Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khẩn trương nộp giấy gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, tiền thuê đất trong năm 2021 theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP

Ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2021, Nghị định này có hiệu lực ngay ban hành. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin trân trọng giới thiệu một số nội dung chủ yếu của Nghị định như sau:

I. Về đối tượng áp dụng

Có 05 nhóm đối tượng được gia hạn bao gồm (sau đây gọi là doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc diện được gia hạn):

Một là, Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

(1) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; (2) Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; (3) Xây dựng; (4) Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; (5) Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng); (6) Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị; (7) Thoát nước và xử lý nước thải.

Hai là, Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau: (1) Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản; (2) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; (3) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim; (4) Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin; (5) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

Ba là, Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Bốn là, Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Năm là, là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

II. Thời gian gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

1. Gia hạn nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT), trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu

Thời gian gia hạn là 05 tháng, 04 tháng, 03 tháng; kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) của các doanh nghiệp, cụ thể:

- Gia hạn là 05 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và quý 1, quý 2 năm 2021;

- Gia hạn là 04 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7 năm 2021;

- Gia hạn là 03 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8 năm 2021.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn mà làm tăng số thuế GTGT phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế đã kê khai. Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng, quý được gia hạn như sau:

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3/2021 chậm nhất là ngày 20/9/2021; tương tự cho tháng 4/2021 là ngày 20/10/2021; tháng 5/2021 là ngày 20/11/2021 và tháng 6, 7, 8/2021 là ngày 20/12/2021. Đối với khai thuế theo quý thì thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế GTGT quý 1/2021 chậm nhất là 30/9/2021, tương tự của quý 2/2021 là 31/12/2021.

- Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện được gia hạn mà có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc hoạt động trong các ngành, lĩnh vực cũng thuộc diện được gia hạn và có khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý mình thì các chi nhánh, đơn vị tực thuộc này cũng được gia hạn.

2. Gia hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện được gia hạn thì được gia hạn nộp số thuế TNDN tạm nộp quý 1/2021, quý 2/2021.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện được gia hạn mà có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc hoạt động trong các ngành, lĩnh vực cũng thuộc diện được gia hạn và có khai thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý mình thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc này cũng được gia hạn.

3. Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện được gia hạn thì được gia hạn nộp đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn này chậm nhất là ngày 31/12/2021.

4. Đối với tiền thuê đất

Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2021.

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc diện được gia hạn thì được gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất của kỳ đầu năm 2021 đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Kể cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của Nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực thuộc diện được gia hạn.

5. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực thuộc diện được gia hạn thì: doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, số thuế TNDN phải nộp; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp theo quy định.

6. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế được gia hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

III. Về trình tự thủ tục gia hạn:

Để được gia hạn, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021 theo mẫu biểu ban hành kèm theo Nghị định đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2021. Trường hợp phát hiện Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất đã nộp có sai sót, người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất thay thế chậm nhất là ngày 30/7/2021.

Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được ban hành kèm theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, tính đến nay Cục Thuế tỉnh Trà Vinh tiếp nhận số lượng Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của các doanh nghiệp, tổ chức chiếm tỷ lệ rất thấp so với số lượng các doanh nghiệp, tổ chức đủ điều kiện được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức được hỗ trợ về chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021 một cách kịp thời, đúng quy định, đồng thời có thêm nguồn lực tài chính nhằm duy trì, khôi phục và ổn định sản xuất kinh doanh. Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Về thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn:  Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất chậm nhất là ngày 30/7/2021, do đó đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức khẩn trương nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong thời gian này. Nếu các doanh nghiệp, tổ chức gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan Thuế sau ngày 30/7/2021 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP

- Về lập và nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất: Hiện nay Tổng cục Thuế đã nâng cấp các ứng dụng Thuế điện tử (Etax 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, Itaxviewer 1.7.5, Hỗ trợ kê khai 4.5.7) để hỗ trợ người nộp thuế lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021 bằng phương thức điện tử. Do đó đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức cập nhật các phiên bản mới để lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử. Việc lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử được thực hiện trên các thiết bị điện tử có kết nối mạng internet, người nộp thuế không phải đến trực tiếp cơ quan Thuế giúp hạn chế việc di chuyển và tiếp xúc trực tiếp nhằm phòng tránh lây lan dịch Covid-19, tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như chủ động thực hiện công việc.

Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức không thể thực hiện gửi Giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử thì gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, địa chỉ đường Võ Nguyên Giáp, Khóm 1, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Lưu ý: Để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, người nộp thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào ngân sách nhà nước trước ngày 30/7/2021.

52.signed.pdf

PHÒNG TT, BC, VH, VH

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 723
  • Trong tuần: 293,768
  • Tất cả: 4,676,316

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn