Phát huy vai trò công tác tuyên giáo đối với đội ngũ trí thức
Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp về công tác Khoa giáo, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương. Trong lĩnh vực Khoa giáo có việc tham mưu về vấn đề trí thức. Ban có trách nhiệm tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học. Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công theo dõi, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp Hội) và một số hội là thành viên của Liên hiệp Hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ ban hành mối quan hệ làm việc giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo. Trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, quản lý, điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Ban Tuyên giáo Trung ương về lĩnh vực công tác khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác khoa giáo trong tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và nhân dân trong tỉnh trong đó lĩnh vực trí thức và đoàn kết tập hợp trí thức, kết quả cụ thể như sau:

Đối với lĩnh vực trí thức: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản của Trung ương và Tỉnh uỷ về công tác trí thức thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông, hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy tổ chức triển khai trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền ra quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội đối với chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong đó tập trung triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày 31/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Từ đó nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ trí thức được nâng lên; xác định đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội góp phần thực hiện thành công tiến trình sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tham mưu chỉ đạo xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức gắn với thực hiện các chính sách thu hút, khuyến khích, trọng dụng đội ngũ trí thức; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao năng lực cho đội ngũ trí thức. Đội ngũ trí thức của tỉnh không ngừng tăng nhanh về số lượng và nâng dần về chất lượng. Cùng với việc thực hiện chính sách về trọng dụng, đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, công tác tôn vinh, khen thưởng trí thức có nhiều thành tích cống hiến, đóng góp trong quá trình công tác được các cấp có thẩm quyền thực hiện kịp thời, đúng quy định. Theo đó, hàng năm vào dịp đầu năm mới Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu tổ chức họp mặt đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ để tặng quà và động viên, khuyến khích đội ngũ trí thức an tâm công tác. Các phong trào thi đua, khen thưởng được coi trọng nhằm khuyến khích, tôn vinh trí thức có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc tết văn nghệ sỹ, trí thức tiêu biểu nhân dịp tết Nguyên Đán

Đối với Liên hiệp hội: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành, tham mưu ban hành các văn bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đối với Liên hiệp Hội và các hội thành viên; tạo điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp Hội được củng cố và hoạt động hiệu quả, làm tốt vai trò, chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức. Đặc biệt là từ khi có Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã tham mưu Ban Thường vụ ban hành Kế hoạch số 38-KH/TU, ngày 04/8/2010 để thực hiện Chỉ thị 42, tham mưu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng để triển khai quán triệt Chỉ thị 42 cho cán bộ chủ chốt; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, tuyên truyền nội dung Chỉ thị 42 đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên với nhiều hình thức và thường được lồng ghép trong các hội nghị triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức; trong hội nghị triển khai các chương trình công tác của cơ quan, đơn vị. Qua triển khai quán triệt, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đội ngũ trí thức đã nâng cao nhận thức; xác định vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội có ý nghĩa thiết thực với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là một trong những tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho lực lượng trí thức khoa học và công nghệ, với chức năng tập hợp đoàn kết, phát huy trí tuệ của đội ngũ này nhằm góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời khẳng định phát triển Liên hiệp Hội là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh. Từ năm 2017 đến 2020, phát huy vai trò Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Liên hiệp Hội trong công tác lãnh đạo Liên hiệp hội hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; quan tâm sâu sát về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội; chú trọng xây dựng và phát triển tổ chức Đảng của Văn phòng Liên hiệp hội, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp Hội và các hội thành viên, nhằm tạo ra bước chuyển biến mới cho Liên hiệp Hội trong thành lập Chi bộ riêng tại cơ quan Liên hiệp Hội. Hệ thống tổ chức bộ máy từng bước được củng cố, kiện toàn; phạm vi, lĩnh vực hoạt động ngày càng mở rộng. Nhiều loại hình tổ chức, hoạt động mới nhằm thu hút, động viên, khuyến khích trí thức tham gia như các trung tâm, diễn đàn, hội thảo, tư vấn, phản biện… đã hình thành, đi vào hoạt động khá nền nếp. Các hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học và công nghệ được đẩy mạnh; công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động sáng tạo kỹ thuật hàng năm thu được nhiều kết quả tốt. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì thực hiện tốt Quy chế phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo, trong đó có Liên hiệp Hội, đã phối hợp cùng Liên hiệp Hội tổ chức tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của BCHTW khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thẩm định, cho ý kiến các văn bản của Liên hiệp Hội, các dự thảo kế hoạch, báo cáo sơ kết, tổng kết… trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức họp mặt Báo chí, văn nghệ sỹ, đội ngũ trí thức nhân dịp đầu năm

Tuy nhiên, trong quá trình phối hợp, theo dõi, chỉ đạo tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ và hoạt động của Liên hiệp Hội, vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, khắc phục. Trong bối cảnh công cuộc đổi mới toàn diện và sâu sắc của đất nước trên tất cả các lĩnh vực, việc phát huy vai trò của khoa học, kỹ thuật và công nghệ ngày càng quan trọng và cần thiết. Đảng ta nhận định, phát triển giáo dục - đào tạo cùng với khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu. Để phát huy vai trò của khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà, đạt được mục tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030, việc đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội đang đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết. Trong đó có trách nhiệm tham mưu, theo dõi, phối hợp chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong đó tập trung các nhiệm vụ chủ yếu đó là:

(01) Tham mưu các giải pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý Nhà nước đối với Liên hiệp Hội; nghiên cứu phối hợp tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách nhằm phát huy và động viên đội ngũ trí thức tham gia một số hoạt động quản lý Nhà nước, dịch vụ công thuộc lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để Liên hiệp Hội trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

(02) Định hướng giải pháp đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội; tăng cường mối liên kết giữa Liên hiệp hội với các hội thành viên và các ngành, địa phương trong tỉnh để phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Nghiên cứu thành lập, mở rộng các đơn vị liên kết các trung tâm, câu lạc bộ, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tư vấn, phản biện, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

 (03) Làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện các chủ trương của Đảng trong lĩnh vực trí trức, tiếp tục tuyên truyền các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác trí thức thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; định hướng các cơ quan báo chí truyền thông, hướng dẫn ban tuyên giáo cấp huyện tổ chức triển khai trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền ra quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội đối với chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức. Để các ngành, các cấp và nhân dân xác định rõ việc xây dựng đội ngũ trí thức là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính chiến lược của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

(04) Tiếp tục tham mưu điều chỉnh, ban hành các chế độ đãi ngộ, cơ chế khen thưởng xứng đáng với tài năng, trí tuệ và sự cống hiến đội ngũ trí thức, phát huy dân chủ, tôn trọng và khuyến khích trí thức tự do trong nghiên cứu, sáng tạo, tư vấn và phản biện. Đa dạng các hình thức tôn vinh những trí thức tiêu biểu tạo động lực để đội ngũ trí thức đoàn kết, sáng tạo, nâng cao trách  nhiệm, cống hiến hết mình cho tỉnh, phát huy hết tài năng, tri thức của đội ngũ trí thức.

(05) Thực hiện tốt chức năng tham mưu, theo dõi chỉ đạo đối với hoạt động Liên hiệp Hội và một số hội thành viên. Làm tốt công tác sơ, tổng kết, đánh giá vai trò lãnh chỉ đạo của Đảng đối với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội; thực hiện tốt quy chế phối hợp trong tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa của tỉnh về xây dựng đội ngũ trí thức để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh các giải pháp cho khả thi, đồng bộ.

Phòng Khoa giáo - Tổng hợp

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 30
  • Trong tuần: 3 748
  • Tất cả: 8786406

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn