Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh: Phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, Quyết thắng”
“Giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, tích cực chủ động, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt Đảng ủy Bộ CHQS khi thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng.

Đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023

Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu và địa phương phát động. Để tạo động lực quan trọng thúc đẩy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh hoàn thành toàn diện, xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, Quyết thắng” với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là: Giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, tích cực chủ động, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Để thực hiện tốt chủ đề và tư tưởng chỉ đạo của phong trào thi đua quyết thắng năm 2024, cấp ủy, chỉ huy và Hội đồng (tổ) thi đua - khen thưởng các cấp trong LLVT tỉnh cần cụ thể hóa, thực hiện tốt những nội dung cơ bản, chủ yếu sau:

Một là, thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; triển khai toàn diện, đồng bộ phong trào thi đua Quyết thắng, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, làm tốt công tác khen thưởng, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh.

Hai là, đẩy mạnh đổi mới, chủ động, sáng tạo thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thứ nhất, giữ vững đoàn kết, thống nhất, đề cao mẫu mực, tăng cường kỷ cương, tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; những điều đảng viên không được làm; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ các cấp trong LLVT tỉnh học tập và làm theo sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư QUTW là: “Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung”. Giữ vững đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân. Tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nắm chắc tình hình, nhiệm vụ, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý tốt các tình huống, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ. Triển khai có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch về quân sự, quốc phòng. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, trang bị, vật tư, tích cực, chủ động, tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn.

Ba là, đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “Ba đột phá” theo Nghị quyết Đảng ủy Quân khu và Nghị quyết Đảng ủy Quân sự tỉnh năm 2024. Trong đó, cần tập trung vào những nội dung sau:

- Đột phá về tổ chức, biên chế: Tiếp tục đẩy mạnh thi đua hoàn thành mục tiêu tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh” đảm bảo tiến độ, vững chắc. Thực hiện nghiêm biểu biên chế của các cơ quan, đơn vị; điều chỉnh, sắp xếp lại các tổ chức, lực lượng theo kế hoạch, lộ trình đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

- Đột phá về huấn luyện: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện. Tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện với cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với đối tượng và phương án tác chiến. Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng. Tổ chức huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao các cấp bảo đảm thiết thực, chất lượng và an toàn tuyệt đối.

- Đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự: Quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 79/CT-BQP ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, điều lệnh. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành kỷ luật, pháp luật. Phấn đấu từng cơ quan, đơn vị không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; các vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý không quá 0,2%. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ở các cấp gắn với thực hiện hiệu quả Đề án “Chính phủ điện tử”, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Bộ Quốc phòng trong LLVT tỉnh.

Bốn là, tổ chức tốt các hoạt động trọng điểm: (1) Phát động và tổ chức Đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” chí, nhận thức trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất), lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). (2) Phát động và tổ chức Đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tự hào truyền thống - Viết tiếp chiến công - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024). (3) Làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh vào tháng 7 năm 2024, tiến tới Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu vào tháng 9 năm 2024.

Năm là, tiến hành công tác khen thưởng bảo đảm dân chủ, công khai, chặt chẽ, kịp thời, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục; chú trọng khen thưởng, biểu dương, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các tập thể, cá nhân lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống dịch bệnh, lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Tập trung xem xét, giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế; khen thưởng cống hiến, niên hạn; không để tồn đọng.

Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024 “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, Quyết thắng”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Văn Thuận

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 763
  • Trong tuần: 28 323
  • Tất cả: 8827469

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn