ĐẢM BẢO TỶ LỆ NỮ TRONG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Những năm qua, vị trí và vai trò của phụ nữ đã được phát huy, điều đó thể hiện rất rõ trong Chương trình hành động số 17- CTr/TU ngày 24/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá VIII) về “Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại đất nước” và Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X) “Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” với các quan điểm như: (1) Công tác cán bộ nữ là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và toàn xã hội; (2) Phát huy vai trò, tiềm năng của lực lượng nữ tỉnh nhà trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, nâng cao vị thế phụ nữ, thực hiện bình đẳng nam, nữ trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, là một trong những nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới; (3) Xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng bộ tỉnh. Mục tiêu cần đạt được là: tạo điều kiện cho phụ nữ nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước tạo cho phụ nữ có việc làm tại chỗ, được cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất, tinh thần; tăng tỷ lệ nữ tham gia công tác xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực; đóng góp ngày càng lớn cho gia đinh và xã hội. Đưa Luật bình đẳng giới đi vào cuộc sống, đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ nạn bạo lực gia đình, bạo lực với phụ nữ.

Từ những quan điểm và chủ trương nêu trên, đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội đã có sự phát triển về số lượng và chất lượng, tỷ lệ cán bộ nữ trong các cấp ủy Đảng, trong Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trong các cơ quan Nhà nước, Mặt trận và đoàn thể có nâng lên, nhiều chị đã giữ vị trí lãnh đạo của cấp ủy Đảng như Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, tỉnh, Giám đốc các doanh nghiệp…

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua, vai trò của phụ nữ tiếp tục được phát huy, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh có nhiều nội dung liên quan đến phụ nữ, công tác cán bộ nữ, như vấn đề thực hiện bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, vấn đề phòng chống bạo lực gia đình, vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình văn minh, bình đẳng, ấm no, hạnh phúc, vấn đề nêu cao vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp. Riêng về công tác cán bộ nữ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, tỷ lệ cán bộ nữ đưa ra ứng cử không dưới 15% và nhất thiết trong Ban Thường vụ cấp ủy phải có cán bộ nữ. Kết quả qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tỷ lệ nữ trong cấp uỷ tỉnh chiếm tỷ lệ 14,89 %; cấp uỷ huyện 16,13% và cấp uỷ xã, phường, thị trấn là 22,92%.

Đối với Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 có tổng số đại biểu là 3.225 đại biểu; trong đó cấp tỉnh là 49/50 đại biểu; cấp huyện 297/300 đại biểu; cấp xã là 2879 đại biểu; có 771 đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 23,90%, so với nhiệm kỳ trước tăng 6,22%, trong đó, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh là nữ 16 đại biểu, chiếm 32,65%; đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện là nữ 80 đại biểu, chiếm 26,93%; đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã là nữ  đại biểu, chiếm 23,44%.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 22/01/2021 của Tỉnh uỷ  “Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” định hướng người được giới thiệu ra ứng cử là nữ ở 3 cấp Hội đồng nhân dân ít nhất là 35% và phấn đấu ở mỗi cấp tỷ lệ đại biểu nữ trúng cử là 30%. Qua kết quả hiệp thương lần 2 để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh, số người được giới thiệu ra ứng cử ở các cấp như sau:

+ Hội đồng nhân dân tỉnh, có 86 người được giới thiệu, trong đó nữ là 28 người, chiếm tỷ lệ 32,55%

+ Hội đồng nhân dân cấp huyện, có 514 người được giới thiệu, trong đó nữ là 220 người, chiếm tỷ lệ 42,80%.

+ Hội đồng nhân dân cấp xã, có 4.840 người được giới thiệu, trong đó nữ là 1.816 người, chiếm tỷ lệ 37,52%.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 của UBMTTQ tỉnh

Như vậy so với Kế hoạch số 02-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, cơ cấu nữ ở cấp xã và cấp huyện đạt và vượt, riêng cấp tỉnh chưa đạt (32,55%/35%).

Từ nay đến bầu cử, còn bước hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp và điều quan trọng là ngày 23/5/2021, quyền lựa chọn bầu cho ai là quyền của cử tri.

Để đảm bảo kết quả sau bầu cử tỷ lệ nữ trúng cử ở mỗi cấp theo định hướng là 30%, cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, trong hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt và thực tốt định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về cơ cấu tỷ lệ nữ được đưa ra ứng cử không dưới 35%. Riêng đối với Hội đồng nhân dân tỉnh, phấn đấu giữ tỷ lệ nữ như hiệp thương lần 2 (không giảm thêm ứng cử viên là nữ). Đồng thời, khi lập danh sách ứng cử viên ở các đơn vị bầu cử cần sắp xếp, bố trí ứng cử viên nữ phù hợp, đảm bảo ở mỗi đơn vị bầu cử sẽ có ứng cử viên nữ trúng cử.

Hai là, các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ, về công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới; những đóng góp của phụ nữ đối với tổ chức và cộng đồng thời gian qua. Từ đó, tin tưởng, ủng hộ và bỏ phiếu bầu cho các ứng viên nữ.

Thực tế trong nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua (2016 - 2021), nhiều đại biểu Hội đồng nhân dân là nữ đã thể hiện tốt vai trò là đại biểu của Nhân dân, có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội đồng nhân dân không chỉ trên cương vị đại biểu mà còn cả trên cương vị lãnh đạo, quản lý như đồng chí Đặng Thị Phương, Dương Thị Ngọc Thơ - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trầm Thị Triệt, Trần Thị Kim Chung, Thân Thị Kiều - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện (Trà Cú, Cầu Ngang, Càng Long); đồng chí Thạch Thị Sa Thy - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, đồng chí Nguyễn Thị Bạch Vân - Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Trần Thị Bích Phượng- Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, đồng chí Thạch Thị Thu Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh…

Ba là, các cấp uỷ cần chỉ đạo Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp tổ chức bồi dưỡng việc xây dựng chương trình hành động chất lượng và kỹ năng trình bày chương trình hành, kỹ năng vận động bầu cử cho các ứng cử viên nữ.

Bốn là, bản thân các ứng cử viên nữ cần chủ động tìm hiểu những vấn đề mà cử tri đang quan tâm để xây dựng chương trình hành động sát đúng, đồng thời tự trao dồi kỹ năng cho mình nhằm tạo ấn tượng và sức thuyết phục cao trước cử tri khi vận động bầu cử theo luật định.

Vấn đề ưu tiên số một trong bầu cử là lựa chọn những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh như Kế hoạch số 02-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng thời đảm bảo tỷ lệ cơ cấu thành phần, giai cấp…, trong đó có cơ cấu nữ là một yêu cầu cấp thiết, thể hiện việc quán triệt tư tưởng của Bác Hồ về giải phóng phụ nữ và quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của  Nhà nước về bình đẳng giới.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 4039
  • Trong tuần: 8 416
  • Tất cả: 8806464

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn