Đề cương gợi ý trả lời Bài thi tìm hiểu Lịch sử “TỉnhTrà Vinh - 120 năm xây dựng và phát triển (1900-2020)”
Bài thi gởi về Ban Tổ chức sẽ được chấm cả 2 phần nội dung và hình thức.
Xem chi tiết tại đây.A. VỀ HÌNH THỨC (10đ)
- Bài thi trình bày sạch, đẹp, rõ ràng (đánh máy khổ giấy A4 cỡ chữ 14; có thể viết tay).
- Có hình ảnh minh họa phù hợp.
- Có trích dẫn nguồn gốc ảnh và tài liệu tham khảo.
B. VỀ NỘI DUNG (190đ)
Người thi cần đảm bảo được nội dung cần thiết trong phần trả lời câu hỏi theo những gợi ý dưới đây.
Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết lịch sử hình thành vùng đất và con người Trà Vinh trước năm 1900? Nghị định nào? Ban hành khi nào về việc lập tỉnh Trà Vinh. Những thay đổi về địa giới hành chính từ khi thành lập tỉnh cho đến nay? (10đ)
Gợi ý:
Người thi cần nêu đầy đủ các nội dung sau:
- Giai đoạn hình thành vùng đất và con người Trà Vinh từ năm 1732 đến năm 1900.
- Nêu đầy đủ tên, ngày tháng năm Nghị định về việc lập tỉnh Trà Vinh được ban hành.
- Nêu những thay đổi về địa giới hành chính từ khi thành lập tỉnh cho đến nay.
Câu 2: Trình bày một số phong trào đấu tranh tiêu biểu chống thực dân Pháp xâm lược của Nhân dân Trà Vinh trước năm 1930 và những bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn đấu tranh của các phong trào này. (15đ)
Gợi ý:
- Khái quát bối cảnh lịch sử tỉnh Trà Vinh những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
- Trình bày khái quát các phong trào đấu tranh (tối thiểu 02 phong trào tiêu biểu) chống thực dân Pháp tiêu biểu theo các khuynh hướng phong kiến; nông dân và tiểu tư sản, vô sản.
- Rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm từ những phong trào đấu tranh trên.
Câu 3: Hãy cho biết các chi bộ Đảng đầu tiên ở Trà Vinh được ra đời trong bối cảnh nào? Ý nghĩa lịch sử? (10đ)
Gợi ý:
 Người thi cần nêu được 2 ý:
- Bối cảnh ra đời các chi bộ Đảng đầu tiên ở Trà Vinh. Các chi bộ đầu tiên của tỉnh được thành lập khi nào, ở đâu, do ai tổ chức thành lập. Ảnh hưởng của các chi bộ này sau khi thành lập như thế nào?
- Ý nghĩa việc ra đời các chi bộ đầu tiên.
Câu 4: Hãy trình bày (diễn biến, kết quả, ý nghĩa) các phong trào đấu tranh của nhân dân Trà Vinh giai đoạn 1930-1945  (chọn trình bày 2 đến 3 phong trào)? (15đ)
Gợi ý:
Chọn các phong trào đấu tranh tiêu biểu trong các cao trào cách mạng 1930 - 1931, 1936 - 1939, 1939 - 1945; trình bày khái quát theo hướng: bối cảnh, diễn biến, kết quả, rút ý nghĩa của từng phong trào và ý nghĩa khái quát chung cho cả giai đoạn 1930 - 1945.
 Câu 5: Bằng những hiểu biết của mình về 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), anh (chị) hãy nêu và làm rõ một vài điển hình chứng minh sức mạnh của thế trận Chiến tranh nhân dân tại Trà Vinh. (15đ)
Gợi ý:
Thế trận chiến tranh nhân dân là cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, lấy lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà trực tiếp là Đảng bộ tỉnh với nhiều cách đánh đa dạng, độc đáo và sáng tạo. Nó được thể hiện dưới các hình thức, biểu hiện đa dạng như: công tác địch ngụy vận của nhân dân; những cuộc mitinh, biểu tình gây cho địch nhiều áp lực; những trận đánh, những trận phục kích, bắn tỉa của lực lượng vũ trang, du kích, bộ đội địa phương, của người dân v.v…
Trên cơ sở này, trong giai đoạn 9 năm kháng chiến chống pháp (1945 - 1954) người thi chọn vài điển hình (tối thiểu là 02 điển hình) là các trận đánh, chiến dịch, phong trào cách mạng … làm nổi bật lên sức mạnh tổng hợp của lực lượng quân, dân ta, gây thiệt hại cho địch, góp phần vào thành công của cách mạng nước ta giai đoạn này (khuyến khích lấy điển hình tại địa phương nơi người thi sinh sống và làm việc).
Câu 6: Bằng những hiểu biết của mình về Trà Vinh trong 21 năm chống Mỹ cứu nước (1954-1975), anh (chị) hãy chứng minh để khẳng định Trà Vinh luôn xứng đáng với danh hiệu vẻ vang “toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công”. (15đ)
Gợi ý:
Có thể chia thành 5 giai đoạn để trình bày, mỗi giai đoạn lấy khoảng 1 đến 2 minh chứng điển hình (6 năm chính trị (1954 - 1960); 1961 - 1965; 1965 - 1968; 1968 - 1972, 1973 - 1975) để làm rõ Trà Vinh luôn xứng đáng với danh hiệu “toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công”.  Ví dụ đó là:
- Những cuộc đấu tranh chính trị, mitinh, biểu tình của quần chúng nhân dân ở khắp các địa phương trong tỉnh chống lại những thủ đoạn của địch, buộc địch phải chấp nhận và giải quyết những yêu sách của ta.
- Vai trò của Mặt trận dân tộc giải phóng (tỉnh, huyện) và các tổ chức quần chúng (Hội nông dân giải phóng, Hội phụ nữ giải phóng, Hội Liên hiệp học sinh…) trong việc tích cực động viên các tầng lớp nhân dân, huy động sức người, sức của trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
- Sự ra đời và chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, phối hợp với các phong trào đấu tranh chính trị và binh vận của quần chúng tạo thành thế trận “hai chân, ba mũi”.
Câu 7: Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Trà Vinh được phong tặng, truy tặng bao nhiêu tập thể, cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động và Mẹ Việt Nam anh hùng (tính đến cuối tháng 8/2019)? (10đ)
Gợi ý:

 Người thi cần nắm được số liệu tập thể, cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động và Mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh được phong tặng, truy tặng? (khuyến khích người thi nêu được danh sách, họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm và số quyết định được công nhận…)
Câu 8: Từ sau khi tái lập tỉnh (5/1992) đến nay, tăng trưởng GDP (nay là GRDP) của tỉnh từng giai đoạn (1992-1995; 1996-2000; 2001-2005; 2006-2010; 2011-2015), 3 năm: 2016, 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 là bao nhiêu? Anh (chị) ấn tượng nhất giai đoạn nào? Lý do? (15đ)
(nội dung câu hỏi đã rõ)

Câu 9: Tính đến tháng 01/2019, trên địa bàn tỉnh có bao nhiêu di tích lịch sử, di tích văn hóa, di tích kiến trúc được xếp hạng (cấp tỉnh, cấp quốc gia); có bao nhiêu di sản văn hóa phi vật thể được công nhận? anh (chị) có cảm nhận thế nào về những di tích đó? Hãy viết về một di tích của tỉnh mà anh (chị) được nghe kể lại hoặc tâm đắc nhất? (15đ).
Gợi ý:

-  Cần thống kê, phân loại di tích và di sản trên địa bàn tỉnh.
-  Viết cảm nhận chung về những di tích trên địa bàn (khoảng 1 trang giấy).
-  Kể về một di tích mà người thi tâm đắc (khoảng 2 trang giấy).
Câu 10: Sau hơn 8 năm thực hiện phong trào mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Trà Vinh đã đạt được những kết quả gì? Theo anh (chị) cần thực hiện những giải pháp nào để góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. (15đ)
Gợi ý:
-  Nêu được những kết quả đạt được, những thay đổi kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là khu vực nông thôn sau hơn 8 năm thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
-  Đưa ra những giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng nông thôn mới (khoảng 2 trang giấy A4).
Câu 11: Sự gắn bó máu thịt giữa ý Đảng lòng dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trên quê hương Trà Vinh? Bài học kinh nghiệm và ý nghĩa lịch sử. (15đ)
Gợi ý:

 Người thi cần làm rõ những vấn đề sau:
 - Đảng bộ tỉnh căn cứ vào hoàn cảnh thực tiễn, đồng thời luôn liên hệ mật thiết để đề ra những chủ trương phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của dân.
- Đảng tin dân, dựa vào dân, hòa mình trong quần chúng để giáo dục, phát động, tổ chức quần chúng và cùng quần chúng chiến đấu với địch.
 - Nhân dân tin tưởng, một lòng một dạ theo Đảng, tuân thủ những chủ trương, đường lối của Đảng.
 - Sự gắn bó máu thịt của Đảng bộ và dân có ý nghĩa thế nào đối với quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà.
 - Những bài học kinh nghiệm rút ra.
Câu 12. Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 12/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trà Vinh phấn đấu đến năm 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Phân tích tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch Trà Vinh? (15đ)
Gợi ý:

- Khái quát vai trò của du lịch với tư cách là ngành kinh tế mũi nhọn.
- Tiềm năng du lịch tỉnh Trà Vinh: du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa, tâm linh…
- Giải pháp phát triển du lịch Trà Vinh trong thời gian tới.
Câu 13: Nêu và phát biểu cảm nghĩ của anh (chị) về những thay đổi kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh từ khi được tái lập đến nay? Anh (chị) hãy đề xuất những giải pháp để thực hiện có hiệu quả phương châm hành động của Tỉnh ủy “Hành động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Sáng tạo, Về đích”. (15đ)
Gợi ý:

Người thi cần nêu được những thay đổi trên các mặt kinh tế và xã hội của tỉnh qua các giai đoạn:
- Từ khi tái lập tỉnh (1992) đến 1995
- Từ 1996-2000
- Từ 2001-2005
- Từ 2006-2010
- Từ 2011-2015
- Từ 2016 đến 6 tháng đầu năm 2019
 - Đề xuất giải pháp để thực hiện có hiệu quả phương châm của Tỉnh ủy.
Câu 14: Qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh xuất hiện rất nhiều gương điển hình trong học tập và làm theo Bác. Anh (chị) hãy viết về tấm gương tập thể hoặc cá nhân mà anh (chị) tâm đắc nhất (có khả năng nhân rộng). Bài viết không quá 2 trang giấy A4. (10đ)
Gợi ý:

- Trình bày sự hiểu biết của người viết về công tác chỉ đạo xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình, điển hình học tập, làm theo Bác của tỉnh hoặc của địa phương, đơn vị công tác.
- Người viết chọn nêu gương điển hình tập thể hoặc cá nhân (số lượng 01 đến 02) mà mình tâm đắc (đã được ngành chức năng công bố hoặc cá nhân thí sinh phát hiện) theo hướng những mô hình cụ thể, thiết thực, dễ nhân rộng học tập và làm theo.TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 4072
  • Trong tuần: 24 391
  • Tất cả: 8823251

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn