Bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả trong triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
0:00 / 0:00

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an, Cục C06, Công an tỉnh đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Ban chỉ đạo (BCĐ) triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh ban hành các văn bản, triển khai, tổ chức thực hiện khẩn trương, quyết liệt các nhiệm vụ của Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân và Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, với sự phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn của cán bộ, chiến sỹ Công an toàn tỉnh, cùng với sự đồng thuận, phối hợp thực hiện của các cơ quan, ban, ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã góp phần cùng với lực lượng Công an thực hiện hoàn thành đạt chỉ tiêu nhiệm vụ của 02 Dự án và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, cơ bản hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh và đến nay đã cập nhật vào hệ thống cho 1.255.797 nhân khẩu, cấp trên 01 triệu thẻ căn cước công dân, cấp trên 500.000 tài khoản định danh điện tử (VNeiD), trong đó đã kích hoạt thành công trên 400.000 tài khoản định danh điện tử. Đây là cơ sở quan trọng để xác lập danh tính điện tử của công dân, phục vụ công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Ngày 27/11/2023, Quốc hội thông qua Luật Căn cước số 26/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Căn cứ Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước ban hành kèm theo Quyết định số 175/QĐ-TTg, ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trong Công an nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 990/QĐ-BCA, ngày 21/02/2024 của Bộ Trưởng Bộ Công an; ngày 12/4/2024, Công an tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 141/KH-CAT-PV01 về việc tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện hiệu quả Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh. Hội nghị tập trung làm rõ phạm vi trách nhiệm của địa phương để đảm bảo triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh cần phải thực hiện tốt một số vấn đề như sau:

Về công tác bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho công tác quản lý căn cước: theo yêu cầu kế hoạch phải tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc tốt làm công tác quản lý căn cước; chấn chỉnh về thái độ tác phong làm việc, tiếp dân của những cán bộ làm công tác quản lý căn cước; bố trí nơi tiếp công dân thuận tiện, bảo đảm việc thực hiện quản lý căn cước công khai, minh bạch.

Cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảm đơn giản, kịp thời, chính xác, đúng trình tự, thủ tục, giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước theo quy định của pháp luật. Với nòng cốt là lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính từ tỉnh đến huyện và Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã qua thời gian thực hiện cao điểm 02 Dự án và Đề án 06. Thực hiện Đề án bố trí Công an chính huy về đảm nhiệm chức danh Công an xã từ năm 2021 đến nay toàn bộ Công an xã trên địa bàn tỉnh đã được bố trí Công an chính huy từ 05 đến 07 đồng chí trên một địa bàn xã, Công an tỉnh và Công an cấp huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn biên chế Công an các xã theo hướng ưu tiên ổn định biên chế, hạn chế thay đổi đối với cán bộ có trình độ công nghệ thông tin thực hiện dữ liệu trên hệ thống, đồng thời đảm bảo theo yêu cầu kế hoạch đề ra. Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cơ bản đảm bảo nguồn lực để triển khai thực hiện Luật Căn cước năm 2023.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật: Công an tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thi hành; phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Căn cước cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, nhất là cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý căn cước nắm vững và thực hiện đúng quy định của Luật Căn cước. Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Căn cước đảm bảo kịp thời, đồng bộ và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện cần phải đi sâu phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về hiệu quả từ thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân mang lại, xuất phát từ thực tế đặt ra yêu cầu đăng ký, quản lý và đáp ứng quyền lợi của công dân không có nơi đăng ký thường trú, tạm trú; người gốc Việt Nam là người không quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam qua đó có sự nhận thức đúng đắn về sự cần thiết phải ban hành Luật Căn cước; chính sách này sẽ tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước được chặt chẽ; đồng thời, tạo thuận lợi trong việc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ và giải quyết chế độ chính sách cho người gốc Việt Nam là người không quốc tịch đang sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam. Phải xác định rõ sự cần thiết ban hành Luật Căn cước là xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát sinh yêu cầu quản lý căn cước ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là phải quản lý đối với toàn bộ xã hội, mọi người dân sinh sống tại Việt Nam; bảo đảm các quyền con người, quyền công dân theo quy định của Luật.

anh tin bai

Nội dung tuyên truyền cần tập trung nhấn mạnh 10 điểm mới của Luật Căn cước năm 2023 khi Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ 01/7/2024 như sau:

(1) Chính thức đổi tên Căn cước công dân sang thẻ Căn cước;

(2) Thẻ Căn cước công dân được cấp trước ngày 01/7/2024 tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trên thẻ;

(3) Chứng minh nhân dân 9 số hết hiệu lực từ ngày 01/01/2025;

(4) Bỏ quê quán, vân tay, đặc điểm nhân dạng trên thẻ Căn cước;

(5) Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 14 tuổi (theo yêu cầu) và người không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú;

(6) Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 6 tuổi;

(7) Bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận căn cước cấp cho người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam;

(8) Bổ sung quy định về cấp thẻ Căn cước điện tử;

(9) Bổ sung quy định thu thập thông tin sinh trắc học mống mắt đối với các trường hợp công dân trên 06 tuổi;

(10) Bổ sung quy định về việc tích hợp thông tin trong thẻ Căn cước;

Trong 10 điểm mới nêu trên cần làm rõ việc cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi là trên tinh thần tự nguyện của người dân; Căn cước điện tử chính là Ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) được thể chế hóa trong Luật và giá trị pháp lý của Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân quy định tại Điều 46: “Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật; thẻ Căn cước công dân quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị như thẻ Căn cước được quy định tại Luật này”. Như vậy, việc cấp căn cước chỉ thực hiện khi công dân đến độ tuổi 14, 25, 40 và 60 tuổi, không bắt buộc đối với công dân có thẻ Căn cước công dân còn hạn sử dụng và công dân dưới 14 tuổi, thì sẽ không tác động đến chi ngân sách nhà nước, chi phí của xã hội.

Về thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác, Trung tâm dữ liệu quốc gia theo quy định của Luật Căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Để đảm bảo dữ liệu dân cư đầy đủ phục vụ cho việc kết nối, chia sẻ thông tin cũng như phục vụ yêu cầu cấp căn cước, căn cước điện tử và yêu cầu cấp giấy chứng nhận căn cước cho công dân thì Công an cơ sở (Công an xã, phường, thị trấn) phải thu thập, kiểm tra, xác minh và cập nhật vào hệ thống Cơ sở dữ liệu dân cư 100% công dân trên địa bàn (kể cả thường trú, tạm trú; không thường trú, tạm trú; lang thang, không giấy tờ tùy thân, người gốc Việt Nam là người không quốc tịch đang sinh sống trên địa bàn...); Công an cấp xã phải coi trọng công tác làm sạch dữ liệu dân cư hàng ngày, cập nhật di biến động dân cư đầy đủ, cập nhật thay đổi thông tin của công dân kịp thời; đồng thời phối hợp xác minh thông tin công dân giữa Công an trong và ngoài tỉnh, để nắm rõ, đầy đủ thông tin công dân, đối tượng đi đâu làm gì, biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp với các ngành, các cấp khẩn trương phối hợp làm sạch cơ sở dữ liệu chuyên ngành, lĩnh vực, đồng thời kết nối, chia sẽ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, để tất cả công dân đang cư trú trên địa bàn có đầy đủ dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ kịp thời yêu cầu cấp căn cước, căn cước điện tử và Giấy chứng nhận căn cước của công dân, phục vụ cho công tác thống kê, phân tích dự báo của các ban, ngành, đồng thời không để kẻ hở cho các loại đối tượng lợi dụng ẩn náo, sử dụng thông tin, dữ liệu, tạo tài khoản của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; Công an các cấp, các ngành phải quản lý chặt chẽ thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như khi các ngành, các cấp đã kết nối dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu dân cư, không để lộ lọt thông tin công dân để các loại tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;...

Công an tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, đồng thời chỉ đạo Công an các cấp trong tỉnh triển khai, quán triệt và thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Căn cước năm 2023, nhất là trong thời gian từ nay đến 01/7/2024 (khi Luật Căn cước có hiệu lực thi hành). Bên cạnh đó, Công an các cấp trong tỉnh sẽ báo cáo, tham mưu đầy đủ, kịp thời với cấp ủy, UBND cùng cấp chỉ đạo các ngành, các cấp trong tỉnh tham gia tuyên truyền tích cực trong nội bộ công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn quản lý; đảm bảo triển khai hiệu quả Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

(Nguồn: TTCTTT tháng 5/2024)

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 429
  • Trong tuần: 4 434
  • Tất cả: 8785956

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn