Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh: qua 20 năm hình thành và phát triển

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến đến công tác khuyến học, khuyến tài và nhiệm vụ học tập suốt đời. Bác chỉ dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT), cụ thể là: Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX), Đảng ta đặt ra nhiệm vụ và cũng là mục tiêu “xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập”; Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; Kết luận số 49 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị khóa X nhấn mạnh: “Việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp, trước hết là người đứng đầu…Đại  hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định một trong ba đột phát chiến lược đó là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Xác định phải “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài”; “Tiếp tục đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, phát triển con người toàn diện, đáp ứng những yêu cầu mới của phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Xây dựng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; thực hiện đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động”. 

Với ý nghĩa tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Ngày 26/7/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 1476/2000/QĐ-UBT thành lập Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh, đến nay Hội đã trãi qua 5 kỳ Đại hội.

Ban Chấp hành khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt hạ quyết tâm

Là một trong những tổ chức xã hội có tính chất đặc thù, tập trung thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao, thời gian qua Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh đã  tập trung Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Hướng dẫn các cấp Hội về công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội sâu rộng, vững mạnh; Làm nòng cốt trong việc liên kết phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Xây dựng mô hình và đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và các danh hiệu khuyến học; gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập của tổ hội, ấp khóm, xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo…; Khuyến khích và hỗ trợ việc dạy và học trong nhà trường. Vận động nhân dân tích cực học tập, học tập suốt đời, quan tâm đến những người nghèo, người khuyết tật không có điều kiện học tập và những người có năng khiếu nhằm nâng cao trình độ học vấn chuyên môn, nghề nghiệp góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Đẩy mạnh công tác xây dựng Quỹ khuyến học bằng nhiều hình thức, để giải quyết phần nào những khó khăn của học sinh, sinh viên nghèo gia cảnh khó khăn, động viên kịp thời những học sinh, sinh viên học giỏi và những giáo viên vượt khó dạy tốt;  Cùng với ngành giáo dục đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng ở cơ sở thật sự là trường học của nhân dân; Tư vấn, phản biện, giám định về giáo dục theo quy định của pháp luật trên cơ sở tập hợp ý kiến của đông đảo cán bộ hội viên. Kiến nghị với cấp ủy, chính quyền về các chủ trương, chính sách, biện pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục thành xã hội học tập.

 

Qua hơn 20 năm thành lập và phát triển công tác Khuyến học, khuyến tài ở Trà Vinh từng bước đi vào cuộc sống, đã trở thành phong trào sâu rộng trong nhân dân, với những kết quả nổi bật đó là:

Thành lập tổ chức Hội Khuyến học 9 huyện, thị, thành phố, 106 xã, phường, thị trấn, 9 Hội Trường học, 641 Chi hội ấp, 115 Chi hội khóm, 382 Chi hội Trường học. Ban Khuyến học có 754 ban, trong đó có 553 Ban Khuyến học cơ quan, 7 Ban Khuyến học đơn vị sản xuất kinh doanh, 194 Ban Khuyến học các cơ sở Tôn giáo. Hội viên hiện có 236.139 hội viên, đạt 22,91% dân số, tăng gấp 2 lần so với năm 2010.

Phong trào xây dựng gia đình hiếu học phát triển mạnh, năm 2015 toàn tỉnh xét công nhận được 139.574 gia đình hiếu học, chiếm tỷ lệ 53,11% so với số hộ; công nhận 81 dòng họ, 294 Trường học, 136 cơ quan, 279 Chi hội ấp khóm, 54 cơ sở Tôn giáo và 12 xã, phường thị trấn đạt tiêu chuẩn “Xã Khuyến học”.

Thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Khuyến học tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 125 ngày 29/9/2014 về triển khai thí điểm mô hình “gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập” giai đoạn 2014 - 2015 tại 3 ấp điểm của tỉnh và 09 ấp - khóm của huyện, thành phố có 4.918 hộ tham gia khảo sát, có 4.576 gia đình đăng ký xây dựng gia đình học tập, 19 dòng họ, 146 cộng đồng (tổ) 12 ấp - khóm. Kết quả Ban vận động thực hiện các mô hình thí điểm đã họp và bình xét công nhận 4.094 gia đình học tập, đạt 89,46 % số hộ đăng ký; 16 dòng họ học tập đạt 84,21% và 144 cộng đồng học tập (tổ) đạt 91,13%.

Năm 2016 chuyển các danh hiệu Khuyến học sang danh hiệu học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg, Hội Khuyến học các cấp triển khai đại trà xây dựng các mô hình học tập, tính đến cuối năm 2021 Hội Khuyến học cơ sở xét công nhận 219.492 “Gia đình học tập”, đạt 82,85% số hộ, công nhận 226 “Dòng họ học tập”, đạt 86,26% số dòng họ đăng ký. Công nhận 286 đơn vị học tập, đạt 98,62%. Công nhận 363 Trường học, đạt 99,18% số đăng ký. Công nhận 601 ấp, 108 khóm, đạt 97,93% số ấp, khóm đăng ký. Cơ sở Tôn giáo đăng ký 193, xét công nhận 176, đạt 91,19% số cơ sở Tôn giáo đăng ký. Xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã có 106 xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã, đạt 100%.

Công tác phối hợp giữa Hội Khuyến học với ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc thành lập, xây dựng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng (TTHTCĐ), đến nay các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có Trung tâm HTCĐ và các điểm HTCĐ. Các cấp Hội Khuyến học đã phối hợp với các trung tâm tổ chức các lớp học chuyên đề cho nhân dân địa phương theo nhu cầu cuộc sống, hằng năm mở trên 4.000 lớp có trên 300.000 lượt người tham gia học tập. Ngoài ra các cấp hội còn tích cực phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo vận động học sinh ra lớp, đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục.

Hoạt động khuyến học, khuyến tài vận động xây dựng quỹ khuyến học ở các cấp hội đã được đẩy mạnh và phát triển. Hàng năm các cấp hội trong tỉnh vận động tiền mặt và hiện vật trên 40 tỷ đồng trao học bổng học sinh, sinh viên, nghèo hiếu học. Riêng năm 2021 Hội Khuyến học các cấp vận động tiền mặt và hiện vật quy thành tiền, tổng trị giá 42.183.482.000 đồng. Chính nhờ những suất học bổng tình nghĩa này mà mỗi năm, hàng ngàn học sinh, sinh viên nghèo hiếu học của tỉnh nhận được sự hỗ trợ kịp thời, giúp các em khắc phục khó khăn, bám trường, bám lớp và vươn lên học tập tốt, nhiều em đã tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định và đóng góp công sức trí tuệcho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Thực hiện Hướng dẫn số 06 ngày 27/02/2015 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh về tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học. Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với ngành Giáo dục và các đoàn thể kết hợp với gia đình thực hiện nuôi heo đất theo tỷ lệ học sinh của từng cấp học: Tiểu học 55%, THCS 70%, THPT 80%. Kết quả từ năm 2015 đến nay vận động nuôi được 993.750 con heo đất, khui 950.754 heo đất với số tiền tiết kiệm được 430.839.427.100 đồng, bình quân tiết kiệm được 453.212 đ/heo đất.

Với những thành tích đạt được trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, từ khi hội được thành lập đến nay các cấp hội khuyến học và nhiều cán bộ, hội viên đã được hội khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen và Cờ thị đua xuất sắc. Riêng Tỉnh hội nhiều năm liền được tặng Cờ Thi đua xuất sắc và Bằng khen của TW Hội, Cờ Thi đua và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, được Chính phủ tặng Bằng khen, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

 

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích suất sắc trong phong trào xây dựng xã hội học tập 2016-2021

Phong trào khuyến học, khuyến tài tỉnh Trà Vinh có được bước phát triển như ngày nay ngoài sự nổ lực quyết tâm trách nhiệm của cán bộ, hội viên các cấp hội còn có sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của TW Hội Khuyến học Việt Nam; của cấp ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các cấp; Sự ủng hộ giúp đỡ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và sự đồng hành cùng với các cấp hội của các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ.                

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thời gian qua công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT ở Trà Vinh vẫn còn một số hạn chế cụ thể là: Nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng XHHT ở một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, doanh nghiệp chưa đầy đủ; công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng XHHT nói chung và xây dựng các mô hình học tập nói riêng chưa thường xuyên; phong trào học tập suốt đời trong cán bộ, công chức, người lao động ở một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chưa mạnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn với yêu cầu công việc, vị trí việc làm, chức danh mà cán bộ, công chức đảm nhiệm; Hoạt động của nhiều trung tâm học tập cộng đồng còn kém hiệu quả, chưa đáp ứng được yêu cầu học tập đa dạng của người dân, nội dung nghèo nàn, thiếu hấp dẫn....Còn không ít cơ quan, đơn vị chưa thành lập Ban khuyến học.

Để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh ngày càng phát triển, các cấp hội khuyến học, cấp ủy, chính quyền cần tập trung thực hiện tốt chỉ đạo tại Công văn số 353-CV/TU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể là:

Thứ nhất, các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong tình hình mới; quán triệt sâu sắc, đầy đủ và thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Thứ hai, phát huy vai trò hội khuyến học các cấp, thực hiện vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; không ngừng nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động trong việc vận động, liên kết, phối hợp với các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thực hiện linh hoạt, hài hòa giữa khuyến học và khuyến tài. Thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan, đặc biệt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các hoạt động vận động, quyên góp để ủng hộ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer. Tổ chức đánh giá đúng thực chất các danh hiệu học tập; nhân rộng mô hình nhận nuôi, đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ để hoạt động của hội đi vào chiều sâu, đa dạng, chất lượng và thiết thực, đặc biệt là công tác vận động tuyên truyền, giải thích cho nhân dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục phát triển tổ chức hội, hội viên vững mạnh và vận động đông đảo nhân dân trong cộng đồng dân cư, ấp, tổ dân phố, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là khu vực vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc còn khó khăn.

Thứ tư, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội, đặc biệt là các cơ quan quản lý lĩnh vực hoạt động của hội được giao phụ trách, quản lý tổ chức hoạt động, đồng thời giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hội hoạt động hiệu quả thiết thực đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội và quy định của pháp luật. Nêu cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng tổ chức và hoạt động của hội chống phá Đảng, Nhà nước, làm tổn hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, hội khuyến học, nâng cao vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức học sinh, thực hiện tốt chế độ, chính sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.

Thứ năm, Huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, phát triển giáo dục và đào tạo. Tôn vinh, khen thưởng xứng đáng các cá nhân, tập thể có thành tích đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Khuyến khích phát triển các loại hình giáo dục ngoài công lập đáp ứng nhu cầu xã hội hóa về giáo dục, đặc biệt là cấp học mầm non. Tổ chức các lớp tập huấn cho người làm công tác khuyến học ở xã, phường, thị trấn, ấp, khóm, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở thờ tự…; tổ chức hiệu quả “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” tại các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.

Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, khơi dậy ý chí tự cường, tự tôn dân tộc, trách nhiệm tự học của mỗi người, nâng cao nhận thức sâu sắc về “Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” với quan điểm “Học không bao giờ cùng” theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân./.

 Trần Văn Bồi – Phó Chủ tịch TT Hội Khuyến học tỉnh

 

Tin khác
1 2 3 4 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 390
  • Trong tuần: 18,819
  • Tất cả: 6,814,676

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn