Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ loại hình ấp, khóm hàng năm
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành quy định tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ loại hình ấp, khóm hàng năm. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ấp, khóm gồm 04 mức độ Tốt, Khá, Trung bình, Kém với 5 tiêu chí chung và các tiêu chí cụ thể ở từng mức độ. Chi bộ đạt trong 03 mức (Tốt, Khá, Trung bình) nhưng nếu có đảng viên vi phạm tư cách bị xử lý các hình thức kỷ luật từ Khiển trách trở lên thì đánh giá ở mức Kém.

 

 

TIÊU CHÍ CHUNG

1. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ

Đảng viên dự sinh hoạt đạt tỷ lệ từ 90% trở lên và không có đảng viên vắng mặt không có lý do hoặc đảng viên vắng mặt có lý do vì công việc cá nhân không quá 03 lần trong năm (trừ trường hợp đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng hoặc đảng viên được phân công đi công tác không thể dự sinh hoạt chi bộ).

2. Công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ

Bí thư hoặc Phó Bí thư chi bộ trực tiếp chuẩn bị nội dung sinh hoạt và dự kiến nội dung kết luận của cuộc họp sinh hoạt.

Họp chi ủy để thống nhất nội dung sinh hoạt, dự thảo báo cáo để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ của tháng tiếp theo sát với tình hình và nghị quyết đề ra; xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết tại chi bộ; cho ý kiến về dự thảo nghị quyết (nếu có).

Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị đúng, đủ theo hướng dẫn; xác định được nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận để chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhất là những vấn đề mới, khó khăn, cấp bách ở ấp, khóm.

Kịp thời thông báo thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ đến đảng viên và cấp ủy viên cấp trên trực tiếp được phân công theo dõi chỉ đạo chi bộ. Chi bộ nơi có điều kiện cần gửi trước tài liệu sinh hoạt cho đảng viên để nghiên cứu, chuẩn bị nội dung phát biểu đóng góp ý kiến.

3. Tổ chức sinh hoạt chi bộ

Thời gian tổ chức sinh hoạt thực hiện bảo đảm theo Quy định số 784-QĐ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội”.

Thực hiện đầy đủ nội dung, trình tự cuộc họp sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU, ngày 12/9/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ”. Phương pháp điều hành của người chủ trì linh hoạt, hiệu quả.

Trong họp lệ có đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ” trong nội bộ; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “ ‘về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”.

Có xem xét biểu dương đảng viên tiêu biểu trong tháng; nhắc nhở, phê bình đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảng viên không thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm hoặc có khuyết điểm trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật (nếu có).

Có nhiều đảng viên tham gia phát biểu ý kiến.

Kết luận của chủ trì cuộc họp phải rõ ràng; phân công nhiệm vụ cho đảng viên phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường công tác và tạo mọi điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sổ biên bản sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ diễn biến của cuộc họp, có chữ ký của người ghi biên bản và người chủ trì, phân công trách nhiệm chi ủy viên quản lý, lưu trữ, bàn giao theo quy định.

4. Thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng

Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân; kỷ luật nghiêm minh và tự giác.

Chi ủy, đảng viên nghiêm túc tiếp thu với tinh thần thực sự cầu thị khi được đóng góp, đề xuất, kiến nghị.

Sinh hoạt chi bộ phải bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Cương quyết chống bệnh thành tích, dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.

5. Kết quả lãnh đạo thực hiện kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ

Kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ phải cụ thể, phù hợp, sát với tình hình của ấp, khóm và được lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

 

TIÊU CHÍ CỤ THỂ

ĐỐI VỚI CHI BỘ ĐẠT MỨC ĐỘ TỐT

- Là chi bộ có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của cấp ủy, bí thư cấp ủy bảo đảm vai trò là hạt nhân chính trị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương đoàn kết trong Đảng; có mô hình nổi bật, điển hình để các chi bộ khác học tập, noi theo.

Đảng viên dự sinh hoạt phải đạt tỷ lệ từ 90% trở lên (trừ đảng viên miễn công tác, miên sinh hoạt hoặc được phân công đi công tác không thể dự sinh hoạt).

Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ trực tiếp chuẩn bị nội dung sinh hoạt bảo đảm yêu cầu theo Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; tổ chức họp chi ủy (ở nơi không có chi ủy thì bí thư, phó bí thư họp trao đổi) để thống nhất nội dung, chương trình trước khi sinh hoạt chi bộ (có biên bản cuộc họp cụ thể). Thực hiện đầy đủ, chất lượng nội dung trên, được cấp ủy cấp trên trực tiếp đánh giá đạt mức “Tốt”.

- Các nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ được chuẩn bị đúng theo Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung, được cấp ủy cấp trên đánh giá trực tiếp đạt mức “Tốt”.

Thời gian tổ chức sinh hoạt thực hiện đúng theo Quy định số 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nếu ngày sinh hoạt chi bộ trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết thì dời sang ngày khác nhưng dời tối đa không quá 03 ngày).

- Nội dung, chương trình cuộc họp sinh hoạt chi bộ thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định, hướng dẫn, được cấp ủy cấp trên đánh giá trực tiếp đạt mức “Tốt”.

- Kịp thời triển khai và thực hiện mô hình chi bộ bốn tốt, đảng viên bốn tốt; thí điểm mô hình sinh hoạt tổ Đảng thay cho sinh hoạt chi bộ ở những chi bộ có đông đảng viên chia thành nhiều tổ Đảng.

- Đánh giá tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng ấp, khóm văn hóa, nông thôn mới hoặc nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội; việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ”; công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên người; các mô hình sản xuất, kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi, mô hình kinh tế hợp tác, tuyên truyền vận động xây dựng sản phẩm OCOP... tại ấp, khóm. Các nội dung nêu trên được cấp ủy cấp trên đánh giá đạt từ 90% trở lên so với nghị quyết, kế hoạch.

- Có đánh giá và nắm tình hình tư tưởng của đảng viên; kịp thời nhắc nhở những đảng viên có biểu hiện tư tưởng không kiên định, lệch lạc, nói, viết không đúng chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép; viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố... và biểu dương đảng viên tiêu biểu (đánh giá phải cụ thể, rõ ràng, không đánh giá chung chung, có biên bản chứng minh); kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Quản lý chặt chẽ đảng viên, có kế hoạch, giải pháp tạo nguồn và phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu nghị quyết trong năm. Tổ chức đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên đúng quy trình và có từ 80% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật.

- Cấp ủy chi bộ thường xuyên nhắc nhở, phê bình và giúp đỡ những đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảng viên không thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm hoặc có khuyết điểm trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật (nếu có).

- Hàng tháng, chi ủy chi bộ có thực hiện rà soát, đánh giá việc chấp hành 82 biểu hiện suy thoái theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cụ thể hóa từ 27 biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII); kết quả khắc phục biểu hiện suy thoái qua rà soát, đánh giá, nhận diện và kiểm điểm tự phê bình của đảng viên (nếu có). Thực hiện rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Chi bộ có ít nhất 01 mô hình học tập và làm theo Bác và đánh giá kết quả thực hiện cụ thể. Trong họp lệ chi bộ hàng tháng, chi ủy có đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ chí Minh (kể mẩu chuyện về Bác, chiếu phim tư liệu về Bác,... hoặc đọc những bản tin đăng trên các báo, tạp chí, tờ tin về gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tích cực học tập và làm theo Bác,. để đảng viên học tập, noi theo).

- Trong cuộc họp chi bộ có nhiều đảng viên trong chi bộ tham gia phát biểu ý kiến, có thể hiện nội dung phát biểu trong biên bản để chứng minh. Chi bộ có đông đảng viên ít nhất phải có từ 05 - 07 ý kiến phát biểu trở lên.

- Thời gian sinh hoạt chi bộ: Phải bảo đảm từ 90 phút trở lên. Nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi thì phải bảo đảm thời gian tối thiểu từ 120 phút trở lên. Riêng chi bộ có dưới 10 đảng viên thời gian sinh hoạt có thể ngắn hơn nhưng phải bảo đảm chương trình sinh hoạt chi bộ hoặc sinh hoạt chuyên đề.

- Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ diễn biến của buổi sinh hoạt, có chữ ký của người ghi biên bản và người chủ trì và được lưu trữ, bảo quản lâu dài để làm tài liệu tham khảo.

- Thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng đúng theo quy định.

- Tất cả các nội dung nêu trên đều được cấp ủy cấp trên trực tiếp đánh giá mức độ “Tốt” trở lên.

 

ĐỐI VỚI CHI BỘ ĐẠT MỨC ĐỘ KHÁ

- Chi bộ phải có mô hình sáng kiến, đổi mới nội dung; nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của cấp ủy, bí thư cấp ủy bảo đảm vai trò là hạt nhân chính trị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết trong Đảng. Có mô hình hay, cách làm hiệu quả.

- Đảng viên dự sinh hoạt phải đạt tỷ lệ từ 80% đến dưới 90% (trừ đảng viên miễn công tác, miễn sinh hoạt hoặc được phân công đi công tác không thể dự sinh hoạt).

- Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt bảo đảm theo yêu cầu Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; tổ chức họp chi ủy (ở

những nơi không có chi ủy thì bí thư, phó bí thư họp trao đổi) để thống nhất nội dung, chương trình trước khi sinh hoạt chi bộ (có biên bản cuộc họp cụ thể). Thực hiện đầy đủ nội dung trên, được cấp ủy cấp trên trực tiếp đánh giá đạt mức “Khá ".

- Nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ được chuẩn bị đúng theo Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thực hiện đầy đủ nội dung, được cấp ủy cấp trên trực tiếp đánh giá đạt mức “Khá " trở lên.

- Thời gian tổ chức sinh hoạt đúng theo Quy định số 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nếu ngày sinh hoạt chi bộ trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết thì dời sang ngày khác nhưng dời tối đa không quá 03 ngày).

- Nội dung, trình tự cuộc họp sinh hoạt chi bộ thực hiện đầy đủ theo quy định, hướng dẫn, được cấp ủy cấp trên trực tiếp đánh giá đạt mức “Khá".

- Kịp thời triển khai và thực hiện mô hình chi bộ bốn tốt, đảng viên bốn tốt; thí điểm mô hình sinh hoạt tổ Đảng thay cho sinh hoạt chi bộ ở những chi bộ có đông đảng viên chia thành nhiều tổ Đảng.

- Đánh giá tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng ấp, khóm văn hóa, nông thôn mới hoặc nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội; việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên người; các mô hình sản xuất, kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi, mô hình kinh tế hợp tác, tuyên truyền vận động xây dựng sản phẩm OCOP... tại ấp, khóm. Các nội dung nêu trên được cấp ủy cấp trên đánh giá đạt từ 80% đến dưới 90% so với nghị quyết, kế hoạch.

- Có đánh giá và nắm tình hình tư tưởng của đảng viên; kịp thời nhắc nhở những đảng viên có biểu hiện tư tưởng không kiên định, lệch lạc, nói, viết không đúng chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép; viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố,... và biểu dương đảng viên tiêu biểu (có ghi trong biên bản chứng minh); kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Quản lý chặt chẽ đảng viên, có kế hoạch, giải pháp tạo nguồn và phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu nghị quyết trong năm. Tổ chức đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên đúng quy trình và có từ 70% đến dưới 80% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Không có đảng viên vi phạm kỷ luật.

- Cấp ủy chi bộ thường xuyên nhắc nhở, phê bình và giúp đỡ những đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảng viên không thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm hoặc có khuyết điểm trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật (nếu có).

- Hàng tháng, chi ủy chi bộ có thực hiện rà soát, đánh giá việc chấp hành 82 biểu hiện suy thoái theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cụ thể hóa từ 27 biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII); kết quả khắc phục biểu hiện suy thoái qua rà soát, đánh giá, nhận diện và kiểm điểm tự phê bình của đảng viên (nếu có). Thực hiện rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Chi bộ có ít nhất 01 mô hình học tập và làm theo Bác và đánh giá kết quả thực hiện cụ thể. Trong họp lệ chi bộ hàng tháng, chi ủy có đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh (kể mẩu chuyện về Bác, chiếu phim tư liệu về Bác,... hoặc đọc những bản tin đăng trên các báo, tạp chí, tờ tin về gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tích cực học tập và làm theo Bác,... để đảng viên học tập, noi theo) nhưng chưa thường xuyên.

- Trong cuộc họp chi bộ có ít đảng viên tham gia phát biểu ý kiến; đối với chi bộ có đông đảng viên phải có ít nhất từ 03 - 05 ý kiến phát biểu trở lên, có thể hiện nội dung phát biểu trong biên bản để chứng minh.

- Thời gian sinh hoạt chi bộ trên 90 phút. Nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi thì trên 120 phút. Riêng chi bộ có dưới 10 đảng viên thời gian sinh hoạt có thể ngắn hơn nhưng phải bảo đảm chương trình sinh hoạt chi bộ hoặc sinh hoạt chuyên đề.

- Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ diễn biến của buổi sinh hoạt, có chữ ký của người ghi biên bản và người chủ trì và được lưu trữ, bảo quản lâu dài để làm tài liệu tham khảo.

- Thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng đúng quy định.

- Tất cả các nội dung nêu trên đều được cấp ủy cấp trên đánh giá mức độ “Khá " trở lên.

 

ĐỐI VỚI CHI BỘ ĐẠT MỨC ĐỘ TRUNG BÌNH

- Cấp ủy có đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của cấp ủy, bí thư cấp ủy bảo đảm vai trò là hạt nhân chính trị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương đoàn kết trong Đảng. Không có mô hình hay, cách làm hiệu quả.

- Đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ đạt tỷ lệ từ 70% đến dưới 80% (trừ đảng viên miễn công tác, miễn sinh hoạt hoặc được phân công đi công tác không thể dự sinh hoạt).

- Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt, họp chi ủy (ở những nơi không có chi ủy thì bí thư, phó bí thư họp trao đổi) thống nhất các nội dung sinh hoạt được chuẩn bị bảo đảm yêu cầu theo Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thực hiện cơ bản đầy đủ nội dung, được cấp ủy cấp trên đánh giá đạt mức “Trung bình ”.

- Thời gian tổ chức sinh hoạt đúng theo Quy định số 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nếu ngày sinh hoạt chi bộ trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết thì dời sang ngày khác nhưng dời tối đa không quá 03 ngày).

- Nội dung, chương trình cuộc họp sinh hoạt chi bộ thực hiện bảo đảm theo quy định, hướng dẫn, được cấp ủy cấp trên đánh giá đạt mức “Trung bình”.

- Kịp thời triển khai và thực hiện mô hình chi bộ bốn tốt, đảng viên bốn tốt; thí điểm mô hình sinh hoạt tổ Đảng thay cho sinh hoạt chi bộ ở những chi bộ có đông đảng viên chia thành nhiều tổ Đảng.

- Đánh giá tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng ấp, khóm văn hóa, nông thôn mới hoặc nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội; việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên người; các mô hình sản xuất, kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi, mô hình kinh tế hợp tác, tuyên truyền vận động xây dựng sản phẩm OCOP... tại ấp, khóm. Các nội dung nêu trên được cấp ủy cấp trên đánh giá đạt từ 70% đến dưới 80% so với nghị quyết, kế hoạch.

- Có đánh giá và nắm tình hình tư tưởng của đảng viên; kịp thời nhắc nhở những đảng viên có biểu hiện tư tưởng không kiên định, lệch lạc, nói, viết không đúng chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép; viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố,... và biểu dương đảng viên tiêu biểu (có ghi trong biên bản chứng minh).

- Quản lý chặt chẽ đảng viên, có kế hoạch, giải pháp tạo nguồn và phát triển đảng viên nhưng không đạt chỉ tiêu nghị quyết trong năm. Tổ chức đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên đúng quy trình và có từ 60% đến dưới 70% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Không có đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng.

- Cấp ủy chi bộ thường xuyên nhắc nhở, phê bình và giúp đỡ những đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảng viên không thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm hoặc có khuyết điểm trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật (nếu có).

- Đảng viên trong chi bộ được đánh giá, nhận diện hoặc qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình có biểu hiện suy thoái; có thực hiện rà soát, đánh giá, nhận diện biểu hiện suy thoái và kết quả khắc phục biểu hiện suy thoái qua đánh giá của đảng viên theo 82 biểu hiện suy thoái theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cụ thể hóa từ 27 biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII), nhằm góp phần thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng nhưng không thường xuyên (có một số văn bản để chứng minh). Không thường xuyên thực hiện rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Chi bộ có mô hình học tập và làm theo Bác nhưng chưa đánh giá kết quả thực hiện cụ thể. Trong họp lệ chi bộ hàng tháng, chi ủy có đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh (kể mẩu chuyện về Bác, chiếu phim tư liệu về Bác,... hoặc đọc những bản tin đăng trên các báo, tạp chí, tờ tin về gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tích cực học tập và làm theo Bác,.. để đảng viên học tập, noi theo) nhưng chưa thường xuyên.

- Trong cuộc họp chi bộ có ít đảng viên tham gia phát biểu ý kiến.

- Trong năm chi bộ tổ chức sinh hoạt không đúng quy định từ 02 lần trở lên

- (khi cấp trên chỉ đạo trực tiếp đánh giá).

- Thời gian sinh hoạt chi bộ không đúng quy định (dưới 90 phút). Nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi nhưng dưới 120 phút. Riêng chi bộ có dưới 10 đảng viên thời gian sinh hoạt có thể ngắn hơn nhưng phải bảo đảm chương trình sinh hoạt chi bộ hoặc sinh hoạt chuyên đề.

- Thực hiện bảo đảm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng theo quy định.

- Tất cả các nội dung nêu trên đều được cấp ủy cấp trên trực tiếp đánh giá mức độ “Trung bình ” trở lên.

 

-

-

ĐỐI VỚI CHI BỘ ĐẠT MỨC ĐỘ KÉM

- Đảng viên dự sinh hoạt đạt tỷ lệ dưới 70% (trừ đảng viên miên công tác, miên sinh hoạt hoặc được phân công đi công tác không thể dự sinh hoạt).

- Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chưa bảo đảm yêu cầu theo Hướng dẫn 13-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, không tổ chức họp chi ủy (ở những nơi không có chi ủy thì bí thư, phó bí thư họp trao đổi) để thống nhất nội dung trước khi sinh hoạt chi bộ. Các nội dung trên được cấp ủy cấp trên đánh giá đạt mức độ hoàn thành dưới 50%.

- Thời gian tổ chức sinh hoạt chưa bảo đảm theo Quy định số 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Thực hiện nội dung, chương trình buổi sinh hoạt chi bộ chưa đúng theo quy định, hướng dẫn. Không có biểu dương đảng viên tiêu biểu.

- Không triển khai và thực hiện mô hình chi bộ bốn tốt, đảng viên bốn tốt; thí điểm mô hình sinh hoạt tổ Đảng thay cho sinh hoạt chi bộ ở những chi bộ có đông đảng viên chia thành nhiều tổ Đảng.

- Đánh giá tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng ấp, khóm văn hóa, nông thôn mới hoặc nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội; việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên người; các mô hình sản xuất, kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi, mô hình kinh tế hợp tác, tuyên truyền vận động xây dựng sản phẩm OCOP... tại ấp, khóm. Các nội dung nêu trên, được cấp ủy cấp trên đánh giá đạt từ dưới 60% so với nghị quyết, kế hoạch.

- Hàng tháng không thực hiện rà soát, đánh giá, nhận diện biểu hiện suy thoái và kết quả khắc phục biểu hiện suy thoái qua đánh giá, nhận diện suy thoái của đảng viên theo 82 biểu hiện suy thoái theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cụ thể hóa từ 27 biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII). Không thực hiện rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Có đánh giá và nắm tình hình tư tưởng của đảng viên; kịp thời nhắc nhở những đảng viên có biểu hiện tư tưởng không kiên định, lệch lạc, nói, viết không đúng chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép; viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố,... và biểu dương đảng viên tiêu biểu (có ghi trong biên bản chứng minh).

- Quản lý chưa chặt chẽ đảng viên, không có kế hoạch tạo nguồn và phát triển đảng viên không đạt chỉ tiêu nghị quyết trong năm. Tổ chức đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên chưa đúng quy trình và có dưới 60% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Có đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng.

- Cấp ủy chi bộ chưa thường xuyên nhắc nhở, phê bình và giúp đỡ những đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảng viên không thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm hoặc có khuyết điểm trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên (nếu có).

- Chi bộ không có mô hình học tập và làm theo Bác. Trong họp lệ chi bộ hàng tháng, chi ủy có đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh (kể mau chuyện về Bác, chiếu phim tư liệu về Bác,... hoặc đọc những bản tin đăng trên các báo, tạp chí, tờ tin về gương người tốt, việc tốt, những tập thể cá nhân điển hình tích cực học tập và làm theo Bác,... để đảng viên học tập, noi theo) nhưng chưa thường xuyên.

- Trong cuộc họp chi bộ có ít đảng viên tham gia phát biểu ý kiến hoặc không có ý kiến phát biểu.

- Trong năm chi bộ không tổ chức sinh hoạt từ 01 lần trở lên hoặc tổ chức sinh hoạt không đúng quy định từ 02 lần trở lên (khi cấp trên chỉ đạo trực tiếp đánh giá).

- Thời gian sinh hoạt chi bộ dưới 90 phút. Nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi nhưng dưới 120 phút. Riêng chi bộ có dưới 10 đảng viên thời gian sinh hoạt có thể ngắn hơn nhưng phải bảo đảm chương trình sinh hoạt chi bộ hoặc sinh hoạt chuyên đề.

- Các nội dung còn lại được cấp ủy cấp trên đánh giá đạt mức độ dưới 60%.

Nguồn: Quy định 2012-QĐ/TU, ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 334
  • Trong tuần: 4 003
  • Tất cả: 8789530

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn