Hội nghị thông tin một số nội dung về nhận dạng dấu hiệu tội phạm tham nhũng và Luật đất đai 2024
0:00 / 0:00

Sáng ngày 14/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến 10 điểm cầu cấp huyện, tương đương và 106 điểm cầu cấp xã. Đồng chí Trần Quốc Tuấn, UVTV, Trưởng Ban  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và chủ trì Hội nghị.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được đồng chí Trịnh Minh Tự, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, thông tin chuyên đề "nhận dạng dấu hiệu tội phạm tham nhũng trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam và chế tài xử lý"; đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường thông tin nội dung về: Tình hình khô hạn, xâm nhập mặn đầu năm 2024, những giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới và nội dung về một số điểm mới nổi bật của Luật Đất đai năm 2024.

anh tin bai

Đồng chí Trịnh Minh Tự, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh 

  Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong thời gian tới, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đồng chí Dương Văn Triệu, Tỉnh ủy viên Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền các nội dung được Báo cáo viên thông tin tại hội nghị. Trong đó, lưu ý một số nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, về nội dung nhận dạng dấu hiệu tội phạm tham nhũng trong Bộ Luật hình sự Việt Nam và chế tài xử lý: Trong tuyên truyền cần nhấn mạnh các dấu hiệu cơ bản trong cấu thành tội phạm hình sự, chế tài xử lý của các tội tham nhũng theo Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và nêu rõ từng loại tội phạm để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng, nhằm tránh nhận thức chủ quan vi phạm pháp luật một số vụ việc như hiện nay.

- Tiếp tục tuyên truyền về việc xử lý nghiêm cán bộ tham nhũng, tiêu cực trong thời gian quan, trong đó có cán bộ cấp cao, là sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh về kỷ luật Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước, ý nguyện của Nhân dân; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, thanh tra, kiểm tra, xử lý kỷ luật, truy tố cán bộ vi phạm để kịp thời định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí, hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội đối với chủ trương, quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước.

Thứ hai, về tình hình khô hạn xâm nhập mặn đầu năm 2024 và những giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh trong thời gian tới: Tuyên truyền nhấn mạnh sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, cũng như nỗ lực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong khắc phục tình hình xâm nhập mặn, khô hạn, để người dân an tâm lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương; tuyên truyền cho người dân chủ động trong việc trữ nước tại gia đình, tăng cường áp dụng các biện pháp tưới tiêu hiệu quả.

Đối với những nội dung về những điểm mới quan trọng của Luật Đất đai (sửa đổi): Cần nhấn mạnh những điểm mới được nêu trong Luật Đất đai sửa đổi năm 2024 theo hướng có lợi cho người dân, như: về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân, trong Luật Đất đai 2024 quy định mở rộng thành phần hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định với sự tham gia của đại diện HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, đại diện của người sử dụng đất có đất bị thu hồi... nhằm đảm bảo sự khách quan, minh bạch, sự tham gia của các bên liên quan…qua đó, góp phần nâng cao niềm tin của người Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước.

Thứ ba: Tuyên truyền việc triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tuyên truyền Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại các kỳ họp: kỳ họp lần  thứ 6, kỳ họp bất thường lần thứ 5 và thông tin diễn biến tình hình kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Thứ tư: Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà cấp ủy đã đề ra trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển.

5. Thứ năm: Tiếp tục tuyên truyền triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về hai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” ; tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

 Thứ sáu: Tiếp tục tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với học tập chuyên đề năm 2024 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tỉnh Trà Vinh”; tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương của Bác; kết quả việc triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; mô hình “Chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt” và mô hình “Phát huy tài dân, sức dân - lợi cho dân”.

Thứ bảy: Đẩy mạnh tuyên truyền quán triệu tinh thần quyết tâm, quyết liệt, kiên trì việc chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và  xác thực điện tử phụ vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, những tiện ích từ Đề án 06. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử; những điểm mới của Luật Căn cước; tuyên truyền vận động các tầng lớp tích cực, chủ động đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử, từng bước ứng dụng vào cuộc sống.

Thứ tám: Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc, gắn với phát triển kinh tế biển, quan hệ quốc tế và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của đất nước. Đồng thời, tăng cường thông tin tích cực trên mạng xã hội, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Thứ chín: Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm của đất nước như: Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024); 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024); kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904-01/6/2024…

Tin: Thanh Thùy
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 3503
  • Trong tuần: 23 822
  • Tất cả: 8822682

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn