Phát huy vai trò của cán bộ chiến sỹ Công an Trà Vinh trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng
0:00 / 0:00

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và bọn cơ hội chính trị đang ngày càng lợi dung không gian mạng để truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch với mục đích nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá Đảng và Nhà nước ta, làm mất lòng tin của quần chúng Nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Vì vậy, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái thù địch trên không gian mạng vừa là vấn đề cấp bách, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản của cả hệ thống chính trị và của mỗi đảng viên, đặc biệt với trách nhiệm của một đảng viên, trách nhiệm của người chiến sỹ CAND nhiệm vụ này này lại càng trở nên đặc biệt quan trọng.

anh tin bai

Thời gian qua, Công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu Ban Chỉ đạo 35 tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhanh chóng, kịp thời và sâu rộng trong quần chúng nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thủ tục cải cách hành chính do Công an thực hiện và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị Công an các cấp xây dựng trang Fanpage và đăng tải hàng nghìn tin, bài, video clip tuyên truyền với tổng số hàng triệu lượt tương tác và hàng chục nghìn lượt chia sẻ trên các trang mạng xã hội về các hoạt động bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, giúp đỡ nhân dân ở cơ sở, gương “người tốt, việc tốt” và việc thực hiện văn hóa ứng xử, Công an nhân dân học tập và làm theo “Sáu điều Bác Hồ dạy”... qua đó đã góp phần tuyên truyền hình ảnh người chiến sĩ Công an Trà Vinh nói riêng và Công an nhân dân nói chung đẹp trong lòng Nhân dân. Đồng thời, tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhận diện thông tin xấu, độc và những qui định pháp luật trên không gian mạng hiện nay.

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm, mỗi cán bộ, đảng viên Công an Trà Vinh luôn phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, là “chiến sĩ tiên phong” đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng; đóng góp công sức, trí tuệ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, giữ vững trận địa an ninh tư tưởng, tạo được dư luận xã hội tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân; luôn đi trước, đón đầu, không để “khoảng trống” thông tin để các thế lực thù địch lợi dựng, xuyên tạc chống phá. Đi đôi với tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch một cách kịp thời hiệu quả, các cán bộ, chiến sĩ còn chủ động truyền tải thông tin tích cực, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tạo nên môi trường thông tin lành mạnh, góp phần ổn định dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo. Các thế lực thù địch, phản động và số cơ hội chính trị tìm mọi cách tiến hành các hoạt động chống phá sự lãnh đạo của Đảng, kích động chia rẽ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc hòng thực hiện âm mưu phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là chống phá trên mạng xã hội. Để tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, định hướng và tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò, thực hiện các nội dung như sau:

Thứ nhất,  tiếp tục thực hiện đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/4/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia; Luật An ninh mạng 2018; Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 17/4/2009 của của Ban Bí thư về tăng cường đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới...

Thứ hai,  tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng gắn với việc phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ ba,  tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tích cực tham mưu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chính trị, ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước những hoạt động chống Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động. Trong đó cần chú trọng việc đẩy mạnh việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để có hiểu biết sâu sắc về nội dung của cương lĩnh, đường lối, chiến lược, sách lược của Đảng, Nhà nước trên mọi lĩnh vực; nâng cao năng lực chuyên môn, xây dựng nền tảng tri thức chính trị - xã hội đúng đắn, khoa học, cách mạng nhằm đủ trình độ nhận thức, phân tích, phân biệt, đánh giá và phản biện các luận điểm, quan điểm chống phá cách mạng Việt Nam trên không gian mạng.

Thứ tư, chủ động bám sát các vấn đề, sự kiện chính trị thế giới, trong nước và trên địa bàn nhằm cung cấp thông tin chính xác, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh trên không gian mạng. Quán triệt thực hiện phương châm chỉ đạo công tác tư tưởng phải “đi trước, đón đầu”; không để “khoảng trống” thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chống phá. Luôn đề cao cảnh giác, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, chú trọng nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để xây dựng kế hoạch, nội dung phương thức đấu tranh.

Thứ năm,  bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, là “nhân tố nòng cốt” nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng: trao đổi kinh nghiệm để tạo ra lực lượng cán bộ làm công tác này đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, phù hợp về cơ cấu; tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ, chiến sĩ; đặc biệt là cập nhật và ứng dụng có hiệu quả những thành tựu của công nghệ thông tin - viễn thông vào lĩnh vực điện tử - viễn thông, tin học... thực sự là lực lượng đi đầu, chủ công, là nhân tố quan trọng nhằm nâng cao sức mạnh, hiệu quả công tác, chiến đấu. Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, đảng viên chi bộ lan tỏa, chia sẻ trên trang fanpage của đơn vị các thông tin tích cực nhằm góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ sáu, chủ động sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước theo kế hoạch đã đề ra nhằm rút ra bài học kinh nghiệm, phát hiện tồn tại, sở hở để chủ động tham mưu các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện những sơ hở, thiếu sót, nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tiễn của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trương Nghi
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 467
  • Trong tuần: 4 472
  • Tất cả: 8785994

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn