Công an Trà Vinh quyết tâm xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”

Ngày nay, những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế - xã hội ở khu vực và thế giới; mặt trái của cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập, tác động mạnh đến cán bộ. Không ít cán bộ, đảng viên có biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, thiếu trách nhiệm, quan liêu, tham nhũng, tham vọng quyền lực cá nhân…, các thế lực thù địch tập trung sử dụng kinh tế làm mũi nhọn nhằm phân hoá nội bộ Đảng, từng bước làm cho đảng viên chệch hướng, “đổi màu” trở thành “đỏ vỏ, xanh lòng”, chúng tác động mạnh mẽ đến cán bộ đảng viên tạo ra một lớp cán bộ “thượng lưu”, thâm nhập tha hoá thế hệ trẻ nhằm tạo ra một lớp cán bộ mới thực dụng, “nhuốm màu” tư tưởng tư sản; song song đó với những khuyết điểm, tồn tại mắc phải ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng đã phạm phải những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng kéo dài; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc lãnh đạo tập thể; mất đoàn kết nội bộ, sa sút phẩm chất, tha hoá lối sống... dẫn đến giảm sút tinh thần hy sinh phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng. Đó là những điều kiện, là “mãnh đất màu mỡ” để các thế lực thù địch tiến hành phá hoại nhiều mặt, thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình” làm tan rã Đảng từ bên trong, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. 

 

anh tin bai

Chúng ta rất dễ nhận thấy thực trạng nêu trên xảy ra do một số nguyên nhân như: do một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, thiếu rèn luyện, nhận thức và lập trường chính trị không vững vàng; Công tác tổ chức Đảng có nơi, có lúc chưa chặt chẽ, chưa làm đúng quy trình nhất là công tác kiểm tra, giám sát; Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ thiếu sâu sát dẫn đến sai phạm ngày càng nghiêm trọng và kéo dài, phức tạp, mất đoàn kết nội bộ, giảm sút lòng tin trong Đảng và quần chúng nhân dân.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm đến vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên; trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc, Người viết: “Cán bộ là cái gốc của mọi việc...muốn thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” và những luận điểm rất quan trọng của Bác về đạo dức cách mạng; tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; công tác cán bộ; công tác tự phê bình và phê bình; công tác kiểm tra đối với cán bộ, đảng viên mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị, vẫn còn tính nóng hổi, tính thời sự trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Đây không chỉ là “công việc của Đảng”, mà là việc mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Cần, Kiệm, Liêm, Chính; chí công vô tư.

Trong khi nhấn mạnh đạo đức là cái gốc của người cách mạng, Hồ Chí Minh không coi nhẹ tài năng. Người chỉ rõ: “Ngày nay, Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị, mà còn phải giỏi về chuyên môn”; “ai lãnh đạo trong ngành hoạt động nào thì phải biết chuyên môn về ngành ấy”. Điều này hoàn toàn phù hợp với quan điểm của V.I.Lênin: “Nếu tất cả những người cộng sản, tất cả những người có trách nhiệm thấy rõ một khi mình đã không biết làm việc thì tốt hơn hết là phải học tập ngay từ đầu; phải học tập tất cả mọi cái, học từ những điều sơ thiểu nhất trở đi”. Cán bộ trong các cơ quan Đảng và Nhà nước nói chung, trong các cơ quan của chính quyền địa phương nói riêng, đức và tài bao giờ cũng có mối quan hệ chặt chẽ, là tiêu chuẩn cơ bản của người cán bộ nên không thể lấy ưu điểm để bù trừ cho khuyết điểm, lấy sự trung thành, tận tụy thay cho năng lực quá yếu kém hoặc lấy tài năng để xóa lấp những vi phạm về phẩm chất đạo đức.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đề ra giải pháp xây dựng Đảng để giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên Công an của các cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị nhằm xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay. Ta cần thực hiện tốt một số vấn đề như sau:

Một là, làm tốt công tác xây dựng Đảng:

- Để xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh trong điều kiện một Đảng cầm quyền, giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng như “giữ gìn con ngươi của mắt mình”, đây là quá trình không chỉ thực hiện một ngày, một bữa mà là quá trình xuyên suốt, bền bỉ, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là yếu tố đầu tiên giúp cho việc xây dựng Đảng. Để có những cán bộ, đảng viên tốt, thật sự gương mẫu, điều đầu tiên chính là việc giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, kiên quyết chống lại những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Phải giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng. Trong công tác tự phê bình và phê bình phải mang tính xây dựng, không lợi dụng nhân danh phê bình mà trù dập cá nhân, dẫn đến mất đoàn kết, nội bộ chia rẽ.

- Đối với mỗi cán bộ, đảng viên phải có nhận thức, có nhận thức đúng mới có hành động đúng. Phải biết đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, lên trước hết, lý luận và thực tiễn phải luôn luôn đi đôi với nhau.

Thứ hai, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, chú trọng bồi dưỡng những nội dung cụ thể trong phẩm chất, đạo đức của người cán bộ, đảng viên; xây dựng ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao trình độ và nhận thức của cán bộ, đảng viên, làm cho mỗi người đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết tốt; có năng lực lãnh đạo, quản lý cơ quan thực hiện nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; có phương pháp công tác khoa học, được quần chúng tín nhiệm.

 Thứ ba,  quan tâm xây dựng về đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên:

- Mỗi cán bộ, đảng viên, phải đặt lợi ích cách mạng, lợi ích tập thể lên trên hết. Trong đấu tranh chống lại các tiêu cực, lạc hậu trước hết phải chống chủ nghĩa cá nhân, phải phát hiện sớm, phải chú ý phòng ngừa, ngăn chặn, tạo ra phong trào quần chúng rộng rãi, biểu dương cái tốt, phê phán cái xấu, để tuyên truyền giáo dục về đạo đức lối sống. Phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, phải có tinh thần xây dựng đoàn kết nội bộ, gần gũi quần chúng nhân dân. Xây dựng tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên không để xảy ra chủ nghĩa cá nhân trong đơn vị.

 - Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị phải đặt mình trong tổ chức, tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ cương, pháp luật. Phải thể hiện gương mẫu, là trung tâm của sự phấn đấu, rèn luyện để mọi người học tập; phải kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, hối lộ, bao che, cửa quyền hách dịch; chống mọi biểu hiện hình thức, lợi dụng dân chủ, “kéo bè, kéo cánh” để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi hoặc chuyên quyền độc đoán, đứng trên tập thể, đứng trên quần chúng làm cho đồng chí, đồng đội và quần chúng nhân dân bất bình lên án; phải có tinh thần xây dựng đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Thứ tư, xây dựng một đội ngũ cán bộ, đảng viên có văn hóa, học vấn và năng lực chuyên môn:

- Bố trí, sử dụng cán bộ, đảng viên đã được đào tạo cơ bản vào thực tiễn công tác để bồi dưỡng, rèn luyện, sàng lọc, qua đó phát hiện nhân tài, loại bỏ những người thoái hóa, biến chất; kịp thời nắm chắc diễn biến tư tưởng, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong cán bộ, đảng viên, giúp họ an tâm công tác; Mỗi cán bộ, đảng viên phải có tinh thần trách nhiệm với công việc; dù việc to, việc nhỏ cũng hoàn thành công việc được giao. Có thái độ nghiêm túc, vận dụng có hiệu quả kiến thức đã học vào thực tế công tác, thường xuyên rút ra những kinh nghiệm đã đạt được để vận dụng vào công việc chuyên môn sau này.

Có thể khẳng định: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên...nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trương Nghi
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 482
  • Trong tuần: 6 121
  • Tất cả: 8771979

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn