Công tác Tuyên giáo qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI
Nửa nhiệm kỳ qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tập trung, chủ động tham mưu, đổi mới phương thức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, qua đó đã cụ thể hoá triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên lĩnh vực Tuyên giáo đạt nhiều kết quả quan trọng:

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Đề án số 02-ĐA/TU về “Đổi mới công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh trong tình hình mới” và Chỉ thị về nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu tổ chức đảng trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên gắn với tổng kết thực tiễn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện số hóa tài liệu, biên soạn nội dung cốt lõi nghị quyết của Đảng… đa dạng hóa nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thông qua trang tin điện tử, internet, mạng xã hội. Qua đó, tỷ lệ học tập nghị quyết trong Đảng đạt trên 98%, trong đoàn viên, hội viên đạt trên 80%; tổ chức tốt việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên đối tượng 3, 4, 5 được 203 lớp, có 32.165 học viên tham gia.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng và triển khai Đề án “Sổ tay đảng viên điện tử”  và đã triển khai thực hiện phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử với sự tích hợp nhiều phương thức tổ chức học tập Nghị quyết, sinh hoạt chi bộ với nhiều nguồn tư liệu, kịp thời cung cấp thông tin cho đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi số công tác tuyên giáo; đồng thời đẩy mạnh khai thác rất hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là Internet và mạng xã hội để định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; kịp thời chuyển thể các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của các ngành…. sang hình thức infographic, bản tin bằng âm thanh (audio), tạo bản tin kết hợp hình ảnh, âm thanh (video) với phát thanh viên ảo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI)… tạo hấp dẫn, lôi cuốn người nghe, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân. 

Chỉ đạo, định hướng các cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện toàn diện, đồng bộ và có trọng tâm để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm chỉ đạo xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt tham mưu xây dựng mô hình “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; biên soạn, in ấn, xuất bản sách “Mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016 - 2020”, Chuyên đề năm 2023 của tỉnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới; tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, làm theo Bác” v.v... Hướng dẫn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch hành động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”,“đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội kịp thời; tăng cường chia sẻ thông tin định hướng, đấu tranh, phản bác thông tin có quan điểm sai trái thù địch; phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện tốt công tác nghiên cứu, biên soạn, giáo dục lịch sử Đảng tại địa phương, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW và các kế hoạch của tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã xuất bản được 27 công trình. Trong đó có quyển Biên niên sự kiện lịch sử của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1992 - 2022, quyển Kỷ yếu 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp và ký kết chương trình phối hợp thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư “về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm” với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo cấp huyện phối hợp và ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp huyện, phân công đầu mối theo dõi và thực hiện các chương trình phối hợp đã ký kết. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong Nhân dân.Nhiều nội dung phối hợp thực hiện tốt, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Thông qua công tác phối hợp, cơ quan nhà nước các cấp nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, từ đó tích cực quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân. Công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các dự án trọng điểm trên địa bàn được quan tâm thực hiện, qua đó cổ vũ, động viên các cấp, các ngành và Nhân dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên giáo vẫn còn một số hạn chế, khó khăn nhất định: Việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu lúng túng, chưa khoa học. Một số nơi còn chậm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên. Chế độ bồi dưỡng cho lực lượng tuyên truyền viên cơ sở (xã, phường, thị trấn) còn bất cập. Việc rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc còn chưa được quan tâm đúng mức ở nhiều nơi. Việc đấu tranh, phản bác lại thông tin xấu độc còn hạn chế...

Nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Một là, tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc các cấp ủy phát huy tối đa vai trò trách nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tập trung cụ thể hoá, triển khai thực hiện tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; chú trọng thực hiện công tác nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn.

Hai là, tham mưu chỉ đạo công tác tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên quyết liệt và sâu sát hơn, tập trung là đổi mới nội dung tuyên truyền theo hướng sát hợp hơn với nhu cầu thông tin của đoàn viên, hội viên, nhân dân; đồng thời đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tuyên truyền nội dung trọng tâm, cốt lõi nghị quyết các hội nghị Trung ương. Thực hiện tốt Kế hoạch số 59-KH/TU, ngày 27/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức, nâng cao hiệu cuả công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ba là, nêu cao tinh thần, trách nhiệm học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cán bộ, đảng viên. Tập trung là chỉ đạo tổ chức viết thu hoạch học tập nghị quyết cho đảng viên trực tiếp tại hội trường. Bên cạnh đó, tham mưu ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ chú trọng tổ chức cho đảng viên, nhất là đảng viên có chức vụ, người đứng đầu báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện kế hoạch thực hiện chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, 2024, 2025 gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; báo cáo tiến độ thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Tham mưu xây dựng và chỉ đạo thực hiện mô hình “Phát huy sức dân, tài dân - lợi cho dân”.

Bốn là, tham mưu, phối hợp chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; chú trọng thực hiện có hiệu quả mô hình chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ “bốn tốt”; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên chưa được phát huy đúng mức.Năm là, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”. Chỉ đạo thực hiện tốt việc triển khai chương trình phối hợp, việc sơ, tổng kết, kiểm tra, đôn đốc việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện.

 Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 3672
  • Trong tuần: 8 049
  • Tất cả: 8806097

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn