Linh hoạt, sáng tạo, đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền biển, đảo,
Sáng ngày 04/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 10/2022 bằng hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến. Từ điểm cầu trực tiếp của tỉnh được kết nối trực tuyến đến 116 điểm cầu các huyện, xã, phường, thị trấn, có trên 1.700  đại biểu dự. Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

          Tại hội nghị, các đại biểu được Thượng tá Phạm Ngọc Quý, Bộ Tư lệnh vùng 2, Hải quân thông tin tình hình biển, đảo, công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong thời gian qua, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển; kết quả công tác bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo Tổ quốc của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển và hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển của Hải quân Nhân dân Việt Nam; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về tình hình Biển Đông. Qua đó, khẳng định và củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo quê hương của các đơn vị thực thi nhiệm vụ trên biển. 

Thượng tá Phạm Ngọc Quý, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân thông tin chuyên đề tại hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền những nội dung thông tin chuyên đề được Báo cáo viên báo cáo tại hội nghị hôm nay, đồng thời cần quan tâm thêm một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất,  tiếp tục phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền ở các vùng biển, đảo của Tổ quốc; tiếp tục giáo dục bồi đắp tình cảm, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đối với việc phát triển kinh tế biển và sự nghiệp bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thứ haichủ động tham mưu, triển khai công tác tuyên truyền về biển, đảo, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các địa phương ven biển. Tích cực tuyên truyền những tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tăng cường tuyên truyền để ngư dân nâng cao nhận thức, hiểu và thực hiện đúng luật pháp về biển, các thỏa thuận, cam kết quốc tế về biển mà Viêt Nam đã ký, xác định đúng vai trò, trách nhiệm của ngư dân trong việc tham gia khai thác và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.

Thứ ba, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền biển, đảo. Thường xuyên cung cấp thông tin về các diễn biến tình hình liên quan đến biển, đảo, kịp thời cung cấp các tài liệu tuyên truyền và định hướng thông tin, tuyên truyền về biển, đảo.  Kết hợp có hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo với tuyên truyền thông tin đối ngoại. Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, phát huy tối đa tiện ích của  mạng xã hội; duy trì có hiệu quả truyên truyền trực quan thông qua khẩu hiệu, biểu ngữ, tranh cổ động, tờ rơi, triển lãm...

Thứ tư, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, gắn với chủ động làm tốt công tác nắm bắt tình hình, sớm phát hiện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề biển, đảo để đưa thông tin xuyên tạc về tình hình biển, đảo, về chủ trương của Đảng, Nhà nước ta đối với việc giải quyết tranh chấp biển, đảo Việt Nam với các nước. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đăng tải, cung cấp thông tin sai lệch, thông tin không đúng sự thật về tình hình biển, đảo, gây hoang mang, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, tuyên truyền thêm một số nhiệm vụ quan trọng sau:

Một là, Tiếp tục tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, những điểm mới của các Nghị quyết; tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung tuyên truyền kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh 9 tháng và quí III năm 2022; nhất là về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2022 (Thứ nhất: Điều chỉnh chỉ tiêu giá trị sản xuất của các khu vực; thứ hai: Điều chỉnh 3 chỉ tiêu chủ yếu theo NQ số 08-NQ/TU, ngày 18/01/2022 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị xã hội năm 2022) để thông tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm rõ tình hình, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc điều chỉnh các chỉ tiêu nghị quyết năm 2022. Tuyên truyền các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện chương trình, nghị quyết cụ thể để thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ  đột phá có tính chiến lược trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; tuyên truyền kết quả triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, của địa phương.

Hai là, Tiếp tục tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với biểu dương những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tạo sự lan tỏa trong Đảng và ngoài xã hội, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước.

 Ba là, Tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuyên truyền khẳng định: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Trong đó nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới, trước hết là sự gương mẫu, giữ gìn, nói đi đôi với làm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bốn là, Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện tốt Công văn số 450-CV/TU ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy trong công tác phòng, chống dịch bệnh; không chủ quan, lơ là đối với nguy cơ dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những đánh giá, nhận định khoa học của quốc tế về tính hiệu quả của việc tiêm mũi vacxin tăng cường, từ đó tạo sự đồng thuận của người dân về sự cần thiết hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ người 18 tuổi trở lên.  Đồng thời tăng cường tuyên truyền sự nỗ lực, trách nhiệm, cống hiến của lực lượng y tế và các lực lượng phòng, chống dịch. Đấu tranh phê phán những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội, gây tâm lý tiêu cực cho cán bộ nhân viên ngành y tế.

 Năm là, Tuyên truyền về tình hình thời sự trong nước, quốc tế. Tuyên truyền quan hệ giữa Việt Nam với các nước, đặt biệt tuyên truyền quan hệ Việt Nam - Trung Quốc hơn 70 năm qua, trong đó nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc mặc dù có lúc thăng trầm, nhưng hữu nghị, hợp tác vẫn là dòng chảy chính, tình hữu nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Ðông cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc. Trong tình hình hiện nay, việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc là phù hợp với lợi ích lâu dài của cả 02 quốc gia và 02 dân tộc, có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

 Sáu là, Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ và các sự kiện của đất nước, của tỉnh như: 111 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2022); Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/2022); Ngày thành lập ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/2022); ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/2022); ngày truyền thống công tác Dân vận (15/10/2022); ngày thành lập Văn phòng cấp ủy (18/10/2022); ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/2022); ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/2022). Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022; Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Tuyên truyền kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khóa XV; kỳ họp HĐND tỉnh; Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027; Đại hội Công đoàn cấp cơ sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

                                                                                       Tin, ảnh: Thanh Thùy

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 3817
  • Trong tuần: 8 194
  • Tất cả: 8806242

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn