Trà Vinh phát huy truyền thống “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công”

Hòa cùng dòng chảy của lịch sử dân tộc, của đất nước, của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã hun đút và phát huy truyền thống “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công”, đóng góp to lớn vào cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, tiến hành thắng lợi sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

anh tin bai

Tượng đài Toàn dân nổi dậy đoàn kết lập công tỉnh Trà Vinh

Vào cuối năm 1967, nguy cơ phá sản về chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ đã rõ ràng. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp quyết định thực hiện cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mãnh liệt, bất ngờ và đồng loạt trên toàn chiến trường nhằm tạo ra bước ngoặt quyết định của cuộc kháng chiến chính nghĩa, đập tan ý chí xâm lược và buộc đế quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược; tạo điều kiện cho ta giành độc lập dân tộc, tiến tới thống nhất nước nhà. Quán triệt tinh thần của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Trà Vinh triệu tập Hội nghị mở rộng để đánh giá tình hình trong tỉnh và đề ra nhiệm vụ chủ yếu chuẩn bị cho thời cơ, sẵn sàng tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy khi thời cơ đến. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968), quân và dân Trà Vinh đã phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp đồng loạt tấn công và đồng loạt nổi dậy trên toàn tỉnh, từ thị xã đến khắp các vùng nông thôn. Ta chiếm được Dinh Tỉnh trưởng, phá khám lớn giải phóng đồng chí, đồng bào, lần đầu tiên bí mật bất ngờ ta tấn công vào sào huyệt địch, khí thế cách mạng tràn vào đô thị làm cho tinh thần địch hoang mang “không có nơi nào phòng thủ vững chắc”, “không có nơi nào không có lực lượng cách mạng nổi dậy”, lực lượng quần chúng tham gia hơn 140.000 người, có hàng trăm chư tăng; ta đã giải phóng hoàn toàn 24 xã, 50 ấp thuộc 36 xã khác và trên 100.000 dân; đánh thiệt hại 02 tiểu đoàn và 06 đại đội của địch, loại khỏi vòng chiến đấu 6.335 tên địch, diệt 40 đồn, bức hàng, bức rút trên 210 đồn bót, thu trên 1.625 súng các loại... Thắng lợi của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ở Trà Vinh đã, góp phần vào thắng lợi chung của Quân khu 9 và của toàn Miền, làm nhục ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ. Với những thành tích to lớn ấy, Trung ương đã phong tặng cho Đảng bộ quân và dân Trà Vinh danh hiệu vẻ vang với tám chữ vàng “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công” Huân chương Thành Đồng Tổ quốc.

Trong suốt 55 năm qua (1968 – 2023), nhất là từ sau 1975, đặc biệt là khi tỉnh Trà Vinh được tái lập năm 1992 đến nay, qua 07 lần Đại hội Đảng bộ tỉnh, ý nghĩa, bài học của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và tinh thần “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công” của Nhân dân Trà Vinh luôn được Tỉnh uỷ quán triệt sâu sắc và vận dụng, chỉ đạo, lãnh đạo vào phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá – xã hội. Đặc biệt là chú trọng giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ; tập trung quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện của tỉnh, biết lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, đột phá để lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; qua đó khơi dậy được động lực, quyền làm chủ của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnhTỉnh đã đạt được thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó: cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng ngày càng tích cực, tỷ trọng giá trị nông - lâm nghiệp - thủy sản từ 77,9% năm 1992 giảm còn 30,29% năm 2022; công nghiệp - xây dựng từ 8,5%, dịch vụ từ 13,6% năm 1992 tăng lên 69,71% vào năm 2022; thu nhập bình quân đầu người năm 1992 ở mức 730.000 đồng tăng lên 71,07 triệu đồng/người/năm (tính đến tháng 6 năm 2023)…

Trong 02 năm 2020 - 2021, qua thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị quyết số 68/NQ-CP về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tỉnh đã hỗ trợ 454.205 lượt đối tượng, với tổng kinh phí trên 601 tỷ đồng. Riêng trong năm 2023, tỉnh ta đã triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung toàn lực phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 8,25% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết); trong đó, công nghiệp tăng 17,11%, nông - lâm - thủy sản tăng 2,95%; thu ngân sách 17.175,297 tỷ đồng, đạt 133,28%, tăng 8,89% so cùng kỳ; trong đó thu nội địa đạt 5.710 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu nghị quyết). GRDP bình quân đầu người ước đạt 81,75 triệu đồng/người, đạt 107,6% Nghị quyết (tương đương vượt 5,79 triệu đồng). Đến nay toàn tỉnh có 09/09 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, có 85/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới (48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 xã nông thôn mới kiểu mẫu), 02 huyện đạt huyện nông thôn mới nâng cao, cấp tỉnh hoàn thành 07/08 tiêu chí. Liên kết kinh tế, liên kết vùng với các địa phương trong vùng và cả nước được đẩy mạnh, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; công tác đối ngoại được tăng cường. Cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh; cải thiện mạnh mẽ năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI năm 2022 xếp 26/63), thúc đẩy chuyển đổi số và điều hành thông minh...

Tự hào về những thành tựu đạt được và đphát huy truyền thống “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công” trong thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục củng cố và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ; tiếp tục tập trung thực hiện tốt phương châm hành động của Tỉnh uỷ “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”. Phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, bằng sức mạnh nội sinh, không trông chờ, né tránh; khắc phục bằng được những hạn chế, tồn tại và cần tổng kết kinh nghiệm, phát huy những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa cơ sở. Huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer. Thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân.

Triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị “về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy mạnh liên kết vùng, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tạo động lực mới. Thực hiện hiệu quả các trọng tâm chiến lược để tạo sự phát triển bứt phá, bền vững. Khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế giao thông đường thủy của vùng, kết nối hiệu quả với các trung tâm kinh tế. Tập trung thúc đẩy ba động lực tăng trưởng: đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu. Đa dạng hóa các nguồn lực, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư  nước ngoài. Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, công nghệ cao, năng lượng tái tạo. Phát triển nông nghiệp hữu cơ, bền vững, ứng dụng công nghệ cao, giá trị gia tăng, gắn với xây dựng thương hiệu, hình thành các chuỗi ngành hàng chủ lực, phát triển thương mại điện tử, đẩy mạnh hơn nữa các sản phẩm OCOP. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời; khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.../.

Nguyễn Dũ

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 2293
  • Trong tuần: 6 670
  • Tất cả: 8804718

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn