Nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu và quy trình xây dựng văn bản có chất lượng tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên sao cho thực sự là “công bộc” của dân. Người đánh giá cao vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp cách mạng, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Người đã chỉ ra cách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ đến cả thực thi các chính sách cho cán bộ. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác cán bộ, gần đây nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Về phía tỉnh, đã ban hành Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 17/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. Theo đó, việc nâng cao chất lượng, nghiên cứu, tham mưu và xây dựng văn bản có chất lượng là yêu cầu bắt buộc đối với từng cán bộ, công chức, đảng viên. Riêng đối với cán bộ tuyên giáo cần có những thuộc tính cá nhân về khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng, thái độ và các phẩm chất cần thiết để có thể nhận diện, phân tích, đề xuất các chủ trương, phương án tối ưu nhất, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các mặt hoạt động của công tác tuyên giáo. Trong năm 2022, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khái quát thành 6 chuẩn mực đó là “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn - Nói hay, viết giỏi, tích cực làm”.

Công tác tuyên giáo là một lĩnh vực quan trọng, bộ phận cấu thành trong hoạt động của Đảng nhằm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập hợp, khơi dậy tinh thần yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ khi mới ra đời, Công tác tuyên giáo đã khẳng định vai trò, sức mạnh trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng và không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành và phụng sự Tổ quốc và Nhân dân, khẳng định vai trò đi trước, mở đường, khai thông tư tưởng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đóng góp vào công cuộc bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Là bộ phận cấu thành và là lĩnh vực trọng yếu của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đòi hỏi những người làm công tác trên lĩnh vực này phải có sự hiểu biết cả về bề rộng lẫn chiều sâu, cả lý luận và thực tiễn và phải  được vận dụng song hành, nhuần nhuyễn. Nói tốt là để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Viết tốt là để góp phần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông mang tính học thuật, có chiều sâu. Ngoài ra, còn đòi hỏi về khả năng tư duy và thái độ tích cực đối với công việc.

Thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, trong đó phân công đảng viên xây dựng Chuyên đề: “Các biện pháp nâng cao chất lượng, nghiên cứu, tham mưu và quy trình xây dựng văn bản có chất lượng tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ”. Bản thân xin trình bày một số kết quả đạt được trong việc xây dựng các văn bản tham mưu trên lĩnh vực Tuyên giáo từ năm 2022 đến nay như sau:

Chi ủy, lãnh đạo Ban tiếp tục quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức tiếp tục tập trung thực hiện Mô hình, nhất là gắn với thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”, gắn với thực hiện Mô hình “5 C: Chào hỏi, Chăm sóc, Chia sẻ, Chân thành, Chính trực”; mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

Đầu năm, Chi ủy, Lãnh đạo Ban lãnh đạo các phòng xây dựng kế hoạch công tác trong năm, tập trung thực hiện các nhiệm vụ đuọc Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao; hàng tuần, tháng, quý phải rà soát kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Tại cơ quan, duy trì tốt họp báo đầu tuần giữa lãnh đạo Ban với lãnh đạo các phòng nghiệp vụ để kiểm tra, đôn đốc, phân công thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Nghị quyết hằng năm, báo cáo tháng, quý, 6 tháng của Chi bộ đều xác định rõ nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm của Chi bộ, đảng viên và phân công đảng viên tập trung thực hiện. Hằng tháng, Chi ủy chi bộ đều có đánh giá ưu điểm, những vấn đề cần rút kinh nghiệm đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện mô hình, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao gắn với biểu dương những đảng viên, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ, sáng tạo và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoàn thành vượt 14/14 nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao; tham mưu sơ, tổng kết 13 chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực tuyên giáo; hoàn thành 71 dự thảo các văn bản triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quyết định phục vụ các sự kiện lịch sử và phục vụ các hội thi; tham mưu các bài phát biểu của Thường trực Tỉnh uỷ tại các lễ kỷ niệm và các hội nghị v.v...

Cùng các ngành trong khối khoa giáo và Ban Tuyên giáo các huyện - thị - thành ủy, Tuyên huấn/Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch([1]) chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan tiến hành sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực khoa giáo đạt hiệu quả. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết 07 chỉ thị, nghị quyết của Đảng([2]) đạt yêu cầu; kịp thời tham mưu ban hành Chỉ thỉ mới về “tăng cường thực hiện công tác phân luồng, đào tạo nghề cho học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” v.v...

Đặc biệt tham mưu tổ chức các điểm cầu 04 hội nghị trực tuyến toàn quốc([3]), 01 hội nghị cấp tỉnh([4]) triển khai, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho các đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trên địa bàn tỉnh; triển khai và tổ chức thành công Hội nghị tổng kết Cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, làm theo Bác([5]); triển khai các bước thực hiện Đề án Sổ tay đảng viên điện tử trên địa bàn tỉnh hướng đến mục tiêu chuyển đổi số công tác tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đổi mới phương thức tổ chức học tập Nghị quyết của Đảng và sinh hoạt Đảng trong các tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh phù hợp với sự phát triển của công nghệ số hiện nay; thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công([6]) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (1992-2022) v.v..

Tính từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã xây dựng trên 30 văn bản tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ đúng quy trình và đạt chất lượng trên từng lĩnh vực (Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Tuyên truyền - Báo chí - Văn hoá - Văn nghệ, Khoa giáo - Tổng hợp).

Đạt được kết quả trên là do sự tích cực chủ động tham mưu, cố gắng không ngừng nghỉ của từng cán bộ, công chức cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, còn một số hạn chế, khuyết điểm nhất định như: một số cán bộ chưa chủ động trong việc nghiên cứu học tập các văn bản mới ban hành; chưa tích cực đổi mới phương pháp, nghiệp vụ chuyên môn; thiếu kinh nghiệm và thực tiễn cuộc sống, làm cho chất lượng hiệu quả của công tác tuyên giáo bị hạn chế. Đồng thời, chất lượng, hiệu quả của công tác tham mưu lại không chỉ phụ thuộc vào năng lực cá nhân của mỗi cán bộ tuyên giáo mà còn chịu sự ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan và khách quan, khiến cho mỗi người trong những điều kiện khác nhau có khả năng nhận diện, nghiên cứu, tư duy, tổng hợp khác nhau, cũng như khả năng đề xuất được những giải pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ khác nhau. 

Để nâng cao chất lượng, nghiên cứu, tham mưu và quy trình xây dựng văn bản có chất lượng tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, bản thân xin đưa ra một số biện pháp phát triển năng lực tham mưu trong đội ngũ cán bộ như sau:

Một là, thường xuyên tự giác rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống; gương mẫu trong lời nói đi đôi với việc làm; phấn đấu ngày hôm sau làm tốt công việc hơn chính mình ngày hôm trước; có ý thức xây dựng đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và từng phòng.

Hai là, phải tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực, tự nghiên cứu tìm hiểu cách làm hay, cách làm mới, cải tiến phương pháp làm việc, để tránh mắc phải lỗi làm theo kinh nghiệm, theo thói quen. Cần phải có biện pháp hệ thống hóa và cập nhật chính sách văn bản mới theo lĩnh vực đã phân công, sắp xếp lại vị trí làm việc, tài liệu, rà soát lại cách lưu trữ thông tin, văn bản trên máy tính cá nhân hợp lý. Cách thức lưu văn bản nghiệp vụ phải thật sự khoa học, dễ nhận biết mỗi khi gặp vấn đề sự vụ sự việc.

Ba là, tập trung nghiên cứu, đọc nhiều văn bản có liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách hoặc các lĩnh vực liên quan để đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong quá trình công tác. Nắm vững chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến công việc của mình. Phải hiểu rõ nhiệm vụ được giao, từ đó mới đề ra được các công việc cụ thể cần thực hiện. Không chỉ xử lý sự vụ sự việc được giao mà phải chủ động tham mưu đề xuất những nội dung thuộc lĩnh vực, mảng công việc mình phụ trách. Chủ động tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị của các phòng, cơ quan tổ chức (nếu có).

Bốn là, Mỗi cán bộ tuyên giáo phải có sự hội tụ giữa cái “tâm” và cái “tầm”, hình thành niềm đam mê, yêu nghề, tinh thần cống hiến. Cái tâm là sự kiên định; cái tầm lại thể hiện ở sự am hiểu sâu sắc, sự vận dụng, nhạy bén chính trị. Ngoài ra, thái độ cũng đóng vai trò quan trọng, mỗi cá nhân người cán bộ phải rèn luyện thái độ tích cực, chủ động và tâm huyết với môi trường làm việc, tạo sự thoải mái và nhiệt huyết để xây dựng các văn bản mình phụ trách; đồng thời chịu trách nhiệm với những nội dung công việc mà mình đã và đang làm.

Sa Khum([1]) Kế hoạch số 55-KH/BTGTU ngày 11/02/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

([2]) Gồm các báo cáo: cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh cong nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khoá XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

([3]) Gồm: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII); Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội nghị trực tuyến toàn quốc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII); Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Hội nghị Hội nghị cấp tỉnh triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

([4])  Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến xuống cấp huyện và cấp xã.

([5])Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 27/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, làm theo Bác”.Tổng cộng có 2.683 bài dự thi. Kết quả tổng kết cuộc thi: đã khen thưởng cho 03 Đảng bộ cấp trên cơ sở và 19 bài thi đạt giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 13 giải khuyến khích).

([6]) Gồm: Kỷ yếu 30 năm tái lập tỉnh; Biên niên các sự kiện lịch sử tỉnh Trà Vinh 1992 - 2022; Mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020…..

TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 1937
  • Trong tuần: 32 714
  • Tất cả: 8832670

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn