Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2023
Chiều ngày 25/9, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì Phiên họp với các thành viên Ban chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Quang cảnh phiên họp

Trong 09 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo, từng thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo chương trình công tác, kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Ban hành kế hoạch chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tư vấn, thiết kế, đấu thầu và giám sát thi công các công trình xây dựng cơ bản, đấu giá tài sản công; công tác thi hành án dân sự; việc kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính không đúng với giá thực tế chuyển nhượng đất đai; thủ tục đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô, nhất là đăng ký, cấp biển số xe mô tô của Công an cấp xã. Thực hiện kiểm tra 06 cuộc đối với cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác PCTN,TC, đã hoàn thành kiểm tra 05/06 cuộc, còn 01 cuộc kiểm tra thường xuyên của Thành viên Ban Chỉ đạo đang tiến hành theo kế hoạch.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về PCTN, TC được quan tâm, nhất là triển khai quán triệt kịp thời tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 133 điểm cầu, có 7.357  cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên từ tỉnh đến cơ sở tham dự. Bên cạnh đó, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp cơ sở về nghiêm cứu, vận dụng nội dung tác phẩm trong công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh hiện nay với 26 bài tham luận; Huyện ủy Tiểu Cần tổ chức Hội thi viết tìm hiểu nội dung tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có 270 bài dự thi. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về PCTN,TC đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên được 2.503 cuộc, với 84.172 lượt người tham dự. Các cơ quan truyền thông, báo, đài kịp thời thông tin, tuyên truyền công tác PCTN,TC, hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh và kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác PCTN,TC của tỉnh.

Chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực về công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị; công tác quản lý, sử dụng tài chính được giao đảm bảo tiêu chuẩn, định mức quy định; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong thực nhiệm vụ được giao; chuyển đổi vị trí công tác đối với 105 công chức, viên chức ở lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích được chú trọng quan tâm, góp phần phòng ngừa nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện thanh toán chuyển khoản trong mua sắm không dùng tiền mặt và trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua tài khoản ATM được 88.170 người.... Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh triển khai kiểm soát tài sản, thu nhập đối với 74 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị.

Ngành Kiểm tra, Thanh tra tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác cán bộ; kỷ luật phát ngôn; thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình; chức trách, nhiệm vụ được giao; thanh tra những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, có dư luận, như: mua sắm thiết bị giáo dục giai đoạn năm 2021 - 2022; quản lý, sử dụng tài chính..., qua kiểm tra, giám sát, thanh tra đã kiến nghị xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm và thu hồi tiền nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Cơ quan điều tra thụ lý 06 vụ có dấu hiệu tội phạm. Đã khởi tố 05 vụ/05 bị can phạm tội Tham ô tài sản” và tội “Giả mạo trong công tác”, trong đó truy tố 01 vụ/01 bị can về Tham ô tài sản, còn 04 vụ/04 bị can đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. Xét xử 01 vụ/07 bị can tội Tham ô tài sản” (vụ án năm 2022 chuyển sang). Tài sản tham nhũng đã được thu hồi đến thời điểm hiện nay là 1.642.606.931 đồng (đạt 86,59%). Ngoài ra, đối với vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế và CDC tỉnh Trà Vinh liên quan đến Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á và vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại Công an huyện Tiểu Cần, đang định hướng xử lý.

Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh, đề nghị các đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo, các Thành viên Ban Chỉ đạo và các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về PCTN,TC, đặc biệt là tiếp tục quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với hình thức phù hợp, gắn với thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 27/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kết luận số 01-KL/TW về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục quan tâm giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực và vai trò nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Phát huy hơn nữa vai trò các cơ quan truyền thông, báo chí, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh trong tuyên truyền, đưa tin, phát sóng các nội dung PCTN,TC, nhất là thông tin, định hướng dư luận trong xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; chú trọng thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ; kiểm soát việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Thường xuyên tự kiểm tra, tự phát hiện chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những hạn chế, khuyết điểm. Tiếp tục triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch năm 2023 và Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 16/8/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về PCTN,TC trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ, thời gian, sớm hoàn thành theo kế hoạch. Kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Ba là, các cơ quan tố tụng phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý vụ án, vụ việc; chỉ đạo tăng cường đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, xác minh, điều tra, giám định, định giá tài sản, khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện trên địa bàn tỉnh và 02 vụ án do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác giám sát của Hội đồng nhân dân; giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh liên quan đến tham nhũng, tiêu cực để phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý kịp thời các hành vi có dấu hiệu sai phạm, nhất là giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên và công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Phát huy tốt vai trò của nhân dân trong giám sát, cung cấp thông tin, phản ánh vụ việc, hành vi có dấu hiệu về tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng và nhà nước.

Năm là, Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục thực hiện tốt quy chế làm việc. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác và chương trình kiểm tra năm 2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh và các nhiệm vụ đột xuất; quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với các đơn vị, địa phương được phân công theo dõi, phụ trách.                                                                

Tin, ảnh: Thanh Thảo

Tin khác
1 2 3 4 5 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 157
  • Trong tuần: 3 369
  • Tất cả: 8753223

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn