Hội nghị giao ban báo chí, văn hóa, văn nghệ quí III năm 2022
Chiều ngày 03/10/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí, văn hóa, văn nghệ quí III/2022. Chủ trì Hội nghị gồm có các đồng chí: đồng chí Trần Quốc Tuấn – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Tăng Chí Huấn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài Phát thanh -Truyền hình Trà Vinh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh, đồng chí Nguyễn Thanh Luân – Phó Giám đốc Sở TT & TT. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy, thành ủy có xuất bản tạp chí và tờ tin; Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; đại diện cơ quan Thường trú Báo Nhân dân tại Trà Vinh.

Chủ trì hội nghị

Trong quí III/2022, các cơ quan báo chí - truyền thông, văn hóa, văn nghệ của tỉnh, cơ quan thường trú báo Trung ương tại tỉnh đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền những vấn đề thời sự, chính trị, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng của đất nước, của tỉnh và sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh: tuyên truyền đậm nét các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; công tác đảm bảo an sinh xã hội đối với người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về thực hiện tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho người dân; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ quan trọng của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả việc thực hiện phương châm hành động năm 2021 “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”….

Tại hội nghị các đại biểu chia sẻ trao đổi những kinh nghiệm hay cũng như những khó khăn vướng mắc gặp phải trong công tác tuyên truyền cần được tháo gỡ. Qua đó, các ngành cũng đã giải trình những vướng mắc, khó khăn, đề xuất của các đơn vị, giúp các địa phương thực hiện tốt phương hướng kế hoạch trong thời gian tới.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tuấn - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí - truyền thông, văn hóa, văn nghệ của tỉnh và các địa phương đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian qua. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các đồng chí bám sát phương hướng để thông tin, tuyên truyền. Một số vấn đề cũng lưu ý để các đồng chí quan tâm thêm:

  Thứ nhất: Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương:

- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.- Đặc biệt chú trọng tuyên truyền Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị, chương trình số 34-Ctr/TU, ngày 23/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị  Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đi vào chiều sâu, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền nhằm khơi thông mọi tiềm năng và lợi thế của tỉnh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng, sức mạnh của khối đoàn kết các dân tộc, khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên ca con người Trà Vinh để phát triển kinh tế - xã hội.

 Thứ hai: Tuyên truyền kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khóa XV; kỳ họp HĐND tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền kết quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 Thứ ba: Tập trung tuyên truyền kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh 9 tháng và quí III năm 2022; nhất là về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2022 (Thứ nhất: Điều chỉnh chỉ tiêu giá trị sản xuất của các khu vực; thứ hai: Điều chỉnh 3 chỉ tiêu chủ yếu theo NQ số 08-NQ/TU, ngày 18/01/2022 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị xã hội năm 2022) để thông tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm rõ tình hình, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc điều chỉnh các chỉ tiêu nghị quyết năm 2022. Tuyên truyền các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, các chương trình, nghị quyết cụ thể để thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá có tính chiến lược trong Văn kiện Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI như: Nghị quyết về phát triển khu kinh tế định An giai đoạn 2022 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030[1]; Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030[2]; chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp đến năm 2025[3]; Chương trình phát triển hạ tầng giao thông; khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp, đô thị và công nghệ thông tin tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025[4]; Chương trình phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025[5] ; Chương trình phát triển kinh tế đô thị tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030[6] ; Nghị quyết về xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025[7] ; Nghị quyết về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030[8] ; Nghị quyết về phát triển Khu kinh tế Định An giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030[9]. Các cơ quan báo chí, văn hóa, văn nghệ và các địa phương tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra; tuyên truyền về các dự án trọng điểm, tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư...

Thứ tư: Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhấn mạnh ý nghĩa của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 đối với bản thân, cộng đồng; tuyên truyền về bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, đậu mùa khỉ; tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyên truyền công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông.

Thứ năm: Tuyên truyền về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; tuyên truyền về quan hệ giữa Việt Nam với các nước, đặc biệt tuyên truyền quan hệ Việt Nam - Trung Quốc hơn 70 năm qua. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của tỉnh, đất nước. Tuyên truyền các hoạt động trong Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022 theo Kế hoạch số 68 ngày 05/9/2022 của Ban Tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022.  Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027; Đại hội Công đoàn cấp cơ sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thứ sáu: Các địa phương, đơn vị cần chú trọng phát huy Cổng, trang tin điện tử, kể cả đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã trong công tác thông tin, tuyên truyền. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng tin, bài của các tờ tin, trang tin điện tử của ngành, địa phương mình; duy trì, nâng cao chất lượng các trang, nhóm đã tạo lập để thông tin, tuyên truyền. Đẩy mạnh cung cấp thông tin định hướng, đấu tranh, phản bác thông tin có quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục làm tốt công tác định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội. Lưu ý chủ động cung cấp thông tin, định hướng đối với những mặt hạn chế, những vấn đề báo chí ngoài tỉnh phản ánh.

Thứ bảy: Cần chủ động trong đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong thông tin, tuyên truyền; thông tin phải bảo đảm tính thời sự, tính chính xác, tính Đảng, trên cơ sở quán triệt những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng để giữ vững bản chất của báo chí (tránh tình trạng giật tít, câu like). Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ báo chí cho hội viên, phóng viên, góp phần xây dựng đội ngũ những người làm báo trong tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp tốt, có trách nhiệm và tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Thứ tám: Quán triệt tốt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”; kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch số 154-KH/BTGTW, ngày 10/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, thực hiện tốt tiêu chí các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam; xây dựng tốt môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, nhất là thực hiện có hiệu quả giao ước thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí mà vừa qua các cơ quan báo chí đã ký kết.[1] Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 07/6/2022

[2] Chương trình số 11-Ctr/TU ngày 26/3/2021

[3] Chương trình số 13-CTr/TU ngày 26/3/2021

[4] Chương trình số 19-CTr/TU ngày 23/9/2021

[5] Chương trình số 21-CTr/TU ngày 22/10/2021

[6] Chương trình số 22-CTr/TU ngày 11/11/2021

[7] Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/7/2021

[8] Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08/10/2021

[9] Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 07/6/2022

Tin BB, ảnh TT

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 1976
  • Trong tuần: 32 753
  • Tất cả: 8832709

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn