Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022

TỈNH ỦY TRÀ VINH

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 32- HD/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trà Vinh, ngày 13 tháng 01 năm 2022

                                        

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn

và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022

-----

Thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTGTW ngày 26/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022”, Kế hoạch số 50-KH/BTCL ngày 05/01/2022 của Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh về tổ chức các ngày lễ lớn năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, khôi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân.

          3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân.

          II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

          1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước

          1.1. Nội dung tuyên truyền

          1.1.1. Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và đón Tết nguyên đán Nhâm Dần

          - Tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Trà Vinh; những mốc son chói lọi của Đảng qua 92 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

          - Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam; tập trung nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, nhất là trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

          - Kết quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, đặc biệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với trọng tâm là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

          - Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh; các phong trào thi đua yêu nước; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đặc biệt là những tấm gương sáng, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ, đội ngũ y, bác sỹ tuyến đầu trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19.

          - Những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phê phán những hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết nguyên đán. 

          - Các hoạt động chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Nhâm Dần; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” đối với gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

          1.1.2. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

          - Truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn của dân tộc, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh; tập trung nêu bật những kết quả trong việc kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, gắn với tuyên truyền những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

- Vai trò của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thách thức, chiến thắng đại dịch Covid-19, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe và đời sống Nhân dân.

1.1.3. Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992 - 5/2022), gắn với tuyên truyn kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)

 (Kế hoạch tuyên truyền cụ thể riêng)

          1.1.4. Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2022)

          - Tuyên truyền đường lối kháng chiến: toàn dân, toàn diện, trường kỳ kháng chiến của Đảng; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954 và Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

          - Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nói chung, sự kiên cường, bất khuất của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Trà Vinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nói riêng; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại; tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, đóng góp sức lực, trí tuệ, của cải làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

          1.1.5. Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)

          - Bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

          - Những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước gần tám thập kỷ qua, nhất là sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay; nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng.

          - Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Trà Vinh; đề cao, tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do dân tộc, hòa bình và thống nhất đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Trà Vinh quyết tâm xây dựng quê hương Trà Vinh ngày càng phát triển, tạo bức phá để đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh là phấn đấu để Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trước năm 2030. 

          - Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

          1.1.6. Kỷ niệm 75 năm Ngày Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)  

           - Ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh Liệt sỹ; truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng là vô giá...

          - Những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong 75 năm qua, nhất là kết quả 16 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; trong đó cần nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công; về kết quả thực hiện việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị…; đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong triển khai thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sỹ và người có công; đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp để thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

          - Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống. 

          1.2. Các hoạt động kỷ niệm

1.2.1. Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992 - 5/2022), gắn với kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022, 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) (theo Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 16/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

1.2.2. Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và nghĩa trang liệt sĩ tỉnh tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh nhân các dịp lễ.

          - Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

          - Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992-5/2022).

- Kỷ niệm 75 năm Ngày Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)   - Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022).

           1.2.3. Các hoạt động kỷ niệm khác

- Tổ chức gặp mặt tri ân; tôn vinh các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

- Tổ chức trao tặng huân, huy chương, bằng khen, huy hiệu Đảng, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”,...

- Xây dựng và phát sóng phóng sự, biên soạn tài liệu tuyên truyền các ngày lễ lớn gắn với tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh; về những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền miệng và trên các phương tiện truyền thông; tổ chức hội thảo, tọa đàm.

          - Khởi công, khánh thành các công trình; phát động các phong trào thi đua cao điểm; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng; các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại - du lịch.

          - Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ phướn chào mừng.

          2. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

          2.1. Nội dung tuyên truyền theo đề cương Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, trong đó chú trọng các nội dung

            2.1.1. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư  Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1902 - 2022)

          - Thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

          - Tấm gương về đạo đức cách mạng sáng ngời của đồng chí Lê Hồng Phong - Người chiến sỹ cộng sản suốt đời hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân, tận trung với Ðảng, tận hiếu với dân, son sắt thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng.

2.1.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

          - Thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đối với Đảng và cách mạng Việt Nam.

          - Nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Tự chỉ trích” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

          - Những kết quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung tuyên truyền, phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo ở các cấp, các ngành và trong xã hội.

2.1.3. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước)

          - Cuộc đời, hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật vai trò, đóng góp của Đồng chí trong việc tham mưu ban hành những quyết sách mới trong công cuộc xây dựng đất nước, như tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IV ra Chỉ thị 100-CT/TW, ngày 13/01/1981 “Về cải cách công tác khoán, mở rộng, khoán sản phẩm đến nhóm, người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp” để tháo gỡ sự trì trệ trong nông nghiệp, tạo ra luồng gió mới trong xây dựng nền sản xuất nông nghiệp thời kỳ mới.

          - Những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta; người chiến sĩ cách mạng kiên cường; là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn thể hiện phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, làm hết sức mình để giữ gìn, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân; luôn gần gũi, quý trọng Nhân dân; sống giản dị, khiêm tốn, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết.

          2.1.4. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2022), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ)

- Tuyên truyền về cuộc đời và công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và dân tộc.

- Những phẩm chất cao đẹp của đồng chí Phạm Hùng - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất; một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Vĩnh Long, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

          2.1.5. Kỷ niệm 100  năm Ngày  sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (23/11/1922-23/11/2022)

- Thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt: Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sỹ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân.

          - Những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là tư duy chiến lược, quyết tâm đổi mới, tác phong sâu sát, quyết đoán, luôn tìm tòi, trăn trở trong quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

          - Những phẩm chất cao đẹp của đồng chí Võ Văn Kiệt: Luôn hết lòng vì nước, vì dân, lấy mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân làm lẽ sống; luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, thương yêu đồng bào, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

          2.1.6. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912- 28/3/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

- Thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Văn Lương: Người cộng sản kiên cường, dũng cảm, trung thực, một người lãnh đạo, người đồng chí mẫu mực, chí công vô tư, một người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

- Tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của đồng chí Lê Văn Lương: Một nhà lãnh đạo nòng cốt, có công trong nhiều mặt của công tác tổ chức xây dựng Đảng; có tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn trọng, công bằng, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

2.1.7. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 -01/02/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

- Thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Phong Sắc: Một trong những chiến sĩ cộng sản đầu tiên, góp phần tích cực vào sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; một trong những người đầu tiên gây dựng tổ chức Thanh niên ở Hà Nội; một cán bộ lãnh đạo tiêu biểu của Đảng ta, một nhân cách cộng sản mẫu mực.

- Tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản Nguyễn Phong Sắc: Về giác ngộ lý tưởng cách mạng, kiên trung, bất khuất, luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng với lối sống giản dị, trong sáng đã khích lệ, cổ vũ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia cách mạng.

2.1.8. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902-05/5/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

          - Thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phan Đăng Lưu: Người cộng sản kiên cường, dũng cảm, nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, tài năng, đức độ, có nhiều đóng góp tích cực vào công tác tổ chức xây dựng Đảng và sự nghiệp chung của cách mạng Việt Nam.

          - Tấm gương đạo đức sáng ngời của đồng chí Phan Đăng Lưu: Luôn trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin; về đường lối cách mạng của Đảng và của Bác Hồ; về tinh thần say sưa học hỏi về tri thức nhằm phục vụ Đảng, cách mạng, dân tộc, Nhân dân; quan tâm đào tạo thế hệ trẻ; sử dụng triệt để các công cụ của tri thức là sách báo để hoạt động cách mạng; vận dụng đầy đủ, sáng suốt trong hoạch định đường lối và giải quyết các vấn đề cụ thể của cách mạng.

2.1.9. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912-2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

- Thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tô Hiệu - Người chiến sỹ cộng sản thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng: Trí tuệ, kiên trung, bất khuất, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc, vì lý tưởng cộng sản, vì hạnh phúc của Nhân dân.

- Những đóng góp to lớn của đồng chí Tô Hiệu đối với phong trào cách mạng Việt Nam thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám: Luôn tận tâm, nhiệt tình đóng góp sức lực của mình để củng cố tổ chức Đảng; khôi phục cơ sở Đảng; tuyên truyền cách mạng; chỉ đạo các cuộc đình công, bãi công của công nhân, với tinh thần “biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng”. Đồng chí là biểu tượng ý chí, tinh thần cách mạng, của niềm tin và chiến thắng, khích lệ hàng vạn chiến sỹ cộng sản khiến quân thù khiếp sợ.

2.1.10. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902-2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

          - Thân thế, cuộc đời và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Ngân với cách mạng Việt Nam: Tham gia thành lập chi bộ An Nam Cộng sản Đảng, trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng; những đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phát triển Đảng trong giai đoạn mới thành lập, góp phần to lớn vào việc duy trì sự lãnh đạo liên tục của Đảng và khôi phục phong trào cách mạng của quần chúng ở Gia Định - Chợ Lớn, trong thời kỳ địch khủng bố trắng; xây dựng khu căn cứ 18 thôn Vườn Trầu, Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định làm hậu cứ an toàn cho Xứ ủy và Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

          - Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản Võ Văn Ngân: Lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản; ý chí và tinh thần cách mạng sản kiên cường, dũng cảm, luôn sáng ngời đạo đức cách mạng, gắn bó máu thịt với Nhân dân, nói đi đôi với làm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng bào.

          2.2. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu…), thông qua các sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, đồng thời tổ chức tiếp sóng phim tài liệu về các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt nam theo sự chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

          3. Kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng

          3.1. Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972 - 18/12/2022), với các hoạt động sau:   

          - Khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử, sức mạnh chính trị, tinh thần của toàn dân tộc, với ý chí quyết đánh, dám đánh và quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

          - Bài học kinh nghiệm về sự tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu; về cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện; bài học về xây dựng và phát huy ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; bài học về phát huy sức sáng tạo, tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến thắng kẻ thù.

          - Tổ chức tốt công tác tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử; thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội...theo sự chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

          3.2. Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952  (10/12/1952-10/12/2022), với các hoạt động sau:

          - Tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của chiến thắng Tây Bắc 1952 (10/12/1952-10/12/2022); khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định thắng lợi của Chiến dịch Tây Bắc 1952.

          - Tôn vinh và tri ân đối với các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược; những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”.

          - Tổ chức tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử; thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội... theo sự chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

          3.3. Kỷ niệm các ngày thành lập, ngày truyền thống của các sở, ban, ngành, đoàn thể:  Thực hiện theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 145/2013/NĐ-CP và Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ. (Đối với kỷ niệm năm tròn (năm có chữ số cuối là 0) thì tổ chức kỷ niệm ở quy mô cấp sở, ban, ngành đoàn thể; còn đối với kỷ niệm năm lẻ 5 và năm khác thì không tổ chức kỷ niệm).

4. Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế

          4.1. Nội dung tuyên truyền

          4.1.1. Kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2022)

          - Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

          - Khẳng định giá trị bền vững và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay và sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

           4.1.2. Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-28/11/2022)

          - Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân.

          - Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

           4.1.3. Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818-05/5/2022)

          - Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

          - Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

          - Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

          4.1.4. Kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2022)

          - Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam; chỉ ra những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga; nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu; bài học đối với sự nghiệp cách mạng và công tác xây dựng Đảng của Việt Nam.

- Những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong 105 năm qua, nhất là những thành tựu trong quá trình cải cách, đổi mới ở các nước xã hội chủ nghĩa; những đóng góp của các nước xã hội chủ nghĩa cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, văn minh và tiến bộ xã hội; sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa với các nước trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa.

- Khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước ta là kết quả của sự vận động sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam; Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

- Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga đi tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trong nước, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

         4.2. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

          - Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương.

          - Trường chính trị tỉnh tùy điều kiện tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học.

          5. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày kỷ niệm khác: thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm; biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền về các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng; phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm; thẩm định phóng sự, chương trình văn nghệ, các tài liệu do các đơn vị biên soạn…

          - Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy  

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, tạo động lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền thông qua Internet, mạng xã hội, trang thông tin điện tử, đài, trạm truyền thanh cấp huyện và cơ sở; tuyên truyền bằng cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền...

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Định hướng các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông của tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm với nội dung, hình thức, phù hợp. Tham mưu cho Ủy ban Ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo thông tin tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc biên soạn, phát hành các ấn phẩm truyền thông; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; ngăn chặn, tháo gỡ kịp thời việc phát tán thông tin xấu độc, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước.

 4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

          - Chủ trì tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, trưng bày, triển lãm, tổ chức sáng tác các ca khúc, bài ca vọng cổ về Trà Vinh…phục vụ Nhân dân; chú trọng quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến. Tham mưu cho Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của Tỉnh, Ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động và các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh một cách trang trọng, hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

          - Chủ trì, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm theo sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, các đoàn thể - chính trị - xã hội tỉnh

          - kế hoạch tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh gắn với phong trào hoạt động của đoàn thể, phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Đặc biệt, triển khai các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống với các nhân chứng lịch sử, lão thành cách mạng.

- Nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện và đề xuất tham mưu giúp cấp ủy làm tốt công tác tư tưởng, dân vận.

6. Hội Văn học nghệ thuật

Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân, nhất là giới văn nghệ sỹ, trí thức sáng tác, biểu diễn chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh, chú trọng công tác quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

7. Hội Nhà báo

Chỉ đạo các chi hội tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục; nâng cao trách nhiệm chính trị, trình độ chuyên môn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên nhất là trong tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh.

8. Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh

          - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, có các tuyến tin, bài để thực hiện tuyên truyền đậm nét các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, góp phần tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, niềm tin và hành động cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

          - Thực hiện tốt chương trình, số báo đặc biệt đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân; kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.

- Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh tiếp sóng các chương trình lễ kỷ niệm ngày sinh của các lãnh tiền bối của Đảng, Nhà nước năm 2022.

9. Ban tuyên giáo/Tuyên huấn các huyện uỷ, thị ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy

- Tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 bằng các hình thức phù hợp, thiết thực gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2022.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội, đài, Trạm truyền thanh, cổ động trực quan, thông qua các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; theo dõi, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền.

- Tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội, đấu tranh phản bác thông tin có quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến các sự kiện lịch sử, vấn đề thời sự trong nước, quốc tế, của tỉnh.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

(Khẩu hiệu tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2022 đã có trong Kế hoạch số 50-KH/BTCL ngày 05/01/2022 của Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh).

   Nơi nhận:

- TTTU (b/c),

- Lãnh đạo Ban,

- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,

- Các huyện, thị, thành ủy,

đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,

- Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy,

- Tuyên huấn/Tuyên giáo các Đảng ủy TTTU,

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

TRƯỞNG BAN

Trần Quốc Tuấn

 

Tin khác
1 2 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 85
  • Trong tuần: 3 803
  • Tất cả: 8786461

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn