Hội nghị trực tuyến giao ban 6 tháng đầu năm 2024 hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố
Sáng ngày 08/7/2024, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban 6 tháng đầu năm 2024 hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương và tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (PCTNTC) chủ trì Hội nghị. 
anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trà Vinh

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã kịp thời chỉ đạo ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTNTC; sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị Trung ương các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác PCTNTC. Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức nhiều Hội nghị chuyên đề về công tác PCTNTC, trọng tâm là Hội nghị quán triệt Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Hội nghị chuyên đề về nhận diện vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, đấu giá, đấu thầu, quản lý tài sản công; Hội nghị tập huấn chuyên đề về các quy định mới về PCTNTC; qua đó góp phần giáo dục liêm chính, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác PCTNTC.

Chỉ đạo phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, khởi tố 456 vụ án/1.265 bị can phạm tội tham nhũng. Chỉ đạo xử lý 35 trường hợp người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; khởi tố 73 vụ án/64 bị can phạm tội về tham nhũng, tiêu cực ở khu vực ngoài nhà nước. Cơ quan thi hành án các địa phương đã thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án gần 500 tỷ/1.306 tỷ đồng, trong đó một số vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo thu hồi 100% tài sản bị thất thoát chiếm đoạt ngay từ giai đoạn điều tra. Phát hiện 63 vụ việc/57 đối tượng tham nhũng, tiêu cực; các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra cấp có thẩm quyền đã xử lý 949 tổ chức đảng và 1.120 đảng viên vi phạm có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; chuyển 124 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra; thực hiện nghiêm các quy định về xử lý cán bộ sau khi bị kỷ luật,…

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, gắn với công khai minh bạch cải cách thủ tục hành chính theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và những quy định khác liên quan với nhiều hình thức. Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 6.824 văn bản về chế độ, định mức tiêu chuẩn; chuyển đổi vị trí công tác 4.734 để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định. Kiểm tra 2.088 cuộc về thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, qua đó phát hiện 58 đơn vị có sai phạm và kiến nghị kịp thời khắc phục, chấn chỉnh.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; làm tốt vai trò khâu nối giữa các cơ quan tố tụng, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để chủ động đề xuất, tham mưu tháo gỡ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc thực hiện một số trưng cầu, yêu cầu giám định, định giá còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, xử lý một số vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực chưa được chú trọng đúng mức, nhất là giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế, hình thức còn đơn điệu, nhiều nơi còn lúng túng; Công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị chưa có nhiều chuyển biến;…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC chỉ đạo các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo và tham mưu chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTNTC gắn với thực hiện các chủ trương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về nêu gương, chống suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức lối sống, «tự diễn biến», «tự chuyển hóa» trong cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Trung ương trong xây dựng các đề án có liên quan công tác PCTNTC. Bảo đảm chỉ đạo đồng bộ giữa phòng ngừa với phát hiện, xử lý kiên quyết, nghiêm minh nhưng phải bảo đảm khách quan, có lý, có tình, có sức thuyết phục cao, được nội bộ nhân dân đồng tình ủng hộ. Cần nhất quán thực hiện đồng hiện đồng thời bốn mục tiêu «không thể, không dám, không muốn, không cần» tham nhũng, tiêu cực trong công tác PCTNTC.

- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 25/6/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm và chuyên đề về vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ủy ban kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phù; rà soát xử lý nghiêm các vụ việc liên quan tại các địa phương,...  Chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực.

- Nâng cao hiệu quả giám sát của các cơ quan đại biểu dân cử, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân và báo chí đối với công tác PCTNTC. Chỉ đạo giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị về PCTNTC liên quan cán bộ, đảng viên.

- Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, hoàn thiện xây dựng các quy định của Ban Chỉ đạo để bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo thực sự khoa học, nề nếp, hiệu quả. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo, thay thế những vị trí không đáp ứng yêu cầu, nhằm xây dựng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thật sự là một tập thể mạnh, đoàn kết, thống nhất cao. 

Tin ảnh: Thanh Thảo
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 1622
  • Trong tuần: 32 399
  • Tất cả: 8832355

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn