Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ủy ban kiểm tra các cấp tích cực, chủ động tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt, đảng viên trong toàn Đảng bộ các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, qua đó giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, thống nhất nhận thức và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Tham mưu ban hành Quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm; tập trung thực hiện kiểm tra theo chỉ đạo của UBKT Trung ương về việc đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 của Công ty Việt Á, các nội dung liên quan đến tập đoàn FLC và Công ty AIC. Tham mưu chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng ban hành, sửa đổi bổ sung các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để tổ chức thực hiện thống nhất, có hiệu quả trong toàn đảng bộ.

y ban kiểm tra các cấp tích cực, chủ động tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra của các tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở bảo đảm đủ số lượng, có chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn mới.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương; tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; quy định về những điều đảng viên không được làm; đầu tư xây dựng cơ bản; đất đai; thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc kê khai tài sản, thu nhập…; chú trọng kiểm tra, giám sát vai trò người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao; giải quyết kịp thời các vụ việc theo đúng thời gian quy định; xem xét, xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục quy định; chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát được nâng lên…

Kết quả, trong nửa nhiệm kỳ qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và chi bộ đã kiểm tra đối với 1.053 tổ chức đảng và 3.390 đảng viên, có 1.325 cấp ủy viên; giám sát 897 tổ chức đảng và 3.030 đảng viên, có 1.070 cấp ủy viên; ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với 1.538 tổ chức đảng và 324 đảng viên, có 215 cấp ủy viên; giám sát 912 tổ chức đảng và 1.388 đảng viên, có 1.176 cấp ủy viên.

 Qua kiểm tra, giám sát đã phát huy nhân tố tích cực, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp có vi phạm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, đồng thời thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra và chi bộ trong nửa nhiệm kỳ qua cũng còn bộc lộ một số mặt hạn chế, khó khăn. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong nửa nhiệm kỳ còn lại; trên cơ sở quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và chi bộ cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Cấp ủy các cấp chú trọng việc nâng cao nhận thức cho các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; nắm vững chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do Điều lệ Đảng quy định. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan Tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy để thực hiện việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có hiệu quả và chất lượng cao; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và trung tâm chính trị cấp huyện tham gia các bài giảng chính trị về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát để giúp cho đảng viên nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục triển khai, quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đến các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên để tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về vai trò, vị trí, tầm quan trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Xây dựng, ban hành các văn bản theo thẩm quyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất trong Đảng bộ, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ, trước hết là người đứng đầu phải nâng cao trách nhiệm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đảng bộ, địa phương, đơn vị; xác định nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện có hiệu quả nhất là chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; kiểm tra tài chính đảng để phòng, ngừa vi phạm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất; chú trọng việc thực hiện công tác giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; nâng cao trách nhiệm công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ. Tổ chức hội nghị chuyên đề để rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

3. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới. Các cấp ủy cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức Đảng, cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng để thực hiện tốt mối quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo giữa ủy ban kiểm tra cấp trên với ủy ban kiểm tra cấp dưới. Cấp ủy phải thường xuyên, định kỳ nghe ủy ban kiểm tra báo cáo về công tác kiểm tra, về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, việc thi hành kỷ luật trong Đảng, định hướng hoạt động cho ủy ban kiểm tra phù hợp với tình hình chung của Đảng bộ.

4. Kiện toàn tổ chức cơ quan ủy ban kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra. Trên cơ sở Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 20/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Thực hiện tốt việc xây dựng và tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp theo hướng tinh, gọn, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có những kiến thức nhất định về chính trị, kinh tế, xã hội nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực được phân công phụ trách. Hàng năm, ủy ban kiểm tra các cấp cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kiểm tra, đồng thời có sự phân công chuyên trách theo địa bàn và theo chuyên đề để cán bộ kiểm tra có điều kiện đi sâu nghiên cứu, rút ra được kinh nghiệm, cách làm đạt hiệu quả; nắm vững và thực hiện tốt phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra kết hợp công tác kiểm tra của Đảng với công tác Thanh tra nhà nước, công tác kiểm tra của các đoàn thể chính trị - xã hội và phối hợp với các ban, ngành có liên quan.

5. Tiếp tục thực hiện chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW, ngày 30/6/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Kết luận số 34 của Bộ Chính trị; Kết luận số 23-KL/TW, ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Đề án số 05-ĐA/UBKTTW, ngày 14/4/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành kiểm tra Đảng và Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 08/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ tăng cường trách nhiệm, tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, khắc phục tốt những mặt hạn chế; nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 4225
  • Trong tuần: 8 602
  • Tất cả: 8806650

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn