CHÀO NĂM MỚI – QUYẾT TÂM MỚI – THẮNG LỢI MỚI
Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021, đối với tỉnh ta, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm tỉnh cùng cả nước tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

          Bước vào năm 2021, chúng ta cùng nhìn lại năm 2020 - một năm có nhiều sự kiện trọng đại đối với cả nước và tỉnh Trà Vinh: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); là năm Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Trà Vinh (01/01/1900 - 01/01/2020), Kỷ niệm 60 năm Đồng khởi Mỹ Long (14/9/1960 -14/9/2020); là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đầy ấp những ngày kỷ niệm trọng đại ấy, gợi nhớ cho chúng ta biết bao sự kiện lịch sử vẻ vang và lòng tự hào về quê hương đất nước, về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại và các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

         Trong niềm tự hào ấy và phấn khởi ấy, đã tạo động lực cho chúng ta vượt qua biết bao khó khăn, thử thách của năm 2020 do tác động của tình hình trên thế giới, khu vực và cả nước, đặc biệt là tình hình khô, hạn, mặn xâm nhập, tình hình dịch bệnh Covid 19…Qua đó, đã triển khai và tổ chức thực hiện đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Cụ thể: Mức tăng trưởng GRDP của Tỉnh tuy không đạt kế hoạch đề ra, nhưng vẫn tăng ở mức 3,32% (đứng thứ 5/13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 36/63 tỉnh, thành trong cả nước), trong mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp xây dựng duy trì mức tăng trưởng cao với mức tăng 12,5%; khu vực dịch vụ tăng 1,24%; riêng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 4,54%; tổng thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu kế hoạch, thu đến cuối năm 15.031 tỷ đồng, đạt 138,2% dự toán, trong đó thu nội địa 5.030,5 tỷ đồng, đạt 100,61% dự toán; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, ước đạt 26.917 tỷ đồng, vượt 7,7% nghị quyết. Nhiều hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng, nổi bật của tỉnh được tổ chức thành công như: Kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động quỹ an sinh xã hội, tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Trà Vinh lần thứ V giai đoạn 2020 - 2025, đặc biệt là chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI thành công tốt đẹp; các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện; triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản giữ vững, ổn định.

          Những thành tựu trên khẳng định sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, của cộng đồng các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; đồng thời cũng khẳng định năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp đã chủ động, nhạy bén nắm bắt tình hình, xử lý những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Song, chúng ta cũng phải mạnh dạn nhìn nhận, trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những hạn chế yếu kém, như: Công tác triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị tuy có đổi mới và nâng cao chất lượng, nhưng đối với cấp cơ sở chuyển biến còn chậm; việc chấp hành kỷ luật đảng của một số đảng viên chưa nghiêm, còn vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xử lý, kỷ luật; các đoàn thể có đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chuyển đổi sản xuất nông nghiệp chưa đồng bộ; công tác cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp còn nhiều hạn chế; Phong trào văn hóa, thể dục, thể thao quần chúng phát triển chưa đồng đều; Tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến lao động, việc làm và đời sống của nhân dân; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, xét xử án, thi hành án dân sự có vụ việc tồn đọng, kéo dài.

          Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021 chúng ta có thuận lợi cơ bản, đó là: Có Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI với những quan điểm và định hướng về nhiệm vụ, giải pháp quan trọng; cơ chế, chính sách của Nhà nước ngày càng thông thoáng, minh bạch, đặc biệt trong phiên họp cuối năm 2020 (kỳ họp lần thứ 18) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức; sự phấn khởi và niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân qua kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, về những thành tựu đạt đựoc trong nhiệm kỳ qua (2015 - 2020) và năm 2020. Đó là những thuận lợi cơ bản, nhưng chúng ta cũng cần nhận thức sâu về những khó khăn, thách thức trong năm 2021, đó là: Tình hình thế giới, khu vực, tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đại dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nguy cơ, tác động tiêu cực đến đời sống xã hội trên nhiều lĩnh vực; tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn, mặn xâm nhập; xuất phát điểm nền kinh tế của tỉnh thấp, tăng trưởng mạnh nhưng thiếu ổn định, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; trình độ nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư... là thời cơ, nhưng cũng là thách thức đối với Đảng bộ và nhân dân Trà Vinh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021.

         Tình hình đó đòi hỏi năm 2021, chúng ta phải có nhiều quyết tâm và nỗ lực hơn nữa để triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đã xác định, đó là: Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế bảo đảm tăng trưởng nhanh, bền vững; huy động, khai thác tốt các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án quan trọng; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để phát triển. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cùng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế”. Theo đó, 100% tổ chức cơ sở đảng phải được công nhận hoàn thành nhiệm vụ, có 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 1.100 - 1.200 đảng viên; tập hợp 85% dân số trong độ tuổi vào các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp. Tăng trưởng GRDP phải đạt từ 10 - 11% so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng;  tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 28.000 tỷ đồng; phát triển mới 500 doanh nghiệp; thu ngân sách nội địa 5.000 tỷ đồng; có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới 91,76%), 10 xã nông thôn mới nâng cao (trong đó có 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu); huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới; tạo việc làm mới cho 23.000 lao động; 96% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 16,03% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; giảm từ 1 đến 1,5% hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều); 99,1% dân cư thành thị; 99,1% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

        Để thực hiện tháng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cộng đồng các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp: (1) Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tăng cường công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tăng cường đi cơ sở, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn giúp cấp huyện và cơ sở tháo gỡ khó khăn; (2) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, các cơ quan tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện và nâng cao chất lượng các chỉ số (PCI, PAPI, PAR Index, SIPAS, ICT); ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số (3) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. (4) Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của nền kinh tế dựa trên nền tảng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tếTiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. (5) Đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển văn hóa, thể dục, thể thao, thông tin và truyền thông; chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên người, đặc biệt là dịch Covid-19; chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân; thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo đa chiều, bền vững; quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. (6) Tăng cường quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại.

         Với tinh thần thi đua, hăng hái, tin tưởng, toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng cả nước vững vàng bước vào năm 2021 với quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành nhiều thắng lợi mới.

                                                                          Trần Bình Trọng

         

           

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 1739
  • Trong tuần: 32 516
  • Tất cả: 8832472

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn