũng theo dõi phần trình bày nội dung 07 tham luận của đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Trà Vinh, Tỉnh đoàn, Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh, Trường Trung học phổ thông Cầu Ngang B, Trung tâm chính trị Thị xã Duyên Hải. Nội dung tham luận đã tập trung vào các vấn đề quan trọng của công tác đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Trà Vinh như: giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học các môn lý luận chính trị ở trường đại học, cao đẳng Trà Vinh hiện nay; chất lượng, hiệu quả giảng dạy lý luận chính trị (đạo đức, giáo dục công dân) trong trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; chuyển đổi số trong giảng dạy lý luận chính trị tại tỉnh Trà Vinh; công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Trà Vinh…

Đểm nổi bật của Hội thảo là đại biểu, nhà khoa học đã thống nhất đánh giá: sau khi tiếp thu Kết luận số 94-KL/TW và Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW, ngày 28/3/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân Trung ương chỉ ra. Trong đó, chú trọng  tiếp tục thực hiện đổi mới việc học tập lý luận chính trị gắn với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030. Qua đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt Kết luận số 94-KL/TW được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, kịp thời, sâu rộng; quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục lịch sử truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được nâng lên. Tỉnh đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ gắn với tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 79-KH/TU, ngày 04/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư.

Tham luận của đại biểu tại Hội thảo này cũng chỉ rõ những hạn chế, khó khăn và tập trung đề xuất, khuyến nghị các giải pháp để: đào tạo, bồi dưỡng, nghiệp vụ sư phạm, nhất là nghiệp vụ, phương pháp thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0 cho giảng viên, giáo viên, tăng cường khả năng chuyển hóa nội dung vấn đề lý luận chính trị, đạo đức, văn hóa để vận dụng, liên hệ vào thực tiễn nghiên cứu, áp dụng vào học tập, công tác, đời sống của người học; nâng cao chất lượng, tính khoa học, hợp lý của đề thi, kiểm tra nhằm khai thác và phát huy tư duy sáng tạo của học viên; chú trọng việc đánh giá hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, ý thức chính trị, văn hóa cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, khắc phục tình trạng “nhạt Đảng, phai Đoàn, xa chính trị”, không có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện, lười học tập, lao động, thờ ơ, không tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội, các phong trào do nhà trường, địa phương tổ chức…

Kính thưa quý đại biểu, nhà khoa học, các đồng chí !

Với kết quả đó, Hội thảo lần này của chúng ta đã hoàn thành mục tiêu chính đã đề ra đó là phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở đó, đã đề xuất giải pháp thiết thực đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, sẽ nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, trong đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm tạo bước tiến mới, có kết quả, chất lượng cao hơn, góp phần làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, đường lối của Đảng tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội, kiến tạo cho thế hệ trẻ lòng trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng và với chế độ ta.

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, xin trân trọng và chân thành cảm ơn quý đại biểu, các nhà khoa học, các đồng chí đã tích cực tham gia đóng góp những ý kiến quý giá và có giá trị cho Hội thảo. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đã có một trải nghiệm thú vị sau khi được lắng nghe, tiếp thu, chắc lọc thêm được những kinh nghiệm bổ ích cho công tác soạn – giảng môn học lý luận chính trị, giáo dục đạo đức, giáo dục công dân cho sinh viên, học sinh, thanh thiếu niên của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, Trường Chính trị tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp cầu thị, tiếp thu các đề xuất, các giải pháp hữu ích, phù hợp về nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Trà Vinh của các địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân, qua đó tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải pháp, định hướng chỉ đạo sát hợp, hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

anh tin bai

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tinh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Kính thưa các đồng chí !

Để đạt mục tiêu Hội thảo đặt ra, trước mắt, tôi trân trọng đề nghị:

Một là, đối với cấp uỷ, người đứng đầu các địa phương, đơn vị tiếp tục xác định việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng; chú trọng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên gắn với thực tiễn cơ sở; tiếp tục chú trọng gắn thực hiện Kết luận số 94-KL/TW với Chương trình hành động số 39-CTr/TU, ngày 10/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” Kế hoạch số 79-KH/TU, ngày 04/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.

Hai là, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục trực tiếp chỉ đạo hoặc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, các trường đại học, cao đẳng, các trường học trong tỉnh rà soát, đánh giá về số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy lý luận chính trị, đạo đức, giáo dục công dân để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận cho đội ngũ giảng viên, giáo viên. Thường xuyên đầu tư về tài liệu, trang thiết bị dạy và học để đội ngũ giảng viên, giáo viên có thể vận dụng những phương pháp dạy học mới, tích cực vào trong công tác giảng dạy theo hướng hiện đại, phù hợp với tình hình mới. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục theo hướng thiết thực, hiệu quả. Kịp thời phát hiện và giới thiệu những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, các điển hình tiên tiến trong đổi mới dạy và học, nhất là dạy học lý luận chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm khơi dậy nhiệt huyết và ý thức tự hào nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức giảng dạy các môn chính trị, đạo đức, giáo dục công dân lồng ghép việc giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chú trọng hướng dẫn giảng viên, giáo viên tích cực sử dụng, khai thác, phát huy vai trò của các công cụ hỗ trợ với công nghệ, phương tiện hiện đại trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên trường học; đồng thời chú trọng đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền lịch sử truyền thống, phát huy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm giàu cho quê hương của học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên; tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường-gia đình và xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng gương người tốt, việc tốt, điển hình, tiên tiến, xây dựng và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, lấy “xây” để “chống”, làm cho các giá trị tốt đẹp có sức lan tỏa trong cộng đồng thanh niên.

Ba là,  Tỉnh đoàn chú trọng phối hợp, thực hiện việc tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả; thu hút đoàn viên, thanh niên có việc làm, thu nhập địa phương, hạn chế việc đoàn viên, thanh niên bỏ quê đi làm ăn xa. Các cấp, các ngành chức năng cần tăng cường hơn nữa hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật… sáng tác và phổ biến nhiều công trình, tác phẩm có giá trị giáo dục tốt cho thanh thiếu niên; tăng cường công tác quản lý văn hóa, kịp thời ngăn chặn tác động xấu của các sản phẩm không lành mạnh đến thanh niên; quan tâm đầu tư thỏa đáng những thiết chế văn hóa để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho thanh thiếu niên. Ngành giáo dục xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”; đồng thời có biện pháp hữu hiệu trong việc đánh giá kết quả học tập, tu dưỡng, rèn luyện của học sinh, sinh viên; phòng, chống bạo lực học đường, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; tăng cường đầu tư, đổi mới nội dung giáo dục thể chất, kỹ năng xã hội, các hoạt động vui chơi, giải trí cho học sinh, sinh viên...

Bốn là, đối với các đơn vị trường học trong tỉnh cần nghiên cứu sâu, rộng để vận dụng, cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tập trung đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực; chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khoá, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học”…

Kính thưa các đồng chí !

Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Trà Vinh” năm 2024 đến đây hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Xin chúc quý đại biểu, các nhà khoa học, các đồng chí dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công trong công tác và trong cuộc sống.

Trân trọng cảm ơn và thân ái kính chào !

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 478
  • Trong tuần: 4 203
  • Tất cả: 8790928

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn