Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Sáng ngày 12/01/2024, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường; chủ động phòng ngừa và phối hợp đấu tranh vô hiệu hóa nhiều đối tượng liên quan an ninh, bảo đảm ổn định an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng về chính trị, duy trì trật tự an toàn xã hội. Công tác cải cách tư pháp tiếp tục có chuyển biến tốt, không để xảy ra trường hợp oan sai, bức cung, nhục hình. Công tác PCTN, TC tiếp tục được đẩy mạnh với quyết tâm chính trị cao, chặt chẽ và đồng bộ hơn; từng bước nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo không để phát sinh phức tạp, tạo thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, góp phần ổn định tình hình, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị, địa phương triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác nội chính, CCTP và PCTNTC. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị, địa phương triển khai, cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp cho 290 cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh phụ trách lĩnh vực nội chính, PCTNTC và CCTP.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của cấp ủy đối với công tác nội chính, PCTNTC và CCTP được triển khai thực hiện và hoàn thành theo kế hoạch, trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức kiểm tra, giám sát 06 cuộc đối với 11 tổ chức đảng và 01 cá nhân người đầu. Kết quả kiểm tra, giám sát đã góp ý, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo, từng thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo chương trình công tác, kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về PCTN, TC được quan tâm, nhất là triển khai quán triệt kịp thời tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 133 điểm cầu, có 7.357  cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên từ tỉnh đến cơ sở tham dự; các cấp ủy đảng tổ chức triển khai trong đảng viên, đoàn viên, hội viên được 335 cuộc, với 8.519 đồng chí dự. Một số cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức Hội thảo khoa học cấp cơ sở về nghiên cứu, vận dụng nội dung tác phẩm trong công tác giáo dục lý luận chính trị và Hội thi viết tìm hiểu nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực về công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị; công tác quản lý, sử dụng tài chính được giao đảm bảo tiêu chuẩn, định mức quy định; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong thực nhiệm vụ được giao; chuyển đổi vị trí công tác đối với 132 công chức, viên chức ở lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích được chú trọng quan tâm, góp phần phòng ngừa nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện thanh toán chuyển khoản trong mua sắm không dùng tiền mặt và trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua tài khoản ATM được 88.170 người.... Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh triển khai kiểm soát tài sản, thu nhập đối với 74 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan Khối nội chính được tăng cường, chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tiến hành theo chương trình, kế hoạch và đột xuất khi có dư luận, kịp thời phát hiện các sai phạm và kiến nghị xử lý theo quy định và qua tiếp nhận tin báo tố giác, đã phát hiện, khởi tố nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế thực hiện nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra thụ lý 08 vụ có dấu hiệu tội phạm (năm 2022 chuyển sang 02 vụ). Đã khởi tố 07 vụ/16 bị can phạm tội “Tham ô tài sản” và tội “Giả mạo trong công tác”, trong đó truy tố 04 vụ/10 bị can về “Tham ô tài sản“, xét xử 02 vụ/08 bị cáo tội “Tham ô tài sản” (trong đó có 01 vụ án năm 2022 chuyển sang), còn 03 vụ đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. Đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước với số tiền 1.904.479.131 đồng (đạt 89,17%) đối với các vụ án đã khởi tố, xét xử.

anh tin bai

Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 và yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; tăng cường triển khai, quán triệt, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các Phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo; gắn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đấu tranh phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những nội dung theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 16/8/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Các cơ quan tố tụng khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ xác minh điều tra, giám định, định giá tài sản, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án do Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng.

Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra; trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, nhất là lĩnh vực đất đai. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, gắn trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác PCTNTC; đưa nội dung kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy để thực hiện. Thường xuyên tự kiểm tra, tự phát hiện chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những hạn chế, thiếu sót, không để kéo dài dẫn đến sai phạm.

Phát huy tốt vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để phát hiện, phản ánh và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý kịp thời các hành vi có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thông tin tố giác tội phạm; đồng thời, bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh PCTNTC đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.                                        

    

Tin, ảnh: Thanh Thảo
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 380
  • Trong tuần: 3 197
  • Tất cả: 8800336

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn