Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU ngày 26/01/2021 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021, Ban Biên tập Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin giới thiệu toàn văn:

Thực hiện Hướng dẫn số 165-HD/BTGTW ngày 09/12/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021, Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 22/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021; Kế hoạch số 10-KH/BTCL ngày 22/01/2021 của Ban Tổ chức các ngày lễ lớn về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng hướng dẫn tuyên truyền như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, của tỉnh; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

          2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các sự kiện chính trị của tỉnh, tạo được không khí phấn khởi trong Nhân dân.

          II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

          1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước

          1.1. Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021

           1.1.1. Nội dung tuyên truyền

          - Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh; nêu bật những mốc son chói lọi của Đảng qua 91 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của đất nước, của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

          - Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp, các tổ chức đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" gắn với việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. 

          - Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; công tác xây dựng Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng trong năm 2020; các phong trào thi đua yêu nước; anh hùng chiến sỹ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

          - Những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết. 

          - Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Tân Sửu; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, động viên cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.

          - Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc,  chống phá Đảng, Nhà nước, bảo vệ nền tư tưởng của Đảng.

          1.1.2. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

          -  Cấp tỉnh:

           + Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân; dâng hương tưởng niệm Bác hồ, các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Bác Hồ và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (xã Long Đức, thành phố Trà Vinh).

          + Chương trình văn nghệ đón giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân, mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          - Sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tùy điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm, như:

          + Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước; lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào dịp 3/2.

          + Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          + Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền,…

          1.2. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

          1.2.1. Nội dung tuyên truyền  

          - Tuyên truyền truyền thống lịch sử thời đại Hùng Vương, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng; giáo dục các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn của dân tộc, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ đất nước.

          - Tuyên truyền, giới thiệu các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương, trong đó có việc bảo tồn và phát huy các di sản, di tích thời đại Hùng Vương; tuyên truyền về tinh thần đoàn kết các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa trong công cuộc xây dựng quê hương Trà Vinh qua các giai đoạn lịch sử.

          - Tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh tập thể, cá nhân có những công lao, đóng góp đối với việc xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay.

          1.2.2. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

            - Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các trang, nhóm của các địa phương, đơn vị; tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

            - Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu…ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở.

         1.3. Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021)

          1.3.1. Nội dung tuyên truyền

          - Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng ba mũi giáp công, trên cả ba vùng chiến lược của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

          - Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, nhân dân lao động và lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân ta; những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đỉnh cao là Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc; những bài học kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo chiến lược, các phương thức, biện pháp để tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc.

          - Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975.

- Tuyên truyền những thành tựu của đất nước, của tỉnh sau 46 năm thống nhất đất nước; những thành tựu nổi bật của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975 trong sự nghiệp đổi mới ngày nay, tạo bứt phá để xây dựng Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030.

          - Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          1.3.2. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử thành phần của các đơn vị, địa phương; tuyên truyền cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin các cuộc hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở...

- Các đơn vị, địa phương, tùy tình hình thực tế tổ chức tuyên truyền hoặc có thể tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao chào mừng.

          1.4. Kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021)

          1.4.1. Nội dung tuyên truyền     

- Tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và Nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954 và Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

          - Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của Nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam, với quốc tế và thời đại; tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.                   

          - Tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào, phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng tỉnh Trà Vinh ngày càng giàu đẹp.

          1.4.2. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

          - Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh xây dựng các tuyến tin, bài tuyên truyền kỷ niệm.

          - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng các cụm panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ở các khu trung tâm. Tổ chức triển lãm giới thiệu sách, tranh ảnh chuyên đề chiến thắng Điện Biên Phủ.

          1.5. Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)

          1.5.1. Nội dung tuyên truyền

          - Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          - Tư tưởng Hồ Chí Minh, phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

          - Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương; nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời phê bình nghiêm túc những cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.

          1.5.2. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

            - Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Chỉ thị mới của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.

          - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Trà Vinh đẩy mạnh tuyên truyền tới các tầng lớp Nhân dân.

          1.6. Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021)

          - Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

          - Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 76 năm qua.

          - Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 35 năm đổi mới đất nước; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

           2. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

          2.1. Nội dung tuyên truyền

          2.1.1. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021), Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

          - Thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo; khẳng định công lao, đóng góp của Đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

          - Những phẩm chất cao đẹp của đồng chí Lê Quang Đạo - người cộng sản kiên cường mẫu mực, một nhà lãnh đạo có uy tín, kiên nghị, gần gũi và thân thương.

          - Tuyên truyền việc học tập tấm gương đồng chí Lê Quang Đạo trong xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn; các hoạt động kỷ niệm ở các cấp, các ngành.         

          2.1.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/1921)

          - Tuyên truyền về cuộc đời, hoạt động cách mạng; công lao, cống hiến to lớn, đặc biệt suất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

          - Những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt trong cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, chống áp bức, bóc lột, bất công ở các nước thuộc địa Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ la tinh.

          - Tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người chiến sĩ cách mạng kiên trung; việc học tập tấm gương đồng chí Võ Nguyên Giáp, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

          - Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.

          2.1.3. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911-6/3/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

          - Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Thanh Nghị đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

          - Tấm gương sáng, tinh thần cách mạng của đồng chí Lê Thanh Nghị - người chiến sĩ cách mạng trung kiên, suốt đời sống và chiến đấu cho lý tưởng cao cả; việc học tập tấm gương đồng chí Lê Thanh Nghị trên quê hương Hải Dương.

          - Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.

          2.1.4. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 -18/5/1921), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

          - Tuyên truyền về cuộc đời và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Phùng Chí Kiên - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực; nhà chính trị, quân sự song toàn đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng.

          - Tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Phùng Chí Kiên, một người cán bộ mẫu mực luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết và kỷ luật trong Đảng, thường xuyên trau dồi đức tài, bản chất cách mạng, không khuất phục trước kẻ thù, sống anh dũng, chết vẻ vang, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

          - Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.

          2.1.5. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

          - Tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Tần - người chiến sĩ cách mạng thuộc lớp đảng viên đầu tiên của Đảng, người cộng sản kiên cường, luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân, đã cống hiến trọn đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân.

          - Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng của đồng chí Võ Văn Tần, nói đi đôi với làm, lý luận gắn với thực tiễn, tinh thần tự giác học tập, rèn luyện.

          - Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.

          2.1.6. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

          - Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc nói chung và công tác tổ chức xây dựng Ðảng, công tác ngoại giao nói riêng.

          - Phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Lê Đức Thọ - người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc học tập và noi theo tấm gương sáng ngời của một người cộng sản kiên cường, suốt đời trung thành, tận tuỵ với nước, với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn có tinh thần tiến công, lạc quan cách mạng, chủ động, quyết đoán và sáng tạo; hết lòng thương yêu đồng đội, đồng chí và đồng bào của đồng chí Lê Đức Thọ.

          - Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.

          2.2. Các hoạt động tuyên truyền

          - Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh chủ động xây dựng các tuyến tin, bài, phóng sự tuyên truyền, kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, nêu bật những công lao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng, công cuộc xây dựng đất nước. Đài Phát thanh - Truyền hình tổ chức phát và tiếp sóng phim tài liệu theo hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

          - Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố, tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, triển khai trong các cuộc họp, sinh hoạt các chỉ tổ hội.

          - Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chỉnh trị - xã hội tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, học tập tấm gương các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam bằng hình thức phù hợp.

          3. Kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng và kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của các ngành

          3.1. Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2021) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2021)

          3.1.1. Nội dung tuyên truyền

          - Tuyên truyền những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; nhấn mạnh ý chí quyết tâm cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sinh động qua việc ra đi tìm đường cứu nước (năm 1911) và về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (năm 1941) của Người.

          - Tư duy và tầm nhìn chiến lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, nhất là những tập thể và cá nhân tiêu biểu. Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

          - Tuyên truyền tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh.

          3.1.2. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

          - Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh sóng cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2021) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021).

          - Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Tuyên huấn/Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy chỉ đạo các tờ tin, trang thông tin điện tử thành phần của các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, các lực lượng tích cực chia sẻ tin bài viết về kỷ niệm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam trên mạng xã hội.

          3.2. Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021)

          3.2.1. Nội dung tuyên truyền

          - Tuyên truyền về bối cảnh lịch sử và đường lối, chủ trương của Đảng trong việc quyết định mở tuyến đường chiến lược quan trọng trên biển; khẳng định đây là một trong những con đường huyết mạch để vận chuyển người và vũ khí đến các chiến trường xa ở miền Nam, những nơi mà đường Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn chưa thể vươn tới góp phần làm nên thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

          - Tuyên truyền về những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ "Đoàn tàu không số"; tuyên truyền về truyền thống Tàu không số Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu (B22- Trà Vinh), những tấm gương anh dũng, không ngại hy sinh, gian khổ của các đồng chí tham gia tàu không số của tỉnh Trà Vinh,  qua đó giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho các thế hệ hôm nay và mai sau quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

          3.2.2. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

          - Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh tổ chức tiếp sóng Chương trình truyền hình trực tiếp “Gặp mặt nhân chứng lịch sử” do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

          - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm (sách, tài liệu…).

          - Các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, đặc biệt là Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động về nguồn thăm bia tưởng niệm bến tiếp nhận vũ khí tỉnh Trà Vinh (B22 -Bến Trà Vinh), giao lưu, gặp gỡ các thế hệ cán bộ có công với công cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc.

          3.3. Kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; tổ chức quốc tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo

         - Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh (02/3/1961-02/3/2021);  Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do các ngành xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm mang tính trang trọng, thiết thực, đảm bảo thực hiện theo Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 145/2013/NĐ-CP và Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ và theo hướng dẫn chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và của ngành. Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để xây dựng tài liệu và hướng dẫn tuyên truyền cho các đối tượng.

          4. Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế

          4.1. Nội dung tuyên truyền

4.1.1 Kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2021)

          - Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 

          - Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

          - Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.

          4.1.2. Kỷ niệm 201 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-28/11/2021)

          - Cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân.

          - Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

          4.1.3. Kỷ niệm 203 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818-5/5/2021)

          - Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

          - Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

          - Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

          4.2. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

          - Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh xây dựng các tuyến tin, bài vào chuyên trang, chuyên mục phù hợp với kế hoạch hoạt động của đơn vị.

          - Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử thành phần của đơn vị.

          - Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Tuyên giáo/Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chỉ đạo các lực lượng tích cực chia sẻ tin, bài có liên quan trên mạng xã hội.

          5. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và ngày kỷ niệm khác: 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (6/01/1946 - 6/01/2021); 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2021); 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021); 60 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961-26/12/2021)...). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm theo sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Để triển khai tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021 đạt kết quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu đề ra, đề nghị các ban, sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:

          1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

          - Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền; phối hợp thẩm định diễn văn kỷ niệm, các bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại lễ kỷ niệm.

          - Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

          2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm,  phục vụ Nhân dân trong các ngày lễ; chú trọng quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến.

          - Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm theo sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

          3. Sở Thông tin và Truyền thông: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông, xuất bản phẩm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực thông tin, truyền thông, an ninh mạng và báo chí, xuất bản.

          4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

          - Tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống.

          - Nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân; kịp thời phát hiện và đề xuất tham mưu giúp cấp ủy làm tốt công tác dân vận.

          5. Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật

          Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân, nhất là giới văn nghệ sỹ, trí thức sáng tác và quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chú ý gương người tốt, việc tốt, việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của các vị tiền bối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

         6. Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh

          Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chú trọng tới việc mở tuyến tin, bài, phóng sự, các chương trình, diễn đàn mới, hấp dẫn, lôi cuốn sự tham gia của nhiều người để tuyên truyền, giáo dục, lý tưởng, niềm tin và hành động cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

         7. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

       Chỉ đạo xây dựng thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, tạo động lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; trong đó tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền, chú trọng việc tuyên truyền trên mạng xã hội.

        8. Ban tuyên giáo các huyện uỷ, thị ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy

          - Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 bằng hình thức phù hợp, thiết thực gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2021.

          - Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông qua các sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; chỉ đạo các lực lượng tích cực sử dụng các tài khoản, trang, nhóm mạng xã hội để thực hiện công tác tuyên truyền.

          IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

          1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu 2021.

          2. Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 - 3/02/2021).

          3. Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          4. Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021).

          5. Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021).

          6. Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021).

          7. Nhiệt liệt chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2021).

          8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Trà Vinh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

          9. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Trà Vinh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          10. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Trà Vinh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

11. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quyết tâm xây dựng Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025.

          12. Phấn đấu xây dựng Trà Vinh trở thành tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển.

          13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

          14. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

          15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

 

Tin khác
1 2 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 83
  • Trong tuần: 3 801
  • Tất cả: 8786459

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn