Tăng cường thông tin, tuyên truyền, giới thiệu đảng viên tiêu biểu, đề cao danh dự, lòng tự trọng của đảng viên
Đó là một trong những chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên tại Chỉ thị 37-CT/TU ngày 19/4/2023.

Để thực hiện tốt Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên đủ điều kiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo:

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đảng viên, nhằm nâng cao về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giới thiệu tấm gương đảng viên tiêu biểu, gương người tốt việc tốt, góp phần nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự soi”, “tự sửa”, đề cao danh dự, lòng tự trọng của đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đảng viên là cán bộ hưu, gương mẫu và làm nòng cốt trong làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên, trong đó cần tập trung:

Tiến hành tự kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên thời gian qua có kế hoạch cụ thể khắc phục những mặt hạn chế để đảm bảo thực hiện đúng theo Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

Cấp ủy đảng các cấp thực hiện nghiêm việc phân công cấp ủy viên phụ trách chi bộ, thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ để theo dõi, chỉ đạo, nắm chắc tình hình việc xét giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng cho đảng viên, kịp thời hỗ trợ, uốn nắn khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở chi bộ.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quan tâm công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, đặc biệt là những đồng chí mới tham gia cấp ủy lần đầu để nắm vững nguyên tắc tổ chức đảng, phương pháp điều hành sinh hoạt chi bộ và nắm đầy đủ nguyên tắc, quy trình, thủ tục thực hiện giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng cho đảng viên.

Lãnh đạo nghiên cứu, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nội dung sinh hoạt phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác quản lý đảng viên được giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng, qua đó xem xét, vận động, thuyết phục những đảng viên đã được giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng do sức khỏe, nay sức khỏe đã đảm bảo, đảng viên đi làm ăn xa nay trở về địa phương tham gia sinh hoạt theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương; chỉ đạo rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư.

Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của cấp trên và các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp trên đối với cơ sở trong việc thực hiện giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng cho đảng viên đảm bảo đúng quy định, khắc phục tình trạng nể nang khi xét giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng cho đảng viên.

3. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tổ chức triển khai, quán triệt và xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy có liên quan đến thực hiện giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên theo đúng chức năng, nhiệm vụ; trước khi xét giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên là cán bộ hưu, phải có ý kiến đồng ý của cấp ủy quản lý; phải có giấy xác nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên; phải xác định thực hiện giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng của đảng viên là một tiêu chí khi đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên cuối năm và xét tặng Huy hiệu Đảng.

4. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia đóng góp ý kiến, giám sát đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong thực hiện Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng của Trung ương, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng cho đảng viên góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua việc thực hiện theo Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng của Trung ương, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh có tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảng viên, giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh có 6.953 đảng viên được giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng, chiếm 14,87% so với tổng số đảng viên toàn tỉnh; đa số các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng cho đảng viên đảm bảo điều kiện, nguyên tắc, thủ tục theo quy định, hướng dẫn; vai trò, trách nhiệm cấp ủy viên phụ trách chi bộ, địa bàn dân cư để hỗ trợ hướng dẫn, giải quyết khó khăn trong việc giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên được phát huy; đa số đảng viên được giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng đều có tư tưởng chính trị vững vàng, giữ vững tư cách đảng viên, gương mẫu thực hiện tốt trách nhiệm theo quy định, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Tuy nhiên, việc thực hiện giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên còn một số hạn chế: Một số cấp ủy thực hiện giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng cho đảng viên chưa bám sát theo quy định, nhất là đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức có quyết định nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi theo Bộ Luật Lao động; tỷ lệ đảng viên xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng ở một số chi bộ còn cao; một số đảng viên được xét giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng chưa gương mẫu thực hiện tốt trách nhiệm theo quy định; việc kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của một số cấp ủy cấp trên và các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp trên đối với các chi bộ trực thuộc về thực hiện giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng chưa thường xuyên...

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 1739
  • Trong tuần: 32 516
  • Tất cả: 8832472

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn