Kết quả thực hiện Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm

Nguyễn Thị Minh Tâm

UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm (Quy định 37-QĐ/TW) có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từ đó đã tập trung chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng lồng ghép sinh hoạt cấp ủy, họp lệ chi bộ tổ chức quán triệt Quy định 37-QĐ/TW gắn với thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” và các quy định về trách nhiệm nêu gương đến cán bộ, đảng viên để thực hiện. Qua quán triệt, triển khai đã giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Quy định 37-QĐ/TW, nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm, tính tổ chức kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện niêm yết, công khai Quy định 37-QĐ/TW tại trụ sở cơ quan, đơn vị, nơi làm việc; tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy định 37-QĐ/TW đến các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân biết để tham gia giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Quy định 37-QĐ/TW.

anh tin bai

Chỉ đạo đưa nội dung Quy định 37-QĐ/TW vào sinh hoạt lệ chi bộ. Hàng tháng căn cứ nội dung Quy định 37-QĐ/TW chi ủy nhận xét, đánh giá việc chấp hành và thực hiện của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, nhằm tăng cường trách nhiệm trong việc giáo dục, quản lý đảng viên, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn biểu hiện vi phạm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và lối sống trong sạch, lành mạnh. Thực hiện tốt việc đưa đảng viên ra tự phê trước quần chúng nhân dân, Quy chế dân chủ ở cơ sở, giới thiệu đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú,… giúp cho tổ chức đảng quản lý chặt chẽ đảng viên, kịp thời phát hiện các hạn chế, khuyết điểm, vi phạm để có biện pháp giáo dục, xử lý, ngăn ngừa vi phạm. Cuối năm kiểm điểm, tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định những điều đảng viên không được làm, các quy định về nêu gương và nhiệm vụ được giao để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên thuộc phạm vi quản lý trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quy định 37-QĐ/TW gắn với thực hiện Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; kết quả đã kiểm tra 94 tổ chức đảng, 252 đảng viên; giám sát chuyên đề 97 tổ chức đảng, 360 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát huy ưu điểm, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên đối với nội dung kiểm tra, giám sát.

Chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 72 tổ chức đảng, 183 đảng viên. Nội dung kiểm tra việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ… Qua kiểm tra kết luận 72 tổ chức đảng, 176 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó phải thi hành kỷ luật 48 đảng viên. Giám sát chuyên đề 109 tổ chức đảng và 151 đảng viên; qua giám sát, đã góp ý, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên để thực hiện tốt Quy định 37-QĐ/TW trong thời gian tới.

Giải quyết tố cáo 12 đảng viên; qua giải quyết, kết luận: Chưa có cơ sở kết luận 2 đảng viên; đơn tố cáo đúng và đúng một phần 10 đảng viên, phải thi hành kỷ luật 4 đảng viên; đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm 6 đảng viên.

Qua công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo; cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã phát hiện 163 đảng viên (có 51 cấp ủy viên các cấp) vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định 37-QĐ/TW đến mức phải xử lý kỷ luật và đã thi hành kỷ luật với các hình thức: Khiển trách 107 đảng viên; cảnh cáo 30 đảng viên; cách chức 6 đảng viên; khai trừ 20 đảng viên. Cấp kỷ luật: Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật 5 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kỷ luật 2 đảng viên; huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy và tương đương kỷ luật 8 đảng viên; ủy ban kiểm tra huyện ủy và tương đương kỷ luật 34 đảng viên; ban thường vụ đảng ủy cơ sở kỷ luật 14 đảng viên; ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kỷ luật 14 đảng viên và chi bộ kỷ luật 86 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu ở các điều: Điều 1: 2 đảng viên, Điều 2: 2 đảng viên, Điều 3: 4 đảng viên, Điều 5: 1 đảng viên, Điều 6: 1 đảng viên, Điều 9: 16 đảng viên, Điều 10: 10 đảng viên, Điều 11: 23 đảng viên, Điều 12: 3 đảng viên, Điều 14: 13 đảng viên, Điều 18: 88 đảng viên.

Tuy nhiên quá trình thực hiện Quy định 37-QĐ/TW vẫn còn những hạn chế như: Một số tổ chức đảng chưa kết hợp chặt chẽ giữa sinh hoạt chi bộ gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với đảng viên chi bộ trong việc chấp hành Quy định 37 để kịp thời nhắc nhở, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, ngăn ngừa vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có mặt còn hạn chế; kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hiện Quy định 37-QĐ/TW đối với tổ chức đảng, đảng viên thiếu thường xuyên. Công tác quản lý, giáo dục đảng viên ở một số ít cấp ủy, chi bộ chưa chặt chẽ; chưa kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của đảng viên để tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nhằm uốn nắn, nhắc nhở, ngăn ngừa khuyết điểm, vi phạm. Một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành không nghiêm Quy định 37-QĐ/TW và các quy định về nêu gương dẫn đến vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Để tiếp tục thực hiện tốt Quy định 37-QĐ/TW trong thời gian tới, cấp ủy các cấp cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt đầy đủ mục đích, ý nghĩa và nội dung Quy định 37-QĐ/TW, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là tập trung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương của Trung ương, của Tỉnh ủy nhằm giúp cho các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Hai là, cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên đưa vào Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm để kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quy định 37-QĐ/TW đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi quản lý; xem xét, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để kịp thời phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của đảng viên.

Ba là, các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ đưa nội dung của Quy định 37-QĐ/TW vào nội dung sinh hoạt lệ chi bộ, gắn với thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề đối với đảng viên trong việc chấp hành và thực hiện Quy định 37-QĐ/TW gắn với nhiệm vụ được giao để kịp thời uốn nắn, nhắc nhở, hạn chế đảng viên vi phạm đến mức xử lý kỷ luật. Tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên là cán bộ chủ chốt phải gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm Quy định 37-QĐ/TW để làm gương cho cấp dưới noi theo.

(Nguồn quyển TTCTTT tháng 3/2024)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 3 543
  • Tất cả: 8755660

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn