Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Sáng ngày 17/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động số 43-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW. Đồng chí Lâm Minh Đằng – Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Văn Hẳn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết…

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng: Ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam có chuyển biến tích cực. Vai trò của văn học, nghệ thuật trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người được coi trọng và phát huy. Phong trào văn hóa, thể thao và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới phát triển sâu rộng được nhân dân đồng tình và tích cực thực hiện. Toàn tỉnh hiện có 735 câu lạc bộ thể thao, 146 câu lạc bộ đờn ca tài tử với 2.120 nghệ nhân tài tử đờn và nghệ nhân tài tử ca; 96,8% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, 100% xã văn hóa; có 100% xã nông thôn mới, 48 xã nông thôn mới nâng cao, 07 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 9/9 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới (02 huyện Tiểu Cần và Cầu Kè đã được Hội đồng Trung ương bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao); tỉnh đạt 7/8 tiêu chí nông thôn mới.

anh tin bai

Đại biểu tham dự hội nghị.

Văn hóa trong chính trị và kinh tế được quan tâm xây dựng. Đa phần cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội có phẩm chất đạo đức tốt; tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc; có ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương; nghiêm túc thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

anh tin bai

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gợi ý các nội dung thảo luận tại hội nghị.

Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, văn nghệ sĩ…ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết cống hiến cho sự nghiệp văn hóa của tỉnh. Giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hoá, nghệ thuật, giáo dục có bước phát triển, góp phần xây dựng mối quan hệ hòa bình hữu nghị, hợp tác phát triển giữa Trà Vinh với một số nước. Nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa được tăng cường; hệ thống thiết chế văn hóa từng bước được hoàn thiện, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của Nhân dân…

anh tin bai

Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham luận nội dung công tác đấu tranh chống sự xâm nhập các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội trên địa bàn tỉnh, thực trạng và giải pháp ngăn chặn hiệu quả trong thời gian tới

Tại Hội nghị các sở, ngành và địa phương đã chia sẽ những kết quả, cách làm hay, kinh nghiệm trong xây dựng môi trường, đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch văn hóa; phát huy tinh thần đoàn kết và các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

anh tin bai

Đồng chí Đồng chí Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người, trong thời gian tới, đồng chí Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về phát triển văn hoá, con người, về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, xây dựng văn hóa người Trà Vinh trong thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn phát huy giá trị truyền thống của gia đình, hệ giá trị văn hóa tốt đẹp của quốc gia, dân tộc; kết hợp những tinh hoa văn hóa truyền thống với giá trị văn hóa hiện đại. Chú trọng phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.

Ba là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời nắm bắt, xử lý tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Bốn là, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng môi trường văn hóa, lối sống văn hóa lành mạnh trong gia đình, khu dân cư, cơ quan, trường học, doanh nghiệp…; đấu tranh phê phán cái xấu, cái ác, phi văn hóa, bảo vệ giá trị chân - thiện - mỹ - nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân. Tiếp tục phát huy và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh; khuyến khích nhân dân tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đáp ứng nhu cầu văn hóa đa dạng. Khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

Năm là, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp văn hóa của tỉnh; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ phụ trách văn hóa ở các cấp, chú trọng phát hiện năng khiếu, bồi dưỡng, đào tạo, tài năng.

Sáu là, tiếp tục khai thác nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhằm phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, nhất là vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Bảy là, quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, đạo đức, lối sống; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 15 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

anh tin bai

Đồng chí Lâm Minh Đằng – Phó Bí thư Tỉnh ủy  tặng bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc

TT-BC-VH-VN
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 39
  • Hôm nay: 3771
  • Trong tuần: 24 090
  • Tất cả: 8822950

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn