Phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm để xây dựng Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”.

Nội dung phương châm hành động của Tỉnh ủy như sau:

ĐOÀN KẾT

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đồng tâm, nhất trí, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu chung của Đảng bộ tỉnh, của địa phương, cơ quan, đơn vị; thường xuyên tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải kiên quyết đấu tranh. Thực hiện đồng bộ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từng đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý tiên phong về trí tuệ, vững vàng về bản lĩnh chính trị, mẫu mực về đạo đức cách mạng và nổi trội về năng lực công tác; phải thực sự dân chủ, khách quan, công tâm trong xử lý công việc, thực sự là trung tâm quy tụ, đoàn kết của địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang có tình thương yêu đồng chí, đồng bào, có lòng nhân ái, nhân hậu, có sự đồng cảm và chia sẻ với nhau.

Các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị phải đặt nhiệm vụ trọng tâm cao nhất là phục vụ lợi ích của nhân dân; cán bộ, đảng viên phải sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tập trung cải cách hành chính; tạo điều kiện để nhân dân mạnh dạn, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Các tầng lớp nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, thống nhất ý chí và hành động, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Trà Vinh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Quan tâm đoàn kết nội bộ, đoàn kết dân tộc - tôn giáo, đoàn kết lương - giáo gắn với kịp thời phát hiện, tập trung xử lý dứt điểm tình trạng mất đoàn kết từ khi mới có biểu hiện manh nha; chủ động, cảnh giác và đấu tranh với các hành vi lợi dụng những mâu thuẫn trong nội bộ và nhân dân để kích động, chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

KỶ CƯƠNG

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Tăng cường trách nhiệm nói đi đôi với làm; lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, phân công nhiệm vụ đúng người, đúng việc, giải quyết công việc theo phân cấp, đúng thẩm quyền; hình thành lối làm việc nền nếp, kỷ cương theo đúng nội quy, quy chế. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, phê bình và xử lý nghiêm minh đối với tổ chức và cá nhân sai phạm. Xử lý kỷ luật gắn với trách nhiệm liên đới tạo tính nghiêm minh và răn đe để thực thi tốt nhiệm vụ.

Các tầng lớp nhân dân có trách nhiệm, nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội, có tinh thần thượng tôn pháp luật, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tạo tính công bằng trong xã hội, nếu có công thì khen thưởng, biểu dương, nếu vi phạm thì xử lý nghiêm minh. Phát huy thật tốt vai trò nêu gương, cấp trên nêu gương cho cấp dưới, cán bộ, đảng viên nêu gương cho nhân dân, tạo trật tự kỷ cương trong mọi hoạt động xã hội.

Xây dựng xã hội có trật tự kỷ cương, làm cho mỗi người dân phải nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, vì lợi ích chung; cái đúng, cái tốt đẹp phải được nhiều người bảo vệ để đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực. Làm cho người dân thật sự tin tưởng vào những người thực thi pháp luật để chấp hành tốt pháp luật.

HÀNH ĐỘNG

Các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, giao chỉ tiêu và phân công nhiệm vụ phải phấn đấu để đạt được các chỉ tiêu, không nói khó mà phải luôn nghiên cứu tìm các biện pháp, giải pháp để quyết tâm thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, không để các phong trào hành động cách mạng bị lắng đọng.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu tiên phong, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ, đổi mới, sáng tạo trong xử lý công việc theo phạm vi, trách nhiệm của mình; nghiên cứu sâu, dự đoán chuẩn xác, giải quyết khoa học các vấn đề mới phát sinh; chủ động tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách sát hợp, khả thi; tâm trong, trí sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách.

- Các tầng lớp nhân dân phải tự giác, tích cực tham gia đầy đủ, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng do địa phương phát động; phải tích cực phấn đấu vươn lên trong lao động, sản xuất phát triển kinh tế gia đình; người người thi đua, nhà nhà thi đua để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

SÁNG TẠO

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người lao động, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải quan sát tinh tế, nhận xét thấu đáo, tư duy khoa học để có những sáng kiến hữu ích; từ đó đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ, để hoạt động công vụ ngày càng thông suốt, hiệu quả; quy trình làm việc được cải tiến, năng suất lao động không ngừng nâng cao; ý tưởng sáng tạo, những cái mới, tiến bộ luôn được phát huy, vận dụng mang hiệu quả thiết thực nhất. Khuyến khích sáng tạo, ủng hộ tư duy đổi mới.

Các tầng lớp nhân dân tiếp thu, ủng hộ phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra nhiều sản phẩm mới, giá trị kinh tế cao, nâng cao năng suất, chất lượng; được hỗ trợ ứng dụng những mô hình mới trong sản xuất và tổ chức sản xuất đạt giá trị kinh tế cao; nghiên cứu, sáng chế nhiều tư liệu sản xuất hữu ích, khả năng ứng dụng rộng rãi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống.

ĐỘT PHÁ

Các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu, giải pháp then chốt nhất để tạo nên những chuyển biến mới, mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Ngoài ra, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân chủ động, kiến tạo những giải pháp mới, đặc thù riêng của Trà Vinh để tạo sự khác biệt so với các tỉnh, thành bạn trong quá trình phát triển và hội nhập; chú trọng phát kiến những cơ chế, chính sách vượt trội, có khả năng đón nhận được các cơ hội, những xu hướng phát triển mới, thay đổi nhanh, mang tính đột phá.

PHÁT TRIỂN

Thực hiện thắng lợi “Mục tiêu kép” và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường; dịch bệnh được đẩy lùi. Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phương thức lãnh đạo, quản lý năng động, phát huy sáng tạo, dân chủ; cơ chế, chính sách minh bạch, đơn giản, thông suốt, hiệu quả; nhiều nguồn lực cho phát triển được huy động. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đủ phẩm chất, năng lực, liêm chính, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo; có tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước, đưa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao; phát huy đầy đủ, hiệu quả giá trị văn hóa, sức mạnh con người Trà Vinh trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương văn minh, giàu đẹp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi phương châm hành động, đó là:

(1) Chỉ đạo triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân nhận thức sâu sắc, tạo sự đồng thuận cao và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương châm hành động; làm cho mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị phải thực sự là một điển hình về phát huy dân chủ, đoàn kết, tăng cường kỷ cương, sáng tạo, đột phá, phát triển. Tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện bảo đảm sự chung tay vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, phát huy tốt vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của các địa phương, đơn vị, phấn đấu thực hiện đạt và vượt mục tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ đã đề ra.

(2) Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước của chính quyền. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Bảo đảm thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức, cấp dưới phục tùng cấp trên. Thực hành dân chủ rộng rãi, bảo đảm công khai, bình đẳng, dân chủ giữa cấp trên và cấp dưới; dân chủ trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội; khắc phục bệnh dân chủ hình thức, tệ quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, độc đoán… Thường xuyên kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trên tinh thần nêu gương, tự giác, chân thành, thẳng thắn, khách quan, trung thực. Tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công tâm, khách quan, đúng thực chất trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm cơ sở sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ phù hợp với vị trí việc làm; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ.

(3) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tập trung làm tốt việc quán triệt học tập, làm theo Bác theo chuyên đề toàn khóa; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ; trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thường xuyên “Tự soi”, “Tự sửa”, “Tự phòng tránh” và nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên. Triển khai thực hiện tốt Quy định của Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện tốt quy chế nêu gương, cấp ủy nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng, cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới theo phương châm “Trên nêu gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Thực hiện nghiêm túc quy định, đổi mới việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, thông tin báo cáo phải trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời, ban hành văn bản phải thiết thực, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý công việc, hàng tuần người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động kiểm tra, rà soát việc thực hiện nhiệm vụ theo các kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, để đôn đốc, nhắc nhở cấp dưới giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài; khắc phục tình trạng xử lý công việc không đến nơi, đến chốn, kém hiệu quả, đùn đẩy trách nhiệm; các nội dung còn khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo thỉnh thị với Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

(4) Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh đổi mới, tạo bước chuyển nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng tăng năng suất lao động, hàm lượng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Nâng cao hiệu quả thi hành chính sách, pháp luật và xây dựng các cơ chế, chính sách. Đổi mới phương thức quản lý, quản trị theo hướng hiện đại; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Tập trung chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất hàng hóa với quy mô phù hợp theo từng ngành hàng, sản phẩm và thị trường; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc và sản phẩm OCOP... hướng tới hình thành mô hình “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo định hướng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; phấn đấu đến trước năm 2025 Trà Vinh trở thành tỉnh nông thôn mới.

- Chú trọng phát triển những ngành công nghiệp mũi nhọn, có tiềm năng, lợi thế, giá trị gia tăng cao; tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo, phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, tăng cường thu hút, kết nối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào địa bàn; xây dựng tỉnh Trà Vinh trở thành trung tâm giao thương, trung tâm năng lượng sạch vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển các hình thức kinh doanh hiện đại; thực hiện liên kết sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử; các ngành dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, vận tải, logistics, dịch vụ tài chính, ngân hàng, tư vấn, dịch vụ y tế chất lượng cao, cung cấp điện, nước sạch và các loại dịch vụ khác phục vụ nhu cầu xã hội.

- Tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, thông thoáng; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thu hút mạnh các nguồn lực bên trong và bên ngoài để phát triển. Thực hiện rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết các thủ tục hành chính; tập trung xây dựng chính quyền điện tử để xử lý công việc nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng quy hoạch vùng kinh tế theo hướng tích hợp, đa ngành; khai thác và phát huy tốt nhất các lợi thế của mỗi vùng, mỗi địa phương. Nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, liên kết vùng. Tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế để phát triển Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phát triển sản xuất lúa, cây ăn trái, cây công nghiệp ngắn ngày, chăn nuôi gia súc, thủy sản kết hợp phát triển du lịch sinh thái vườn, du lịch sông nước. Tập trung phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ chất lượng cao gắn với phát triển du lịch ở những nơi có điều kiện.

- Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp cả về số lượng, chất lượng và quy mô; tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn.

- Tập trung huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng quan trọng, bảo đảm tính đồng bộ tạo động lực cho phát triển. Tập trung thu hút đầu tư với nhiều hình thức phù hợp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong quản lý đầu tư công, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Thu hút các nguồn lực phát triển đô thị, xây dựng thành phố Trà Vinh trở thành đô thị thông minh trước năm 2030.

- Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, trí tuệ, truyền thống đoàn kết của người Trà Vinh; khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, ý chí tự lực, tự cường, niềm tự hào dân tộc. Tạo đột phá trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh thu hút, trọng dụng nhân tài. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, tăng sự hài lòng của người dân. Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ; làm chủ một số công nghệ mới, công nghệ có tính chiến lược. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch lịch sử - văn hóa. Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; chủ động đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh con người; quản lý, xử lý tốt an ninh phi truyền thống; chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự; đẩy mạnh phong tràoToàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của luật sư và các tổ chức bổ trợ tư pháp. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, không để phát sinh “Điểm nóng”, phức tạp.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, có trọng tâm, trọng điểm với tinh thần quyết tâm cao, bản lĩnh vững vàng, giữ vững nguyên tắc “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; mạnh dạn kiểm điểm và kiên quyết xử lý trách nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, bè phái, tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ. Chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định đối với các đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên gắn với người đứng đầu cấp ủy.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; chú trọng công tác vận động người Trà Vinh ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước. Phối hợp với các tỉnh, thành phố trong thu hút đầu tư, phát triển thị trường; thực hiện liên kết vùng với các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tạo điều kiện, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại.

(5) Phát huy vai trò giám sát của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện, đồng bộ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh ngày càng văn minh, giàu đẹp, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; củng cố, tăng cường trật tự kỷ cương trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội, chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Phát huy có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tranh thủ tối đa thời cơ, khơi dậy khát vọng vươn lên để mọi tổ chức, cá nhân và nhân dân, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tích cực tham gia, hành động quyết liệt, đổi mới sáng tạo, đột phá để Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 127
  • Hôm nay: 18701
  • Trong tuần: 137,235
  • Tất cả: 3,081,364

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn