07 kết quả nổi bật, rất ấn tượng trong năm 2023 của ngành Tuyên giáo tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh thực hiện tốt phương châm hành động của ngành Tuyên giáo cả nước “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ” hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao.

anh tin bai

Đồng chí Trần Quốc Tuấn - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Tiếp tục quán triệt phương châm hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển” và phương châm hành động của ngành Tuyên giáo cả nước “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”, năm 2023, ngành Tuyên giáo tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành 100% nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao và các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, …và đạt được nhiều kết quả nổi bật, thể hiện đầy đủ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; ổn định chính trị - xã hội; củng cố vững chắc niềm tin nhân nhân về sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước. 

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy - Lâm Minh Đằng đã khái quát 07 kết quả nổi bật, rất ấn tượng mà ngành Tuyên giáo Trà Vinh đã đạt được trong năm 2023:

anh tin bai

Đồng chí Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo; công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc, quản lý biên giới năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

1. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm tốt chủ trương chuyển đổi số trong Đảng. Triển khai thực hiện Đề án Sổ tay đảng viên điện tử, hướng đến đổi mới phương thức tổ chức học tập Nghị quyết của Đảng và sinh hoạt Đảng. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

2. Tham mưu các giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực. Biên soạn, triển khai quán triệt hiệu quả chuyên đề năm 2023 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”; củng cố, xây dựng mô hình “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” chặt chẽ và thực chất.

3. Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu thông tin của các tầng lớp nhân dân. Có nhiều đổi mới trong cách thức, phương pháp tổ chức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để tạo các sản phẩm tuyên truyền sinh động, hấp dẫn. Khai thác tính năng ưu việt của internet và mạng xã hội phục vụ tuyên truyền.

4. Công tác thông tin đối ngoại được đổi mới về hình thức, đa dạng về nội dung. Khai thác, ứng dụng các phương tiện truyền thông mới trong công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại; Phát sóng quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Trà Vinh trên Đài Truyền hình Việt Nam; tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá hình ảnh đẹp Trà Vinh tạo được hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của người dân trong và ngoài nước.

5. Quan tâm chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò định hướng thông tin; hướng người dân vào những giá trị chân - thiện - mỹ; xây dựng môi trường thông tin lành mạnh.

6. Lĩnh vực khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các ngành trong khối khoa giáo thực hiện tốt chức năng tham mưu triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt yêu cầu về thời gian và chất lượng.

7. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Trong năm, hoàn tất biên soạn và xuất bản công trình “Lịch sử tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1975-2020”; "Đồng chí Nguyễn Đáng - người cộng sản trung kiên, mẫu mực, suốt đời vì Đảng, vì dân"; thẩm định, cho ý kiến xuất bản 14 công trình lịch sử ngành và địa phương... Các công trình lịch sử cung cấp những nội dung, kiến thức cơ bản về lịch sử đảng bộ của địa phương, đơn vị, lịch sử truyền thống cách mạng của tỉnh, nêu bật lên những sự kiện quan trọng, chỉ ra được những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cho cấp ủy, chính quyền...

Đạt được những kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo tỉnh nhà. Đồng chí Trần Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: “mỗi cán bộ, công chức trong toàn ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, đổi mới phương thức hoạt động triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ với nhiều thành tích nổi bật”; đã thể hiện rất rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” và sứ mệnh tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng”.

Năm 2024, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực còn nhiều biến động phức tạp, khó lường; tình hình trong nước, trong tỉnh còn nhiều khó khăn; để phát huy hơn nữa những thành tựu đạt được, hoàn thành tốt vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, ngoài việc quán triệt các ý kiến chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Tuấn - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị toàn ngành tuyên giáo của tỉnh cần tiếp tục tập trung thực hiện 07 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: (01) chủ động tham mưu cấp ủy sơ, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Đảng; ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo tháo gỡ những điểm nghẽn, những vấn đề mới, giải pháp mới thuộc lĩnh vực tuyên giáo; sáng tạo, linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương, đơn vị trong tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII. (02) Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức triển khai thực hiện công tác tuyên giáo; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp vững mạnh, đáp ứng các chuẩn mực “tâm trong, trí sáng, hoài bảo lớn, nói hay, viết giỏi, tích cực làm”, đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. (03) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận; tăng cường tổng kết thực tiễn, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận mới và các vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị; đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm chính trị cấp huyện; quan tâm công tác kiểm tra, đánh giá nội dung, phương thức hoạt động của giảng viên, báo cáo viên. (04) Triển khai hiệu quả Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Tuyên giáo các cấp trong việc chủ trì, phối hợp với các ngành làm tốt công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng địa phương. (05) Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề 2024  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Trà Vinh” đảm bảo thiết thực, phù hợp, hiệu quả. (06) Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại; nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Tiếp tục nâng cao và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, của tỉnh; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn. (07) Thực hiện tốt việc hướng dẫn, tham mưu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ; giáo dục, đào tạo; y tế, dân số, gia đình, trẻ em, thể thao, an sinh xã hội. Phối hợp nắm tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, sớm phát hiện các vấn đề có tác động sâu sắc đến tư tưởng, tâm trạng xã hội, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất cấp ủy chỉ đạo, giải quyết.

Với 07 kết quả nổi bật, rất ấn tượng trong năm 2023 được Thường trực tỉnh ủy đánh giá, nhận xét và 07 nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục thực hiện hiệu quả trong năm 2024, ngành Tuyên giáo tỉnh nhà có đủ niềm tin bước vào năm mới với nhiều thắng lợi mới, góp phần quan trọng vào công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp.

                                                  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 783
  • Trong tuần: 28 343
  • Tất cả: 8827489

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn