KẾT QUẢ NỔI BẬT CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI, TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO, CÔNG TÁC BIÊN GIỚI TRÊN ĐẤT LIỀN NĂM 2021
Năm 2021, trước bối cảnh tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp đã có ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và công tác tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền trên địa bàn Trà Vinh nói riêng. Tuy nhiên, các ngành, các cấp của tỉnh đã phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện tốt mục tiêu vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa đảm bảo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương trong đó có công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và và tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền với một số kết quả nổi bật như sau:

Về công tác thông tin đối ngoại:

Tuyên truyền quảng bá tiềm năng kinh té biển của tỉnh

Công tác thông tin đối ngoại được triển khai thực hiện với tinh thần tích cực, chủ động, kịp thời; nội dung công tác thông tin đối ngoại luôn được đổi mới và chất lượng được nâng cao:  kịp thời thông tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài tỉnh về những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình hội nhập quốc tế; tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh chính trị trong nước, khu vực và thế giới; tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước, con người, truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt Nam và quê hương Trà Vinh đến bạn bè thế giới và khu vực, vừa đảm bảo công tác thông tin đối ngoại phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vừa đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hình thức, phương tiện thông tin, tuyên truyền đối ngoại tiếp tục được đổi mới, sử dụng đồng bộ các phương tiện tuyên truyền; khai thác có hiệu quả những thành tựu của khoa học công nghệ, nhất là mạng xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế; công tác phối hợp với các Đài Truyền hình Trung ương trong sản xuất và phát sóng các chương trình tuyên truyền thông tin đối ngoại để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại phù hợp với tình hình dịch Covid-19 như: tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại; các chương trình giao lưu, kết nối cung cầu để giới thiệu, quảng bá những sản phẩm đặc trưng của tỉnh, địa phương bằng thức trực tuyến; hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh đưa hàng hóa lên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Xây dựng các ấn phẩm thông tin đối ngoại để để giới thiệu quảng bá du lịch Trà Vinh; những tiềm năng, lợi thế của vùng biển Trà Vinh.

Công tác đối ngoại nhân dân được tăng cường, huy động tốt mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác thông tin đối ngoại; vận động để thu hút nguồn viện trợ từ các Tổ chức phi chính phủ nhà nước đạt hiệu quả. Năm 2021, có 07 Tổ chức PCPNN đã cam kết thực hiện 21 Chương trình/Dự án (tăng 05 chương trình, dự án so với năm 2020). Tham mưu UBND tỉnh ra quyết định tiếp nhận các nguồn viện trợ với tổng nguồn vốn cam kết tài trợ là: 16.238.367.000 VNĐ; giá trị giải ngân: 13.680.380.000 VNĐ, đạt 68,4% kế hoạch giải ngân năm 2021.

Công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại của tỉn Trà Vinh đã góp phần đấu tranh, phản bác có hiệu quả  thông tin có quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo và vấn đề dân chủ, nhân quyền và lịch sử vùng đất Nam bộ - Việt Nam.

Về công tác tuyên truyền biển, đảo:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt vai trò định hướng công tác tuyên truyền về tình hình biển, đảo đối với các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử, tờ tin nội bộ của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, triển khaicho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”; cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển".... Việt Nam”. Kịp thời cung cấp thông tin định hướng về tình hình biển, đảo của đất nước, công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của các lực lượng thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng; góp phần tạo sự đồng thuận trong nội bộ đảng và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước về biển, đảo, về chủ quyền của Việt Nam đối với những vùng biển trên Biển Đông, nhất là việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông giữa Việt Nam với các nước.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng những diễn biến phức tạp của tình hình Biển Đông để đưa thông tin sai trái, xuyên tạc, nhất là xuyên tạc quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo.

 Về công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới:

 Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh tuyên truyền đối nội và thông tin đối ngoại về các vấn đề liên quan đến công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Các đơn vị, địa phương thực hiện tốt tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước láng giềng gắn với tuyên truyền lịch sử vùng đất Nam Bộ, Việt Nam kết quả thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về dân tộc, tôn giáo, về truyền thống đoàn kết các dân tộc ở tỉnh Trà Vinh.

Các sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương tổ chức thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, trong năm đã tổ chức được 16.974 cuộc, tuyên truyền cho 632.780 lượt người cho các nhóm đối tượng khác nhau với nhiều hình thức phù hợp tình hình ở địa phương, đơn vị. Tuyên truyền cho Nhân dân khu vực biên giới biển của tình về phòng, chống các hoạt động buôn người, buôn lậu, gian lận thương mại, vượt biên trái pháp, nhập cảnh, lưu trú bất hợp pháp và các hành vi vi phạm quy định trong phòng, chống dịch Covid-19, nhất là đối với các trường hợp nhập cảnh từ bên ngoài vào các cảng biển trong tỉnh. Qua công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng, những vấn đề thuộc về lịch sử trong quan hệ về biên giới lãnh thổ giữa các nước; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển với các nước láng giềng. Qua đó, đẩy lùi được những thông tin xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trong giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam với các nước. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh luôn tin tưởng vào chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng và vấn đến biên giới, lãnh thổ, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc về tình hình biên giới, lãnh thổ; đấu tranh ngăn chặn các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, vấn đề lịch sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam, vấn đề biên giới lãnh thổ để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Năm 2022, dự báo tình hình quốc tế, trong nước, tỉnh hình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Tình hình trên biển, biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn, tác động tiêu cực đến việc triển khai các nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, công tác biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước. Để thực hiện tốt các mặt công tác này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác thông tin đối ngoại, tuyên tuyền biền, đảo và công tác biên giới trên đất liền gắn với tuyên truyền chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết của Trung ương; phương châm hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, các nội dung về công tác thông tin đối ngoại trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác thông tin đối ngoại; Tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và công tác quản lý biên giới trên đất liền của Việt Nam với các nước láng giềng.

Hai là, đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí, các tài khoản mạng xã hội như: youtube, facebook, zalo trong việc quảng bá về hình ảnh đất nước, con người và tiềm năng thế mạnh của tỉnh; công tác tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc. Nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm thông tin đối ngoại của tỉnh để cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước; Chủ động, tích cực trong việc cung cấp thông tin về tình hình biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước láng giềng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Ba là, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, tổ chức các chuyến đi thực tế, giao lưu với các đơn vị bạn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc; tích cực, chủ phối hợp, trao đổi thông tin, hỗ trợ công tác giữa các cơ quan Trung ương và địa phương; giữa các sở ban ngành tỉnh và các địa phương trong tỉnh trong các mặt công tác trên.

Bốn là, duy trì hiệu quả hoạt động của các lực lượng trên không gian mạng, để góp phần giữ vững môi trường thông tin tích cực trên không gian mạng, chủ động,  kịp thời cung cấp thông tin định hướng dư luận xã hội về các vấn đề có liên quan đến công tác thông tin đối ngoại, vấn đề bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài khoán của Việt Nam trên Biển Đông, và quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng có chung đường biên giới, gắn với nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác với những thông tin có quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về đối ngoại, biển đảo, và vấn đề biên giới lãnh thổ quốc gia, đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo và vấn đề dân chủ, nhân quyền, về lịch sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, sớm đưa Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của Khu vực đồng bằng Sông Cửu Long theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI đề ra.

Phòng TT -VH-VN 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 606
  • Trong tuần: 28 166
  • Tất cả: 8827312

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn