Xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm và đột phá để tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen nhưng Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, tự lực, tự cường; tranh thủ được sự hỗ trợ của cấp trên; xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm và đột phá để tổ chức thực hiện... 

Huyện ủy Cầu Kè sơ kết nữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XII

Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, nhiều công trình giao thông, điện, nước, văn hóa, giáo dục, y tế được đầu tư xây dựng; an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc có nhiều tiến bộ; giảm nghèo ngày càng bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo đạt nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, huyện đã chỉ đạo thực hiện 12/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội; các chỉ tiêu còn lại đều đạt trên 60%; xây dựng 08/10 xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu; quyết tâm xây dựng huyện Cầu Kè đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023.

Trên cơ sở 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện cụ thể hóa thành 06 nhiệm vụ trọng tâm và 02 đột phá; qua đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Đánh giá chung, có 05 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện tốt, 01 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện khá và 02 nhiệm vụ đột phá đều thực hiện tốt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá, tăng 13,61% so đầu nhiệm kỳ, trong đó: Khu vực I tăng 6,72%, khu vực II tăng 17,45%, khu vực III tăng 18,85%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 42,23% còn 35,03%; công nghiệp, xây dựng tăng từ 28,26% lên 31,11%; dịch vụ tăng từ 29,51% lên 33,86%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 12.845 tỷ đồng, đạt 88,59% Nghị quyết. Thu nhập bình quân 72,14 triệu đồng/người/năm, đạt 90,18% Nghị quyết.

Cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển đổi theo hướng tăng năng suất, chất lượng và phát triển bền vững; chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, trồng màu, tổng số 2.108 ha; Chăn nuôi phát triển theo hướng an toàn sinh học, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế. khai thác tối đa diện tích mặt nước nuôi thủy sản, giá trị sản xuất nông nghiệp 6.992 tỷ đồng, ước tăng 6,72% so đầu nhiệm kỳ; Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, nâng chất lượng cơ sở công nghiệp vừa và nhỏ, tổng giá trị sản xuất 1.197 tỷ đồng, ước tăng 16,51% so đầu nhiệm kỳ; xúc tiến đầu tư, kêu gọi 02 doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp An Phú Tân, công ty TNHH thực phẩm An Phước, công ty may Phú Thành, công ty TNHH Hòa Phú, chợ chuyên doanh nông sản ấp Trà Điêu (Ninh Thới)… Thương mại, dịch vụ phát triển khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6.758 tỷ đồng, ước tăng 18,8% so đầu nhiệm kỳ; Quan tâm đầu tư thi công 121 công trình, dự án, tổng kinh phí 620 tỷ đồng. Hệ thống điện được đầu tư cải tạo, nâng cấp; tỷ lệ hộ sử dụng điện 99,95% (có 99,4% sử dụng điện an toàn); Thực hiện tốt cơ chế chính sách, củng cố, nâng chất lượng hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác, xây dựng mỗi xã, thị trấn một sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, đến nay toàn huyện có 22 sản phẩm OCOP, trong đó 13 sản phẩm 03 sao, 08 sản phẩm 04 sao và 01 sản phẩm 05 sao, đặc biệt Công ty TNHH chế biến dừa sáp Cầu Kè đã xác lập kỷ lục Việt Nam về sản phẩm dừa sáp; phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đạt nhiều kết quả quan trọng, đến nay có100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 16/61 ấp nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện thu ngân sách vượt dự toán giao, trong đó thu nội địa 190 tỷ đồng, tăng bình quân 16,53%/năm, đạt 110,2% Nghị quyết.

Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư ngày càng hoàn thiện hơn, đến nay toàn huyện 10/10 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 82,34% so tổng dân số; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn 2,11%; mời gọi 03 doanh nghiệp đến khảo sát, đầu tư ở cù lao An Lộc và cù lao Tân Quy; có 100% hộ gia đình chính sách có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư; Thực hiện có hiệu quả mục tiêu về giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả quan trọng, các chính sách hỗ trợ được triển khai thực hiện tốt, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 0,94% (290 hộ), đạt 95,75% Nghị quyết; hộ cận nghèo chiếm 3,14% (972 hộ)... qua đó đã góp từng bước nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân; an ninh quốc phòng được giữ vững ổn định.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính: Tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của của Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm về học tập làm theo Bác; Thực hiện tốt Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh”; hoàn thành việc sắp xếp cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách theo Nghị định số 34/NĐ-CP của Chính phủ; Hoàn thành quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, các chức danh chủ chốt huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2025 – 2030, chỉ đạo tổ chức hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2025; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên cả về năng lực trình độ chuyên môn và trình độ chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đến nay toàn huyện có 42 chi, đảng bộ cơ sở và 159 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp 291 đảng viên mới, đạt 58,2% so Nghị quyết, nâng toàn huyện có 4.225 đảng viên, chiếm tỷ lệ 4,08% dân số; đưa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 1.466 lượt cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay; rà soát, đánh giá, nhận diện biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kiểm tra 12 tổ chức đảng, 17 cá nhân, giám sát 11 tổ chức đảng và 16 cá nhân, Kết quảqua kiểm tra giám sát đã thi thi hành kỷ luật 01 tổ chức Đảng, 05 cá nhân, đề nghị về trên xem xét kỷ luật 01 cá nhân. Thực hiện tốt công tác Dân vận và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội; Tập trung củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cơ sở và chi, tổ hội ấp – khóm, để triển khai, thực hiện thống nhất trong toàn huyện; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước gắn với các mô hình chỉ thị 05 của Bộ chính trị như mô hình“trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “Đồng hành cùng người nghèo”, “nghe dân nói làm dân tin”; kết quả qua rà sót, đến nay toàn huyện đã xây dựng được 283 mô hình, trong đó có 175 mô hình tập thể và 108 mô hình cá nhân, có 36 mô hình được Trung ương, tỉnh, huyện khen thưởng.… Thông qua các phong trào hành động ở địa phương, các tổ chức đoàn thể đã bồi dưỡng phát triển được 9.770 đoàn viên, hội viên mới, nâng tổng số đến nay toàn huyện 97.645 đoàn viên, hội viên, chiếm 90,5% so số dân trong độ tuổi, vượt chỉ tiêu Nghị quyết.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đảng bộ huyện Cầu Kè tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, kỷ cương, đột phá, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 6 nhiệm vụ trọng tâm và 02 đột phá và các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Cầu Kè lần thứ XII đã đề ra, đặc biệt là lãnh đạo thực hiện  xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023.

                                                                                                                                        Nguyễn Hừng   

Tin khác
1 2 3 4 5 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1662
  • Trong tuần: 10 767
  • Tất cả: 8809240

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn