ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930-01/8/2020)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020). Ban Biên tập Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương

           I/- NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG

          Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Ngày 05/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng cứu nước của các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, mà sự kiện tạo ra bước ngoặt căn bản trong việc hình thành con đường cứu nước của dân tộc là khi Người đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin vào tháng 7/1920.

          Những nỗ lực của Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng tiền bối trong việc truyền bá hệ tư tưởng Mác xít và tổ chức huấn luyện, đào tạo cán bộ, xây dựng lực lượng… đã góp phần tích cực làm nên sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc, đó là thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930.

          Sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng; cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng.

          Đặc biệt, ngày 01/8/1930, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

          Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (Khóa VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

          Ngày 01/8/1930 được chọn là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng nhưng trên thực tế, công tác tuyên giáo đã có từ trước khi thành lập Đảng, từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam.

          II/- NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO QUA 90 NĂM (1930 - 2020)

          1. Công tác Tuyên giáo đã góp phần xây dựng, phát triển phong trào cách mạng, khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng, thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tháng Tám 1945, giành chính quyền về tay Nhân dân (giai đoạn 1930-1945)

          a/- Cao trào cách mạng (1930-1931) và Xô Viết Nghệ Tĩnh

            Ngay sau khi thành lập, Đảng ta chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thành lập Đảng và đường lối cách mạng của Đảng; phổ biến rộng rãi Lời kêu gọi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; đề ra nhiều khẩu hiệu phản ánh nguyện vọng bức thiết của quần chúng lao động…; qua đó đã làm dấy lên phong trào cách mạng sôi nổi, rộng khắp trong cả nước. Hàng trăm cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân, binh lính đã nổ ra quyết liệt trên nhiều tỉnh, thành phố, đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

          Công tác tuyên truyền trong Nhân dân được tiến hành công khai, sâu rộng, mà trọng tâm là tuyên truyền các chính sách của cách mạng: xoá nợ, giảm tô, chia lại công điền cho nông dân, thủ tiêu mọi thứ thuế, ban bố các quyền dân chủ, xét xử bọn phản động, bài trừ hủ tục, tổ chức học văn hoá... Nhiều tờ báo của Đảng và các địa phương ra đời. Thơ ca cách mạng được lưu truyền. Sách, báo, tài liệu cách mạng được phổ biến rộng rãi.

          Trọng tâm của công tác tư tưởng thời kỳ này là công tác tuyên truyền và đào tạo cán bộ tuyên huấn. Công tác tư tưởng tập trung giác ngộ chính trị cho đảng viên và quần chúng, tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, chuyển tư tưởng yêu nước của nhân dân ta theo lập trường của giai cấp công nhân. Công tác tuyên truyền thường xuyên tố cáo tội ác của đế quốc và tay sai, chống lại các thủ đoạn lừa bịp của chúng, chống chủ nghĩa quốc gia cải lương; gắn chặt với cuộc đấu tranh hàng ngày của quần chúng đòi quyền lợi dân sinh, dân chủ, kết hợp các khẩu hiệu kinh tế với khẩu hiệu chính trị, thông qua đấu tranh mà nâng cao trình độ chính trị, rèn luyện đảng viên và quần chúng. Đối với cán bộ, đảng viên, công tác tư tưởng đã coi trọng việc giáo dục tính chất giai cấp của Đảng, bồi dưỡng lý luận Mác - Lênin và phẩm chất đạo đức cách mạng, phân rõ ranh giới tư tưởng vô sản với các tư tưởng tư sản, tiểu tư sản, giữ vững đường lối chính trị đúng đắn, quan điểm tư tưởng vô sản, chống các tư tưởng phi vô sản, đào tạo một đội ngũ cán bộ kiên cường, trung thành, tận tụy với cách mạng.

          b/- Đấu tranh chống khủng bố, khôi phục và phát triển phong trào cách mạng (giai đoạn 1932-1935)

          Thời gian này, công tác tư tưởng đã được tiến hành kịp thời, sắc bén, bám sát thực tiễn, góp phần quan trọng ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, nâng cao lòng tin vào lý tưởng và thắng lợi của cách mạng, đẩy lùi các hiện tượng bi quan, dao động; nêu gương sáng về tinh thần hy sinh, bất khuất vì lợi ích cách mạng của những người cộng sản; góp phần quan trọng vào việc khôi phục và phát triển phong trào cách mạng trước sự khủng bố tàn bạo của địch, chuẩn bị cho những cuộc đấu tranh rộng lớn hơn về sau.

          c/- Cuộc vận động dân chủ chống phản động thuộc địa và tay sai, chống phát xít và chiến tranh, đòi tự do, cơm áo, hòa bình (giai đoạn 1936 - 1939)

          Trong thời kỳ này, Trung ương Đảng chủ trương phát triển mạnh mẽ công tác báo chí, xuất bản, phát hành, huấn luyện, đào tạo cán bộ thông qua việc phát triển xuất bản sách báo công khai và chọn đảng viên có trình độ viết sách, viết bài; mỗi chi bộ lập “bình dân thư xã” mua và đọc sách, báo cách mạng; khuyến khích quần chúng mua và đọc sách, báo. Các cấp đảng bộ tái bản những tài liệu tuyên truyền của Trung ương, lập ra Ban huấn luyện chăm lo đào tạo cán bộ, bồi dưỡng chính trị cho đảng viên và quần chúng. Nhiều tác phẩm văn hóa hiện thực phê phán ra đời. Phong trào Truyền bá quốc ngữ phát triển sâu rộng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, ta đã giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử Viện dân biểu Bắc kỳ và Viện dân biểu Trung kỳ (1937 - 1938).

          Công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng tạo ra một cao trào cách mạng sôi nổi, đây được coi là cuộc tổng diễn tập thứ hai cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, đó là: đấu tranh cho tự do dân chủ, cải thiện đời sống và hoà bình, chống phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh; tạo điều kiện cho đường lối, chủ trương của Đảng đi sâu vào quần chúng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn hoá dân tộc, cổ vũ mạnh mẽ khí thế của phong trào cách mạng, tập hợp đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tiến bộ tham gia vận động cách mạng.

          d/- Cao trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám (giai đoạn 1939 - 1945)

          Công tác tuyên giáo trong thời kỳ 1939 - 1945 đã gắn chặt và phục vụ thiết thực cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đầy gian khổ, khó khăn nhưng rất oanh liệt, vẻ vang của Đảng và nhân dân ta. Thông qua công tác tuyên giáo góp phần phát huy cao độ lòng yêu nước và truyền thống đoàn kết, anh hùng, bất khuất của dân tộc, nổi dậy tự giải phóng mình khỏi ách nô lệ của đế quốc và tay sai. Đó là kịp thời truyền đạt các nhận định và chủ trương của Đảng, đưa ra những khẩu hiệu sát hợp hướng dẫn tư tưởng và hành động của quần chúng; đấu tranh sắc bén với các tư tưởng tự ti, nô lệ, các khuynh hướng sai lầm, rụt rè, do dự hoặc nóng vội, manh động… với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, thậm chí táo bạo như: tuyên truyền xung phong, tuyên truyền vũ trang, biểu tình vũ trang; cổ vũ nhân dân nổi dậy với khí thế mạnh mẽ áp đảo quân thù. Đó là góp phần bồi dưỡng, đào tạo hàng loạt cán bộ về chính trị, về kinh nghiệm tổ chức, phát động quần chúng, giáo dục đảng viên nêu cao vai trò tiên phong cách mạng, gắn bó chặt chẽ với quần chúng, chịu đựng mọi hy sinh gian khổ, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, quyết tâm đấu tranh cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân.

          Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối độc lập tự chủ và đầy sáng tạo của cách mạng Việt Nam; đồng thời cũng là thành tựu to lớn của công tác tuyên giáo trong việc tuyên truyền, vận động cách mạng, biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng thành phong trào cách mạng của quần chúng trong quá trình đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân, phong kiến.

          2. Công tác Tuyên giáo tham gia huy động sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (giai đoạn 1945 - 1954)

          a/- Tham gia bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng xã hội mới (giai đoạn 1945 - 1946)

          Sau Tổng khởi nghĩa tháng Tám, chính quyền cách mạng mới ra đời gặp muôn vàn khó khăn. Nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có ngành tuyên giáo, là đoàn kết toàn dân bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, chống thù trong, giặc ngoài, góp phần đưa cách mạng tiến lên. Công tác tuyên giáo lúc này tập trung giáo dục ý chí kiên cường, bất khuất, quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ độc lập, tự do; cổ vũ nhân dân thực hiện ba nhiệm vụ lớn: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm.

          Ngay sau khởi nghĩa, Bộ Tuyên truyền được thành lập, tiếp quản các cơ sở tuyên truyền, báo chí của chế độ cũ. Các binh chủng chủ lực của công tác tuyên giáo lần lượt ra đời như Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam, Việt Nam Thông tấn xã. Báo của Đảng, Mặt trận Việt Minh và nhiều tổ chức đoàn thể đã được phát hành công khai, rộng rãi. Công tác tuyên truyền tập trung tố cáo âm mưu và tội ác của thực dân Pháp ở miền Nam, khơi dậy ý chí quyết tâm chống xâm lược, ủng hộ đồng bào miền Nam kháng chiến. Nhiều tỉnh thành trên cả nước diễn ra các cuộc mít tinh, biểu tình, biểu dương lực lượng chống thực dân Pháp xâm lược. Đặc biệt, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ có nhiều hình thức động viên phong phú để quyên góp thuốc men, quần áo, vũ khí chi viện cho cuộc kháng chiến ở miền Nam. Hàng vạn thanh niên nô nức tham gia tòng quân, xung phong "Nam tiến". Tại Nam Bộ, công tác tuyên truyền được tiến hành sâu rộng nhằm nâng cao ý chí quyết tâm chiến đấu bảo vệ thành quả cách mạng.

          Tháng 11/1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị Kháng chiến, kiến quốc, xác định tính chất cách mạng nước ta và hai nhiệm vụ chiến lược là kháng chiến chống thực dân Pháp và xây dựng chế độ mới. Công tác tuyên truyền tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là củng cố chính quyền, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống cho nhân dân, chống nạn mù chữ. Khắp nơi có khẩu hiệu "Tiền tuyến diệt xâm lăng, hậu phương trừ giặc dốt”, nhiều ca dao, hò vè được sáng tác để cổ vũ phong trào... Kết quả sau một năm, đã có 2 triệu người thoát nạn mù chữ.

          Cuộc vận động xây dựng đời sống mới, giáo dục tinh thần yêu nước, đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính”, chống các hủ tục, lạc hậu cũng được tuyên truyền sâu rộng. Nạn trộm cắp, cờ bạc, các hủ tục trong ma chay, cưới xin được xoá bỏ ở nhiều nơi, công tác thông tin ở cơ sở, phong trào văn nghệ cách mạng có tính quần chúng, nhất là ca hát, thể dục thể thao phát triển rộng rãi.

          Tháng 01/1946, Chính phủ quyết định tổ chức Tổng tuyển cử để bầu Quốc hội, xây dựng Hiến pháp và lập Chính phủ chính thức. Công tác tuyên truyền, vận động bầu cử thực sự là một cuộc đấu tranh gay gắt chống lại sự phá hoại của quân đội Tưởng và bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách ở miền Bắc, thực dân Pháp ở miền Nam. Với khẩu hiệu phổ biến mọi nơi là: “Tất cả cử tri tới thùng phiếu”; “Mỗi lá phiếu là một viên đạn diệt thù”, công tác tuyên giáo đã góp phần giúp cuộc Tổng tuyển cử thành công, thu hút đại đa số cử tri đi bỏ phiếu bầu cho các ứng cử viên của Mặt trận Việt Minh, kể cả ở miền Nam dưới bom đạn của thực dân Pháp.

 

          b/- Động viên toàn dân kháng chiến, toàn quốc kháng chiến, thi đua yêu nước, giết giặc, lập công; đẩy mạnh cuộc kháng chiến sang giai đoạn mới và đi tới thắng lợi quyết định (giai đoạn 1946 - 1954)

          Trong những năm kháng chiến chống Pháp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ... đã có mặt trên các chiến trường nóng bỏng, phản ánh, động viên chủ nghĩa anh hùng trong chiến đấu, sản xuất của chiến sĩ, đồng bào cả nước. Thời gian này, công tác khoa giáo tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, vận động trí thức. Công tác tuyên huấn đã động viên phong trào thi đua yêu nước, diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Công tác tuyên truyền, cổ động tập trung nêu cao ý nghĩa chiến thắng Việt Bắc, phổ biến Lời kêu gọi ngày 19/12/1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chống tư tưởng chủ quan, khinh địch, vạch trần âm mưu lập chính quyền bù nhìn Bảo Đại của thực dân Pháp, cổ vũ cho phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực kháng chiến, kiến quốc.

          Năm 1954, quân ta tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Công tác tuyên giáo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ và chiến sĩ ngoài mặt trận, giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tích cực tiến công, ý chí quyết thắng, quyết tâm chấp hành mệnh lệnh chiến đấu, khắc phục tư tưởng tiêu cực, ngại gian khổ hy sinh, uốn nắn tư tưởng chủ quan, khinh địch khi có thắng lợi, biểu dương các gương chiến đấu dũng cảm, hy sinh. Qua đó góp phần quan trọng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng miền Bắc, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ.

          Điểm nổi bật của công tác tuyên truyền thời kỳ này là đã đi vào từng nhà, từng người; gắn tuyên truyền đường lối kháng chiến với cổ động hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể của kháng chiến từng thời kỳ, ở mọi lúc, mọi nơi…; thường xuyên biểu dương gương điển hình tiên tiến; mọi hoạt động văn học, nghệ thuật, giáo dục, báo chí… đều hướng vào phục vụ công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Công tác thông tin ở cơ sở, phong trào văn nghệ quần chúng đã phát triển mạnh mẽ; lĩnh vực khoa giáo được quan tâm và đẩy mạnh. Nhìn chung, trong kháng chiến chống Pháp, công tác tuyên giáo đã được triển khai mạnh mẽ, toàn diện, góp phần huy động sức mạnh của toàn dân tộc tham gia vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc thắng lợi.

          3. Công tác Tuyên giáo đồng hành cùng nhân dân cả nước tiến hành kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (giai đoạn 1954 - 1975)

          a/- Quán triệt và thực hiện nhiệm vụ củng cố miền Bắc, đẩy mạnh đấu tranh chính trị ở miền Nam (giai đoạn 1954 - 1960)

          Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 7/1954) và Nghị quyết Bộ Chính trị về khôi phục kinh tế, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ và tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, công tác tuyên huấn đã giúp cấp ủy tổ chức lực lượng tuyên truyền sâu rộng các chính sách của Chính phủ đối với vùng mới giải phóng; vạch trần luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của địch, vận động đồng bào tham gia đấu tranh thực hiện tốt công tác tiếp quản. Biểu dương các phong trào “Nhường cơm sẻ áo”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”… tác động tích cực đến quần chúng. Tập trung quán triệt và giúp cấp ủy đảng triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường tổ chức học tập lý luận Mác - Lênin cho cán bộ, đảng viên; giáo dục giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho đảng viên; về hợp tác hóa nông nghiệp và cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh theo chủ nghĩa xã hội…

          Giai đoạn này, công tác tuyên giáo đóng vai trò trọng yếu trong việc khơi dậy ý chí, tri thức và sức mạnh trong quần chúng, cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua như Gió Đại Phong, Sóng Duyên Hải, Tiếng trống Bắc Lý, Cờ Ba nhất… Đây cũng là giai đoạn công tác tuyên giáo đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trên lĩnh vực khoa giáo, như: giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

          Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ củng cố miền Bắc, công tác tuyên giáo đã động viên phong trào quần chúng ủng hộ, cổ vũ cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam, tổ chức các cuộc mít tinh, biểu tình, phản đối Mỹ - Diệm vi phạm Hiệp định Giơ-ne-vơ, đàn áp khủng bố đồng bào miền Nam, phá hoại hiệp thương, tổng tuyển cử, động viên phong trào đấu tranh chính trị, tiến tới Đồng khởi ở miền Nam.

          b/- Đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (giai đoạn 1961 - 1965)

          Công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Nhiều điển hình xuất sắc xuất hiện trong phong trào quần chúng đã trở thành ngọn cờ cổ vũ phong trào thi đua như: Gió Đại Phong, Sóng Duyên Hải, Tiếng trống Bắc Lý, Cờ Ba nhất…

          Trong những năm 1960 - 1964, nhân dân miền Nam đã đồng khởi nổi dậy và đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, công tác tư tưởng đã luôn chú trọng tới việc quán triệt phương hướng, nhiệm vụ, phương châm đấu tranh trong tình hình mới; coi trọng việc phổ biến những kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời tích cực tham mưu, đề xuất Đảng, Nhà nước phát động phong trào thi đua “Dũng sĩ diệt Mỹ”, nâng cao quyết tâm đánh Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

          c/- Miền Bắc vừa xây dựng vừa chiến đấu, chi viện cho miền Nam, đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà (giai đoạn 1965 - 1975)

          Với mục tiêu đánh thắng chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng trong việc động viên quân dân miền Bắc chuyển hướng xây dựng kinh tế sang thời chiến, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ và tích cực chi viện cho miền Nam. Các phong trào văn hóa - văn nghệ phát triển mạnh; công tác xây dựng Đảng về tư tưởng kịp thời chuyển hướng để bảo đảm yêu cầu lãnh đạo quân dân ta thực hiện tốt những nhiệm vụ cấp bách của miền Bắc: tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đảng viên, học tập kết hợp chặt chẽ với phê bình và tự phê bình, phát huy tính tiền phong, gương mẫu; công tác tuyên truyền đối ngoại được tăng cường, tích cực tranh thủ các diễn đàn quốc tế, thông qua các hoạt động ngoại giao, nêu cao tính chính nghĩa cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống đế quốc Mỹ xâm lược.

          Thành công của công tác tuyên giáo giai đoạn này là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước hăng hái lao động, sản xuất, chiến đấu. Miền Bắc, công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, như “Vì miền Nam ruột thịt”, “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, chi viện đắc lực sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam, động viên lớp lớp thanh niên hăng hái lên đường đánh giặc với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Với miền Trung, tập trung tuyên truyền, khơi dậy lòng yêu nước và truyền thống cách mạng, tất cả một lòng “Xe cho qua, nhà không tiếc; Đường cho thông, không tiếc máu xương”.  Ở miền Nam, công tác tuyên giáo đã cổ vũ quần chúng đẩy mạnh đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang ở khắp mọi nơi, trên cả ba vùng: vùng núi, đồng bằng và đô thị; khơi dậy lòng căm thù giặc, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, không quản ngại hy sinh, tạo nên nhiều phong trào thi đua giết giặc, lập công: “Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”, “Xuống đường đòi tự do, dân chủ”, “Hát cho đồng bào tôi nghe”… Sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng Việt Nam đã được chuyển hóa bằng thắng lợi của cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

          Trong suốt 21 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta đã lãnh đạo công tác tuyên giáo thực hiện cuộc vận động chính trị nhằm quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. Với ý chí “không có gì quý hơn độc lập tự do”, thực hiện cuộc chiến tranh nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước của toàn dân tộc, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới, tạo ra sức mạnh tổng hợp để đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Công tác tuyên giáo đã thành công trong việc bồi dưỡng ý chí quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ.

          4. Công tác Tuyên giáo trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (giai đoạn 1975 - 2020)

          a/- Thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế (giai đoạn 1975 - 1985)

          Đất nước vừa trải qua 30 năm chiến tranh, phải đối phó với các cuộc chiến tranh biên giới, bị đế quốc Mỹ và các thế lực đế quốc bao vây cấm vận, kinh tế - xã hội nước ta lâm vào khủng hoảng kéo dài, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, công tác tuyên giáo đã tập trung động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt qua thử thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nước; cổ vũ khí thế phấn đấu nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc, từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu quan trọng của đất nước, tạo điều kiện cho các bước phát triển tiếp theo. Đặc biệt là qua thực tiễn, đã từng bước chuẩn bị lý luận cho công cuộc đổi mới đất nước.

          b/- Thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế (giai đoạn 1986 - 2020)

          Tại Đại hội lần thứ VI (1986), Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. Kể từ đó đến nay đã gần 35 năm, nhiệm vụ, chức năng là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tham mưu giúp các cấp ủy đảng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa giáo; công tác tuyên giáo đã đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện sự nghiệp đổi mới và đã đạt được những thắng lợi bước đầu. Sự đóng góp của công tác tuyên giáo được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực nổi bật, đó là:

          + Tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

          + Củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao uy tín và vị thế của đất nước; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

          + Góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

          + Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa, xã hội an toàn, lành mạnh, xây dựng con người mới Việt Nam.

          Đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây, công tác tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương đã có sự chuyển biến sâu sắc và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cụ thể:

          - Công tác tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo ngày càng chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sát với yêu cầu của thực tiễn. Toàn Ngành đã chủ động tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương ban hành trong nhiệm kỳ; nghiên cứu, tham mưu có chất lượng nhiều vấn đề quan trọng trên lĩnh vực tuyên giáo, đồng thời phục vụ tích cực cho việc xây dựng, ban hành, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương để tháo gỡ khó khăn, bất cập cũng như những định hướng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tuyên giáo trong tình hình mới.

          Việc tham mưu, đề xuất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đặc biệt là việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục, với nhiều nội dung và cách làm mới, đã tạo sức lan toả sâu rộng trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.

       + Công tác giáo dục lịch sử, truyền thống, đạo đức, lối sống trong các trường phổ thông; công tác lý luận, giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là giáo dục chính trị trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề được chú trọng, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được chủ động triển khai, ngày càng nền nếp, bài bản hơn. Công tác triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức. Việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (khóa XII) được đổi mới từ chỗ học tập, quán triệt bằng hình thức trực tiếp thì nay được kết hợp phương pháp trực tuyến với nội dung ngắn gọn, súc tích, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết; thời gian tổ chức sớm hơn, nội dung thảo luận, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết khả thi hơn, sát hợp hơn với thực tế địa phương, đơn vị.

          Toàn Ngành đã chú trọng tìm tòi, đổi mới nội dung và phương thức tham mưu về công tác lý luận chính trị; tập trung chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu một số vấn đề về đường lối, chính sách, phương thức lãnh đạo, thực hiện dân chủ trong Đảng; khẳng định và làm rõ một số giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống yêu nước tiếp tục được coi trọng và tăng cường, từng bước được đổi mới, đa dạng về nội dung và phương thức. Công tác giáo dục lịch sử, truyền thống và nghiên cứu, biên soạn và xuất bản sách lịch sử Đảng được cấp ủy các cấp quan tâm triển khai.

          + Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của thực tiễn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền được coi trọng, tập trung chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không ngừng đổi mới theo hướng chủ động, sáng tạo, hiệu quả; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền kinh tế - xã hội; tuyên truyền quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tạo sức lan tỏa trong xã hội. Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên cũng đã được ban tuyên giáo các cấp chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên internet, mạng xã hội được quan tâm. Việc chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền trên báo chí được đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, từng bước tạo lập môi trường thông tin trong sạch, lành mạnh trên báo chí và trên không gian mạng. Công tác sắp xếp, quy hoạch báo chí được thực hiện đồng bộ với nhiều phương pháp hiệu quả. Công tác nắm bắt, điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội từng bước được đổi mới theo hướng chủ động, sớm và sát thực tiễn hơn; nhất là trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm mà đông đảo nhân dân quan tâm.

          Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa - văn nghệ bám sát nhiệm vụ chính trị, đúng định hướng, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước và từng địa phương.

          Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu; thông tin về thành tựu của công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đường lối đối ngoại; quảng bá văn hóa, hình ảnh Việt Nam ra thế giới; về quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam; các vấn đề chủ quyền biên giới lãnh thổ, vấn đề Biển Đông, tôn giáo, dân tộc, dân chủ nhân quyền... được tăng cường.

          + Công tác tham mưu trên các lĩnh vực khoa giáo ngày càng chủ động, có nhiều chuyển biến quan trọng. Ngành Tuyên giáo đã tập trung chỉ đạo, định hướng chính trị trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ công tác khoa giáo như: đổi mới giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ; ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phát triển y tế, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới. Chủ động tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết chỉ thị, nghị quyết này trong tình hình mới.

          + Công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng hiệu quả. Chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa có chuyển biến tích cực, rõ nét hơn so với trước; nhất là việc ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, phản bác quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc trên Internet, mạng xã hội và tăng cường cung cấp thông tin chính thống, tổ chức đối thoại, định hướng thông tin trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

          III. CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG BỘ TRÀ VINH TỪ NGÀY VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP ĐẢNG ĐẾN NAY

1. Công tác Tuyên giáo từ khi có Đảng đến năm 1954

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức cộng sản trên cả nước. Xứ ủy Nam Kỳ được thành lập vào cuối tháng 02 năm 1930. Ngay sau khi thành lập, Xứ ủy Nam Kỳ đã phân công đồng chí Ung Văn Khiêm và đồng chí Dương Quang Đông đến Trà Vinh xúc tiến thành lập các chi bộ đảng đầu tiên. Tại Trà Vinh mùa xuân năm 1930, ba chi bộ đầu tiên được thành lập gồm chi bộ An Trường (huyện Càng Long), chi bộ tỉnh lị Trà Vinh và chi bộ Mỹ Long (huyện Cầu Ngang). Ngay sau khi thành lập, những đảng viên trong ba chi bộ cộng sản đầu tiên đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền vận động quần chúng về các hoạt động cách mạng của các chi bộ Đảng. Từ đó, đã phát hiện bồi dưỡng và kết nạp thêm đảng viên, tổ chức chi bộ cộng sản mới v.v... Đến mùa hè năm 1930, ở Trà Vinh đã có 9 chi bộ cộng sản (tăng gấp ba lần so với tháng hai năm 1930). Những chi bộ cộng sản khi được thành lập đã đẩy mạnh tuyên truyền giác ngộ cách mạng, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh, vận động nhân dân các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa đoàn kết một lòng tham gia các phong trào đấu tranh yêu nước thông qua các hoạt động tuyên truyền cổ động, mítting, rải truyền đơn, lưu truyền sách báo cách mạng. Qua đó, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Sau cách mạng Tháng tám, công tác tuyên huấn đã thực hiện tốt việc vận động quyên góp tiền của cho hoạt động cách mạng. Bên cạnh đó, cán bộ làm công tác tuyên huấn thời kỳ này đã thực hiện tốt công tác “diệt giặc dốt” và phát động phong trào “bình dân học vụ” với phương châm “người biết chữ dạy cho người chưa biết”, chiến dịch "diệt giặc dốt" đã diễn ra liên tục và hào hứng trên khắp các địa bàn trong tỉnh, đặc biệt là ở thị xã Trà Vinh và các quận Châu Thành, Càng Long, Cầu Ngang.

Ngoài ra, sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, việc phục hồi vốn văn hóa nghệ thuật cổ truyền của đồng bào các dân tộc tỉnh Trà Vinh được quan tâm của chính quyền cách mạng và sự hướng dẫn của cán bộ làm công tác văn hóa (một trong các đơn vị của công tác tuyên huấn). Nhiều bài hát cách mạng được phổ biến đến khắp vùng (bằng tiếng Việt, tiếng Khmer và tiếng Hoa). Theo đó,  các đội tuyên truyền xung phong và các đội văn nghệ nghiệp dư cũng đã được thành lập để vừa tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng vừa kết hợp phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của cách mạng và thông tin thời sự, khoa học cho các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động này có ý nghĩa to lớn trong việc tập hợp và tổ chức quần chúng vào các phong trào hành động cách mạng. Vào thời kỳ này, đoàn ca kịch cách mạng đầu tiên của tỉnh Trà Vinh được thành lập, lấy tên là "Trà Vinh cứu quốc kịch đoàn" do Trần Mậu Xuân và Bảy Bá phụ trách.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Tỉnh ủy đặt nhiệm vụ cho mọi đảng viên, các hội viên của các đoàn thể cứu quốc, các chiến sĩ của mọi lực lượng vũ trang nhân dân đều phải làm công tác thông tin tuyên truyền thông qua nhiều hình thức hoạt động của đời sống, nhất là trong lĩnh vực hoạt động văn hóa - nghệ thuật. Tờ báo Trà Vinh ra đời trong thời kỳ này, dưới sự quản lý trực tiếp của Ty Thông tin tuyên truyền. Nội dung của báo tập trung vào việc phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính quyền các cấp, thông tin các hoạt động của đồng bào và chiến sĩ trong tỉnh.

Công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục - đào tạo trong kháng chiến chống pháp có vị trí tích cực trong cuộc vận động tham gia các phong trào cách mạng và thực hiện “Đời sống mới” trong nhân dân.

Giai đoạn từ đầu năm 1949 - đến cuối năm 1950, công tác thông tin tuyên truyền còn được thực hiện thông qua hệ thống loa phóng thanh được hình thành ở khắp các xã trong vùng nông thôn Trà Vinh, cung cấp cho đồng bào những tin tức cần thiết của đời sống cùng những tin chiến thắng trong nước và tin thời sự quốc tế... Bên cạnh đó, Tỉnh ủy còn chỉ đạo cho phát hành bản tin nội bộ lấy tên là "sinh hoạt nội bộ", lưu hành trong cán bộ, đảng viên nhằm kịp thời cung cấp những thông tin bổ sung, hỗ trợ cho các lớp huấn luyện, v.v...

Các hoạt động thông tin tuyên truyền của Ty thông tin và Ban Khmer vận tỉnh cũng đã kịp thời hướng dẫn tư tưởng, hành động cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh và làm công tác địch vận. Hàng ngàn biểu ngữ đã được treo lên ở những nơi công cộng; hàng ngàn bản tin và truyền đơn bằng tiếng Việt và tiếng Khmer được phân phát đến tay các tầng lớp nhân dân; nhiều buổi  diễn thuyết và nói chuyện thời sự đã được tổ chức; 11 cuộc míttinh đã diễn ra tại các chùa Khmer v.v... Những hoạt động đó đều góp phần nhất định vào thắng lợi của các chiến dịch chống thực dân Pháp.

2. Công tác Tuyên giáo trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ         (1954 - 1975)

- Giai đoạn 1954-1960:

Song song với lãnh đạo xây dựng lực lượng quân sự và đẩy mạnh hoạt động vũ trang đánh địch, Tỉnh ủy Trà Vinh luôn coi trọng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Công tác tuyên giáo đã kịp thời tuyên truyền vận động, trang bị cho quần chúng những hiểu biết về công ước quốc tế, hiểu rõ cơ sở pháp lý của Hiệp định Giơ-ne-vơ, thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cảnh giác trước những hành động cố tình bưng bít, xuyên tạc và vi phạm Hiệp định Giơ-ne-vơ của địch.

Giữa năm 1959, Tỉnh ủy quyết định thành lập Trường Đảng tỉnh. Sau đó, khi Ban Tuyên huấn và Tổ chức Tỉnh ủy được tách ra làm hai ban (trước đây do yêu cầu tinh gọn bộ máy vì một số cán bộ ta phải đi tập kết ra Bắc, Ban Tuyên huấn và Ban Tổ chức là một), đồng chí Lê Thanh Nhàn giữ cương vị Phó ban Tuyên huấn, phụ trách Trường Đảng tỉnh. Trường Đảng tỉnh có nhiệm vụ tổ chức các lớp huấn, từ đó đã kịp thời trang bị cho cán bộ ở cơ sở những kiến thức về đường lối cách mạng miền Nam, phương pháp công tác cách mạng của Đảng và những chỉ đạo cụ thể của Tỉnh ủy Trà Vinh, v.v...

Trong điều kiện sống và chiến đấu đầy khó khăn, gian khổ, công tác Tuyên giáo luôn là vũ khí sắc bén của Đảng bộ Trà Vinh, dựa vào dân, động viên sức mạnh quần chúng, phát huy tinh thần yêu nước, vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc mà đứng lên đấu tranh giành thắng lợi. Hướng dẫn Nhân dân đấu tranh đòi Hiệp thương Tổng tuyển cử, chống trả thù người kháng chiến cũ, giữ nguyên hiện trạng canh tác của nông dân, chống địa chủ thu tô…đồng thời củng cố lực lượng chuẩn bị cuộc kháng chiến mới. Đặc biệt, để chuẩn bị cho Đồng Khởi, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy tổ chức in ấn, phát hành tờ tin của Tỉnh đảng bộ Trà Vinh; thống nhất quan điểm chỉ đạo và thông qua kế hoạch phát động phong trào Đồng Khởi trên toàn tỉnh. Đến đầu năm 1960, lực lượng cách mạng ở Trà Vinh đã thực sự có những biến đổi quan trọng về chất và lượng, là những tín hiệu cho thấy bước chuyển biến tất yếu của phong trào cách mạng ở đây, đó là điều kiện để Trà Vinh làm nên phong trào Đồng Khởi giành được những thắng lợi to lớn vào ngày 14/9/1960.

- Giai đoạn 1960 - 1975:

 Sau Đồng khởi 1960, giành thắng lợi trên chiến trường, bộ máy Tuyên giáo Trà Vinh được tăng cường và phát triển. Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy đã thực hiện tốt việc in ấn, phát hành các tài liệu tuyên truyền; thực hiện các hình thức tuyên truyền về chủ trương, đường lối của cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc.  Sau Đồng Khởi, Ban Tuyên huấn tỉnh Trà Vinh thành lập Tiểu ban Thông tấn Báo chí. Tháng 8/1964, Tiểu ban Thông tấn Báo chí tỉnh Trà Vinh xuất bản tờ báo Anh dũng, cùng với sự ra đời của Nhà In Anh Dũng.

 Bênh cạnh đó, giai đoạn 1961- 1965, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy đã thành lập đội chiếu phim lưu động, thành lập những đoàn văn công của tỉnh, như Đoàn văn công Ánh Hồng (giữa năm 1961), Đoàn văn công Ánh Bình Minh (giữa năm 1963), Tờ Báo “Văn nghệ lửa hồng” ra đời, cùng nhiều đoàn văn công của các huyện trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật đã kịp thời phục vụ đời sống tinh thần và tuyên truyền chủ trương của cách mạng, cổ vũ tinh thần đoàn kết, ý chí tiến công trong chiến đấu và sản xuất của nhân dân, động viên được lực lượng cách mạng to lớn của nhân dân.

Trong tổng tiến công nổi dậy mùa xuân Mậu Thân 1968: Lực lượng thông tin tuyên truyền đã làm tốt công tác thông tin - tư tưởng, chuẩn bị chu đáo để đến ngày N giờ G kịp thời công khai phát động quần chúng nhân dân trong tỉnh với khẩu hiệu “Cơ hội ngàn năm có một, tất cả lên đường giải phóng Trà Vinh”, “Tất cả để chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược”, “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, nhằm huy động toàn lực để Tổng tiến công và nổi dậy giành thắng lợi.

Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền của các lực lượng, mà nòng cốt là cán bộ làm công tác tuyên huấn đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần tích cực trong giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975.

Có thể nói, giai đoạn 1954 - 1975, Ngành Tuyên giáo Trà Vinh luôn được tăng cường, củng cố và từng bước phát triển, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của cuộc kháng chiến chống Mỹ ở tỉnh nhà. Vượt qua mọi gia khổ, cán bộ, nhân viên Ban Tuyên huấn tỉnh Trà Vinh luôn vững vàng về lập trường, tư tưởng, tích cực hoạt động, sử dụng nhiều phương thức tuyên truyền linh hoạt, sáng tạo như: báo chí, phim ảnh, tuyên truyền miệng, văn hóa, văn nghệ,…đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giải phóng tỉnh lỵ Trà Vinh cùng lúc với giải phóng Sài Gòn (30/4/1975).

3. Công tác Tuyên giáo trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ 1975 đến nay

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cùng với các ban ngành, Ban Tuyên huấn Trà Vinh tiếp quản tỉnh lỵ Trà Vinh, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền giáo dục, giác ngộ cách mạng cho quần chúng nhân dân. Nội dung tuyên truyền chủ yếu ở giai đoạn này là tuyên truyền về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của toàn dân ta; phát huy truyền thống cách mạng, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh gây ra, phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn cách mạng mới; tích cực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc,…tạo không khí phấn khởi, tích cực trong đóng góp sức người, sức của trong việc xây dựng Trà Vinh sau mấy mươi năm chiến tranh ác liệt, đầy gian khổ, mất mát, hy sinh.

Năm 1976, hai tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh hợp nhất thành tỉnh Cửu Long, Ban Tuyên huấn hai tỉnh cũng xác nhập từ đó. Đến năm 1985, được sự lãnh đạo của Trung ương, Ban Khoa giáo, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng xác nhập vào Ban Tuyên huấn hình thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cửu Long. Giai đoạn này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cửu Long đã tập trung tuyên truyền, động viên sức người, sức của cho công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển nền kinh tế vốn nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá và lệ thuộc vào viện trợ của Mỹ, chăm lo đời sống của nhân dân, xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là việc huy động sức dân làm công tác thủy lợi, đào mới và nạo vét các con kênh, rạch dẫn nước ngọt vào đồng ruộng, tháo chua, rửa mặn để thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất cây trồng; tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các nghĩa vụ như: nghĩa vụ lương thực, nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng…; tham gia thực hiện tốt các chính sách cải tạo nông nghiệp và công - thương nghiệp tư bản tư doanh, chính sách dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền, vạch trần âm mưu, thủ đoạn đen tối thâm độc, nhằm chia rẻ Bắc-Nam, chia rẻ tôn giáo, chia rẻ dân tộc của bọn phản động và các thế lực thù địch trong, ngoài nước phá hoại công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Ngoài ra, còn tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách đền ơn, đáp nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, những người có công với nước, vận động nhường cơm, sẻ áo với tinh thần ''lá lành đùm lá rách''.

Do yêu cầu phát triển của tình hình mới, Quốc hội khóa VIII đã quyết định tách tỉnh Cửu Long ra làm 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, tháng 5/1992 tỉnh Trà Vinh được tái lập chính thức đi vào hoạt động và phát triển cho đến ngày nay. Thời gian đầu khi mới tách tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, trụ sở làm việc và trang thiết bị phục vụ cho công tác tuyên giáo còn thiếu thốn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và n lực của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc ở Trà Vinh, trong đó có lực lượng, các binh chủng của ngành Tuyên giáo đã phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Những cán bộ tuyên huấn, tuyên giáo tiếp tục là những người đi trước, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới và phát triển; là đội quân chủ lực trong việc tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu tổng kết thực tiễn làm cơ sở cho công tác nghiên cứu lý luận của Đảng ta; định hướng dư luận xã hội, định hướng hoạt động báo chí, thông tin đối ngoại; định hướng hoạt động văn hóa, văn nghệ; đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy trong việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo theo đúng theo Chương trình công tác hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, đảm bảo về thời gian, chất lượng... Công tác tuyên truyền được đổi mới về nội dung và hình thức, tuyên truyền trên Internet và mạng xã hội đã được thực hiện, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ đó, Ngành Tuyên giáo góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Trà Vinh và cả nước đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt trong 5 năm qua, Ban Tuyên giáo các cấp của tỉnh làm tốt vai trò, nhiệm vụ tham mưu: bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho cấp ủy lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực tuyên giáo, góp phần quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần vào việc thực hiện nghị quyết đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Ngành Tuyên giáo của tỉnh đã chú trọng nhiệm vụ tham mưu  báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo; phối hợp tham mưu xây dựng Văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy. Thực hiện tốt vai trò là cơ quan giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn…

Công tác tuyên truyền, báo chí, văn hóa - văn nghệ: Bám sát định hướng chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy, phục vụ kịp thời sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với lĩnh vực báo chí, văn hóa - văn nghệ. Kịp thời cung cấp thông tin và định hướng hoạt động cho đội ngũ Báo cáo viên các cấp hoạt động có hiệu quả. Đổi mới hình thức tuyên truyền thông qua các trangmajng xã hội như: trang Fanpage, Youtube Nghị quyết và cuộc sống, đến nay trang có gần 5.000 lượt người theo dõi, hàng ngày tiếp cận khoảng 5.000 lượt người. Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục hoạt động có hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin định hướng cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh, thông tin về tình hình hoạt động của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành tỉnh. Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội ngày càng hiệu quả, kịp thời phản ánh lên cấp ủy những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và người dân quan tâm, từ đó góp phần giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

Công tác giáo dục lý luận chính trị; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận của Đảng và Công tác lịch sử Đảng địa phương ngày càng hiệu quả, chất lương: Tổ chức thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai học tập và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Công tác lịch sử được tập trung thực hiện. Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các chuyên đề phục vụ cho công trình lịch sử Trà Vinh tập 4, giai đoạn 1975-2015…

Công tác khoa giáo: Đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giáo dục và đào tạo tiếp tục quan tâm đầu tư, chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, trang thiết bị dạy học, chất lượng giáo dục nâng lên. Công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, giảng viên ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, mạng lưới khám chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở công lập/ngoài công lập được mở rộng và củng cố và cung cấp nhiều hơn các dịch vụ y tế chất lượng cao, đến nay toàn tỉnh đạt 8,31 bác sĩ và  22,26 giường bệnh trên vạn dân, độ bao phủ y tế toàn dân là 92,4% (tháng 6/2019) và số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng tăng. Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đã góp phần tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người lao động. Công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và nước biển dâng gắn với việc phòng, chống dịch bệnh được chú trọng ngày càng hiệu quả. Tập trung chỉ đạo các cấp ủy nâng cao nhận thức về đội ngũ trí thức; xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng cao dân trí, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

          III- SỰ TRƯỞNG THÀNH, LỚN MẠNH CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO QUA 90 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

          1.  Hệ thống Tuyên giáo các cấp ngày càng được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ Tuyên giáo không ngừng phát triển về số lượng, lớn mạnh về chất lượng

         a) Hệ thống Tuyên giáo cả nước

Trải qua 90 năm, công tác Tuyên giáo của Đảng ngày càng khẳng định sự trưởng thành, phát triển và lớn mạnh không ngừng.

         Tổ chức bộ máy hệ thống Tuyên giáo cấp ủy đảng các cấp từng bước được đổi mới, kiện toàn chất lượng hoạt động ngày một được nâng lên. Đến nay, đã có 659 Ban Tuyên giáo quận, huyện, thị uỷ; 42 tỉnh, thành phố thành lập được hệ thống tuyên giáo cơ sở xã, phường, thị trấn (65%), một số tỉnh, thành ủy đang tiến hành xây dựng, nhiều nơi đang triển khai thực hiện thí điểm thành lập hệ thống tuyên giáo xã, phường, thị trấn.

         Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo giai đoạn đầu còn ít, lực lượng cán bộ “mỏng”, qua mỗi thời kỳ cách mạng, lực lượng ấy ngày càng đông về số lượng, mạnh về chất lượng. Hiện nay, tổng số cán bộ tuyên giáo chuyên trách của cấp ủy đảng từ Trung ương đến cấp huyện và tương đương trên cả nước là khoảng trên 3.800 người (cấp Trung ương: 319 người; cấp tỉnh, thành ủy: khoảng 1.200 người; cấp quận huyện, thị: 2.300 người). Lực lượng cán bộ tuyên giáo ngày càng đông đảo, không chỉ có đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo của cấp ủy, mà còn có đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các phóng viên, biên tập viên báo chí, các chuyên gia, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức, cùng đông đảo đội ngũ cộng tác viên. Tính đến cuối năm 2019, chỉ tính riêng đội ngũ Báo cáo viên Trung ương đã có 490 người. Số lượng Báo cáo viên cấp tỉnh và tương đương là 3.945 người, Báo cáo viên cấp huyện và tương đương là 39.107 người; tuyên truyền viên ở cơ sở là 179.094 người (số liệu năm đến tháng 10/2017). Số cộng tác viên dư luận xã hội trên cả nước là 17.398 người (trong đó cấp Trung ương: 60 người; cấp tỉnh: 1.953 người; cấp huyện: 15.445 người).

          b) Đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo ở Trà Vinh

Trà Vinh luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Tuyên giáo ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay, Ngành Tuyên giáo tỉnh và cấp huyện có 65 đồng chí, trong đó, có 13 thạc sĩ, 52 đại học, 42 cao cấp chính trị, 18 trung cấp lý luận chính trị và 32 đồng chí đã qua lớp tập huấn về công tác Tuyên giáo. Lực lượng cán bộ tuyên giáo ngày càng đông đảo, không chỉ có đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo của cấp ủy, mà còn có đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp luôn được tỉnh quan tâm xây dựng củng cố, kiện toàn đội ngũ đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, chuyên môn, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng. Báo cáo viên cấp Trung ương đơn vị tỉnh được công nhận là 04 đồng chí (01 nữ). Báo cáo viên cấp tỉnh 50 đồng chí, trong đó, nữ 05 đồng chí; dân tộc 07 đồng chí. Báo cáo viên cấp huyện, thị, thành phố và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 282 đồng chí, trong đó nữ 36; dân tộc 20; khối Đảng 42; Khối Nhà nước 45; Khối đoàn thể 35; sự nghiệp 04; số lượng báo cáo viên là Bí thư (phó Bí thư) xã, phường, thị trấn 100 đồng chí. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên được củng cố và kiện toàn, nắm bắt kịp thời tình hình dư luận xã hội, đồng thời định hướng dư luận xã hội trong Nhân dân; hiện nay đội ngũ cộng tác viên dự luận xã hội cấp tỉnh, huyện có 211 người (trong đó cấp tỉnh có 33 Cộng tác viên).  Đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa văn nghệ và đội ngũ trí thức của tỉnh không ngừng phát triển về số lượng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Nhìn chung, các lực lượng, binh chủng làm công tác Tuyên giáo ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên giáo đều là những đồng chí có năng lực, đạo đức, tâm huyết, có trình độ học vấn, trình độ lý luận chính trị, có năng lực, kiến thức chuyên môn, hiểu biết nghiệp vụ, trách nhiệm với công việc; nhiều đồng chí có bề dày kinh nghiệm, đã trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo, công tác ở nhiều lĩnh vực (cấp ủy, chính quyền, đoàn thể). Ở Trà Vinh, trong nhiệm kỳ 2015-2020, có 06 đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo cấp huyện được phân công giữ chức vụ cao hơn.

          3. Ngành Tuyên giáo ngày càng thể hiện tính chủ động, tính chiến đấu, vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp đổi mới xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế

          Công tác tham mưu của ngành Tuyên giáo với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy Đảng mang tầm chiến lược và ngày càng thực hiện tốt vai trò đi trước mở đường, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trở thành hiện thực trong đời sống xã hội.

           Nội dung, phương thức công tác tuyên giáo đổi mới, sát với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên; tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của cán bộ tuyên giáo các cấp ngày càng được phát huy. Công tác tư tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử đã có bước đổi mới tích cực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội với tinh thần “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Công tác tư tưởng, tuyên giáo ngày càng nhanh nhạy đi trước mở đường, khắc phục căn bản tình trạng “chạy theo, nói lại”, “tầm chương trích cú”. Đặc biệt, đã sớm phát hiện và chủ động chỉ đạo, định hướng tuyên truyền những vấn đề phức tạp, nhạy cảm…

          Công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chú trọng đẩy mạnh, đạt hiệu quả thiết thực; việc đấu tranh, phản bác các quan điểm, sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng dần đi vào nền nếp và hoạt động ngày càng hiệu quả. Từ chỗ mới chỉ có một số bài viết đấu tranh nhỏ lẻ, rải rác trên báo chí; đến nay, ngành Tuyên giáo đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; bước đầu kết hợp hài hòa các biện pháp kỹ thuật, pháp lý, kinh tế và tuyên truyền, giáo dục để ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin, quan điểm xấu độc nhất là trên không gian mạng, làm lành mạnh hóa môi trường thông tin truyền thông, internet và mạng xã hội.

Qua mỗi giai đoạn cách mạng, ngành Tuyên giáo không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, nhạy bén, đổi mới công tác tham mưu, không ngừng sáng tạo, tự làm mới mình, bắt kịp sự phát triển thời đại công nghệ 4.0, tổ chức triển khai các nhiệm vụ đồng bộ, bài bản có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, lao động, sáng tạo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững ổn định kinh tế chính trị, trật tự an toàn xã hội.

          IV. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Một số bài học kinh nghiệm

 Một là, kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch trọng tâm hàng năm; nắm bắt kịp thời, chính xác tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, tăng cường công tác dự báo để chủ động tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy giải quyết tốt, đúng và trúng các vấn đề, các sự việc diễn ra, nhất là các vấn đề, sự việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm.

 Hai là, luôn xác định tinh thần trực chiến trên mặt trận tư tưởng của Đảng; đối diện, không né tránh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo; nâng cao tính chủ động, sáng tạo và nhạy bén chính trị, để tham mưu đúng và trúng những giải pháp xử lý các vấn đề mới, khó, phức tạp, cũng như những vấn đề thường xuyên thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo ở mỗi thời điểm, địa bàn cụ thể.

Ba là, quan tâm đầu tư, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh vững vàng, nhạy bén chính trị, có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết, có khả năng tập hợp, đoàn kết, thuyết phục quần chúng. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo cần được xây dựng theo hướng chuyên sâu, có cơ cấu hợp lý, có tính ổn định tương đối, bộ máy tinh gọn để nâng cao hiệu quả công việc. Ưu tiên chuẩn hóa nghiệp vụ và hiện đại hóa phương tiện tác nghiệp của đội ngũ cán bộ tuyên giáo để luôn đáp ứng yêu cầu mới.

 Bốn là, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo; tăng cường phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các ban, bộ, ngành, địa phương.

 Năm là, chủ động, kiên quyết phản bác có cơ sở khoa học và sức thuyết phục các quan điểm sai trái, thù địch nhất là đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội; vừa tận dụng lợi thế của các phương tiện truyền thông mới phục vụ cho công tác tuyên giáo. 

 2. Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo trong thời gian tới

(1). Chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình thế giới, khu vực và trong nước, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, quan tâm phát hiện những điểm mới trong đời sống xã hội, nâng cao chất lượng tham mưu các cấp ủy đảng trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo. Trước mắt là tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(2). Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, khả thi. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết của Đảng.

(3). Thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(4). Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo; lấy cơ sở lý luận và thực tiễn để tăng khoa học, tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác tuyên giáo. Bảo đảm tính thống nhất trong chỉ đạo theo kế hoạch chung của toàn Ngành, phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo của tuyên giáo các cấp, các lĩnh vực, các địa phương. Tăng cường sự phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

(5). Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Từ đó, chủ động dự báo tình hình, lên các phương án kế hoạch công tác tư tưởng, không để bùng phát thành “điểm nóng”.

 (6). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả và tính thuyết phục, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn đất nước. Trước mắt, chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước năm 2020 và đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, đồng thuận trong xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 (7). Đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại; chú trọng công tác tham mưu thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, khoa học, công nghệ, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em...; góp phần đắc lực vào việc nâng cao chất lượng nguồn lực con người và tiềm lực khoa học, cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

(8). Chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

(9). Động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tạo đà quan trọng thực  hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

 

 ***                                                        

90 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và nhất là thế hệ những cán bộ đã và đang công tác trong ngành Tuyên giáo. Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo là dịp để chúng ta cùng ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, để xứng đáng hơn nữa và thật sự là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, tiếp tục góp công sức của mình xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH        

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 3707
  • Trong tuần: 24 026
  • Tất cả: 8822886

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn