Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU, ngày 05/02/2021 về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021, Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin giới thiệu toàn văn.

Thực hiện Hướng dẫn số 171-HD/BTGTW ngày 29/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền những thành tựu đạt được của đất nước, của tỉnh năm 2020, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid -19, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ.

- Tuyên truyền những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, hiệu quả, các cơ chế, chính sách phù hợp để chuyển hóa cơ hội và thách thức thành các động lực tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao nội lực và sức cạnh tranh, tính tự chủ của nền kinh tế đất nước, của tỉnh trong năm 2021, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về sự chỉ đạo của Đảng, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Trung ương, của tỉnh quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025).

- Bồi đắp niềm tin, khí thế mới cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, niềm tự hào dân tộc, năm đầu thực hiện chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiếp tục nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều thách thức và cơ hội đan xen và ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 còn tiếp tục tác động tiêu cực.

- Công tác tuyên truyền kinh tế - xã hội cần bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, nhất là các lộ trình, giai đoạn về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; chủ động đấu tranh chống lại các quan điểm, thông tin xuyên tạc, sai trái chống phá của các thế lực thù địch; bảo đảm vững chắc an ninh thông tin kinh tế góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền những thành tựu đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

1.1. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 của đất nước

- Khẳng định kết quả toàn diện và ấn tượng của Việt Nam năm 2020 trên một số lĩnh vực chủ yếu sau:

Ngay sau khi dịch bệnh Covid - 19 bùng phát, Đảng và Nhà nước đã kịp thời đưa ra các giải pháp trọng tâm, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, như: Kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh để phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội; kinh tế tăng trưởng dương (GDP đạt 2,91%), kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; an ninh lương thực giữ vững, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng dưới 4%, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 4,8%, thương mại điện tử phát triển mạnh… xã hội ổn định, đời sống Nhân dân được bảo đảm trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng âm. Việt Nam được thế giới đánh giá là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới; kịp thời cơ cấu lại nền kinh tế phù hợp với tình hình mới, chia sẻ gánh nặng và khó khăn với Nhân dân, doanh nghiệp trong đó Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 gồm 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm quốc gia; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là xử lý nghiêm minh tội phạm về tham nhũng được dư luận Nhân dân đánh giá cao. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được thực hiện tốt, Việt Nam phát huy được vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 41, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tăng cường đối ngoại với các nước trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh, khẳng định vị thế, ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam.

- Làm rõ tồn tại, hạn chế cần khắc phục và khó khăn, thách thức trong thời gian tới, đó là:

Nền kinh tế trong nước bị tác động từ dịch bệnh Covid - 19, giải ngân vốn đầu tư công còn hạn chế, một số công trình trọng điểm quốc gia còn chậm tiến độ, cơ cấu lại nền kinh tế chưa đáp ứng được tình hình thực tiễn; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn Nhà nước còn chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn. Việc sắp xếp tinh gọn, hiệu quả bộ máy của một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt. Tình hình an ninh, trật tự xã hội của một số địa phương còn diễn biến phức tạp. Ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ còn bị động. Tình hình thế giới, khu vực còn diễn biến khó lường, tiềm ẩn những nguy cơ suy giảm về kinh tế, việc làm trên toàn cầu từ dịch bệnh Covid -19; xu hướng bảo hộ, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia lớn, nền kinh tế lớn diễn ra phức tạp, đối mặt với những thách thức mới và bất bình đẳng.

- Tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 thể hiện trong Kết luận 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về “Chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid -19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước”; Kết luận 91 - KL/TW ngày 22/10/2020 Hội nghị Trung ương lần thứ 13 khóa XII về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021”; Nghị quyết 124/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội, được cụ thể hóa thành 11 nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

1.2. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020: Sử dụng 02 tài liệu tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021 (Tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành dùng cho báo cáo viên và đảng viên, hội viên các đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh), trong đó khẳng định sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, qua đó đạt được những kết quả quan trọng:

+ Thực hiện Nghị quyết năm 2020 trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức lớn; ngay từ đầu năm, đại dịch Covid-19 bùng phát với tốc độ lây lan nhanh, khó lường, tác động nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực; tình hình biến đổi khí hậu, nhất là hạn, mặn xâm nhập,... đã tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của người dân, nhưng với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, về cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra.

+ Kinh tế tăng trưởng khá và có nhiều yếu tố tích cực, đời sống người dân cơ bản được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 3,32%, GRDP bình quân đầu người đạt 63,14 triệu đồng/người, đạt 97% kế hoạch. An sinh xã hội được bảo đảm. Kiểm soát tốt dịch Covid-19 không để lây lan trong cộng đồng. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và khắc phục ảnh hưởng do hạn, mặn, dịch bệnh, khôi phục, phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Tình hình sản xuất, kinh doanh được phục hồi, khởi sắc; sản xuất công nghiệp tăng so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách vượt dự toán (Thu đến cuối năm 16.470 tỷ đồng, vượt 49% dự toán, trong đó, thu nội địa 5.030,5 tỷ đồng, đạt 100,6% dự toán). Thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm, một số công trình, dự án lớn được triển khai thực hiện. Các bệnh truyền nhiễm ở người đều giảm so với cùng kỳ. An ninh, trật tự được giữ vững ổn định; tai nạn giao thông được kéo giảm cả 03 mặt. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, có tiến bộ. Chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh.

- Bên cạnh đó, cần tuyên truyền những hạn chế, khó khăn và những thách thức như: tình hình sản xuất nông nghiệp gặp những khó khăn do hạn mặn, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, những tác động của biến đổi khí hậu. Tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến lao động, việc làm và đời sống của nhân dân.

- Tuyên truyền nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021: Tuyên truyền về các các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (theo 02 tài liệu tuyên truyền đã phát hành).

Trong đó chú trọng nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thành tựu của tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2021 đã đề ra. Tuyên truyền thực hiện có hiệu quả 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương châm hành động của Tỉnh ủy năm 2021 “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”. Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm tăng trưởng nhanh, bền vững. Tập trung phát triển kinh tế biển. Huy động các nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực... để hướng đến Trà Vinh trở thành trung tâm chế biến thủy, hải sản.

Tuyên truyền ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên các lĩnh vực đời sống xã hội; thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh và các hoạt động đối ngoại của cấp ủy, chính quyền và các đơn vị, địa phương của tỉnh.

Tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

2. Tiếp tục tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế - xã hội

- Tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó chú trọng nội dung, năm 2020, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bám sát tình hình thực tiễn và ban hành, chỉ đạo thông qua các kết luận, như: Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; Kết luận số 77-KL/TW, ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về “Chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước”; Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”…

- Tuyên truyền các nghị quyết, bộ luật mới của Quốc hội ban hành và các bộ luật đến thời điểm thực hiện; tuyên truyền kết quả kỳ họp lần thứ 9, lần thứ 10 của Quốc hội khóa 14, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 120/2020/QH14, ngày 19/6/2020 về “Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”; Nghị quyết số 128/2020/QH14, ngày 12/11/2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 129/2020/QH14, ngày 13/11/2020 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021; Nghị quyết số 105/2020/QH14, ngày 09/6/2020 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021.

- Tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, chính sách mới của Chính phủ như: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/9/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm; Nghị quyết số 161/NQ-CP, ngày 29/10/2020 về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; các kế hoạch, văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội.

- Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội của Đại hội XIII của Đảng, nhất là những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để tạo bứt phá phát triển nhanh và bền vững đất nước trong những năm tới.

- Tuyên truyền chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó chú trọng các giải pháp tạo bứt phá để Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030. Tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, như:  giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng chống thiên tai, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh, an toàn thực phẩm; tập trung thông tin cảnh báo về an toàn giao thông, hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng, nạn cờ bạc, mê tín dị đoan trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

3. Công tác điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội

- Tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành, phương châm hành động của Chính phủ năm 2021 “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” và 8 trọng tâm chỉ đạo, điều hành để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021; phương châm hành động của Tỉnh ủy năm 2021 “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”, kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

- Tập trung phản ánh công tác chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chương trình hành động của các cấp, các ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

- Tuyên truyền sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong đổi mới, quyết liệt hành động, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam để thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước, phát triển tỉnh năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

4. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối, nhiệm vụ đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/1018 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030” và kết quả đạt được của tỉnh trong thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về công tác đối ngoại. Tuyên truyền kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 và vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2020 - 2021).

- Tập trung tuyên truyền các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tạo thuận lợi cho đất nước phát triển nhanh và bền vững, nhất là quảng bá hình ảnh, danh lam thắng cảnh của Việt Nam ra thế giới; tăng cường hợp tác quốc tế ứng phó đại dịch Covid - 19 và thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân. Giới thiệu quảng bá nét đẹp văn hóa, con người Trà Vinh, công tác đối ngoại của lãnh đạo tỉnh; thông tin về các chủ trương, chính sách thu hút, các dự án mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, thế mạnh; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư phát triển các loại hình du lịch phù hợp với đặc điểm điều kiện của tỉnh.

- Tuyên truyền những thành tựu, kết quả trong hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động thu hút nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, tham gia hiệu quả các liên kết kinh tế quốc tế nhằm đa dạng hóa thị trường, đối tác… để  phát triển kinh tế của đất nước, của tỉnh trong tình hình mới.

5. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đấu tranh với tội phạm trên lĩnh vực kinh tế - xã hội:

Tuyên truyền công tác chỉ đạo phát hiện và xử lý tham nhũng; phòng, chống trấn áp các loại tội phạm về kinh tế, những kết quả để lại dấu ấn tốt tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội; chủ động đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc trên mạng xã hội đi ngược lại lợi ích chung của đất nước, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân lãnh đạo tỉnh, địa phương, đơn vị.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh ở các cấp, các ngành và địa phương, đặc biệt Đại hội XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền, cổ vũ  những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, vượt khó để vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, tạo sự lan tỏa tích cực, khơi dậy khát vọng, lòng yêu nước, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo/Tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong đó tập trung quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị.

- Chủ động nắm bắt tâm trạng, tư tưởng và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; từ đó kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp cho lãnh đạo cấp ủy định hướng dư luận xã hội, ngăn chặn những vấn đề phức tạp, không để xảy ra “điểm nóng”, nhất là vào thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm những ngày lễ lớn, quyết tâm, chủ động, sáng tạo trong công việc, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của ngành, địa phương.

2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước trong những năm tới, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cho các cơ quan báo chí của tỉnh, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên Cổng thông tin điện tử bằng 3 thứ tiếng Việt - Khmer - Anh. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ quan báo chí; cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan báo chí; kịp thời xử lý những vi phạm trong hoạt động báo chí.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, triển lãm, cổ động trực quan về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh năm 2021. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

5. Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, website các sở, ngành tỉnh, Tạp chí, Tờ tin ngành tỉnh và huyện, thị, thành phố

- Bám sát nội dung hướng dẫn, định hướng và tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo; phối hợp các cấp, các ngành tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các sự kiện, ngày lễ lớn trong năm.

- Nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục và tăng cường tin, bài phản ánh tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và khí thế thi đua lao động, sản xuất của các cấp, các ngành, các địa phương trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Cổ vũ động viên các phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương trong tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

- Chủ động trong công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an toàn an ninh kinh tế, xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

- Thực hiện việc tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về các hướng dẫn, tuyên truyền chuyên đề kinh tế - xã hội.

6. Các sở, ngành thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo tinh thần Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- Triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, chủ trương, đường lối phát triển địa phương, đất nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Tin khác
1 2 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 93
  • Trong tuần: 3 811
  • Tất cả: 8786469

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn