Một số giải pháp xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài của công dân trên địa bàn tỉnh

                                                 Lê Thị Thu Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh

 

Trong thời gian qua, với sự quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh “điểm nóng” ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. So với cùng kỳ, tỷ lệ tiếp công dân giảm 43,6% (giảm 806 lượt tiếp); tỷ lệ đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giảm 77,4% (giảm 24 đơn); tỷ lệ đoàn đông người giảm 33,3% (giảm 01 đoàn đông người). 

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024

Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh còn tìm ẩn diễn biến khá phức tạp; khiếu nại đông người vẫn còn diễn ra, tình trạng người dân chưa tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, lợi dụng quyền khiếu nại để gây rối, tụ tập trước cổng Tỉnh ủy, UBND tỉnh để nhằm gây áp lực cho việc giải quyết của cơ quan chức năng; tình trạng công dân khiếu nại vượt cấp đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương vẫn còn diễn ra. Đặc biệt, có những vụ việc đã được các ngành, các cấp giải quyết đúng quy định pháp luật, thấu tình, đạt lý nhưng người khiếu nại vẫn tiếp tục khiếu nại; có vụ việc không phải khiếu nại hành chính (thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Tư pháp) nhưng người khiếu nại vẫn khiếu nại đến cơ quan hành chính Nhà nước. Nguyên nhân của tình trạng này là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương, gây khó khăn cho tỉnh và Trung ương; mặt khác, vẫn còn một số nơi chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như tiếp xúc, đối thoại để phân tích, giải thích cho công dân hiểu và chấp hành.

Nhằm góp phần xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài của công dân trên địa bàn tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của UBND tỉnh có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo([1]).

Thứ hai, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; theo dõi chặt chẽ tình hình khiếu kiện của công dân nhất là ở những nơi đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người để chủ động theo dõi, phối hợp giải quyết, xử lý, không để phát sinh thành “điểm nóng”; tiếp tục rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng trên địa bàn hoặc thuộc lĩnh vực quản lý của mình để có kế hoạch giải quyết dứt điểm. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân chấp hành quyết định, kết luận giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chấm dứt khiếu kiện.

Thứ ba, thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước các cấp thực hiện tốt, đầy đủ các quy định về tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với dân gắn với công tác hòa giải ở cơ sở và công tác dân vận để vận động, thuyết phục cho công dân hiểu và chấp hành pháp luật; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và kịp thời chỉ đạo giải quyết đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả, đúng quy định pháp luật, phù hợp tình hình thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay khi mới phát sinh từ cơ sở, không để đơn thư tồn đọng, không giải quyết kịp thời dẫn đến công dân khiếu kiện vượt cấp. 

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó tập trung ở những nơi có đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh nhiều, kéo dài không giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, xử lý đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi trì hoãn, kéo dài trong thực hiện nhiệm vụ, không nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc thực hiện không đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và chỉ đạo của Tỉnh ủy. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phối hợp giải quyết tập trung khiếu kiện tại Trụ sở Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Thứ sáu, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; các vụ án, vụ việc tồn đọng, kéo dài và các vụ việc mới phát sinh có yếu tố phức tạp trên địa bàn phụ trách thuộc diện theo dõi, chỉ đạo giải quyết của Ban Chỉ đạo (được thành lập theo Quyết định số 1717-QĐ/TU, ngày 25/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo, rà soát, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; các vụ án, vụ việc tồn đọng, kéo dài và các vụ việc mới phát sinh có yếu tố phức tạp trên địa bàn tỉnh) và Tổ Công tác (được thành lập theo Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc kiện toàn Tổ Công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh). Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình giải quyết các vụ việc, đảm bảo đúng theo quy định và kịp thời theo tiến độ đã đề ra.

(Nguồn: Quyển TTCTTT tháng 6/2024)


([1]) Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Chương trình phối hợp số 01 ngày 28/3/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thanh tra, Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh Trà Vinh về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở; Công văn số 681-CV/TU ngày 14/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai, thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Công văn số 519/UBND-NC ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh…

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1820
  • Trong tuần: 32 597
  • Tất cả: 8832553

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn