Nâng cao chất lượng biên tập, cụ thể hóa văn bản
Ngày 06/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 412-CV/TU về việc nâng cao chất lượng biên tập, cụ thể hóa văn bản.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận định, thời gian qua, việc dự thảo các báo cáo sơ kết, tổng kết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và việc xây dựng các văn bản để cụ thể hóa triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, công văn chỉ đạo, thông báo kết luận... của cấp ủy cấp trên, luôn được các cấp ủy, ban thường vụ các cấp ủy cp dưới quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, góp phn quan trọng cụ th hóa ch trương, đường lối của Đảng sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị và thực hiện thắng lợi các quan đim, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức đến việc dự thảo báo cáo, đến công tác cụ th hóa các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Tình trạng sao chép nguyên văn hoặc phn lớn các nội dung văn bản cấp trên, sao chép giữa các cấp ủy cùng cấp còn diễn ra; nội dung thiếu cụ th, không sát hợp với đặc đim tình hình, không đúng chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; dự thảo các báo cáo sơ kết, tng kết chuyên đề còn nhiều nội dung giống như báo cáo trước... Những hạn chế đó có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do: Một s cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các cơ quan, đơn vị chưa quan tâm sâu sát trong chi đạo, kim tra, rà soát, đối chiếu... trước khi ban hành văn bản, công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo ca cấp ủy cấp trên chưa thông suốt...

Đ khắc phục các hạn chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, t chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tập trung triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 1126-QĐ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chế độ họp, hội nghị và thông tin, báo cáo, ban hành văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan được giao chủ trì xây dựng dự thảo văn bản với các ngành có liên quan; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy khi ký ban hành văn bản hoặc tham mun ban hành văn bản.

2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng các văn bản cụ th hóa các văn bản của cấp ủy cấp trên, trên cơ sở nm chc chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, xác định những nội dung trọng tâm, đột phá để cụ thể hóa bảo đảm mang tính khả thi cao, tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả; hạn chế tối đa việc sao chép nguyên văn văn bản của Trung ương, của cấp ủy cấp trên, của các báo cáo sơ kết, tống kết đã ban hành. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy trực tiếp và cấp ủy cấp trên về chất lượng văn bản ban hành hoặc tham mưu ban hành.

3. Quan tâm bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu, tng hợp của văn phòng cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp có năng khiếu, năng lực nghiên cứu, kỹ năng phân tích, tng hợp, xử lý thông tin, có kinh nghiệm thực tiễn, nắm vững kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản của Đảng, kết hợp tính n định và kế thừa; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chuyên viên các cơ quan, bộ phận chuyên môn, nắm vững đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức chuyên môn trên lĩnh vực được phân công đ có đủ cơ sở lý luận và thực tiễn giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo văn bản bảo đảm chun xác, toàn diện và kịp thời.

4. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn định kỳ 6 tháng hoặc cui năm kim tra, đánh giá việc tham mưu cụ th hóa các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với các bộ phận tham mưu, giúp việc cho cấp ủy của cấp mình, lưu ý kiểm tra đầy đủ nội dung, thể thức văn bản. Kịp thời phát huy, khen thưởng những tập th, cá nhân làm tốt và chỉ đạo, uốn nn những hạn chế, khuyết đim, góp phần công tác xây dựng văn bản của Đảng bo đảm v nội dung, th thức, đúng tinh thần chỉ đạo, vừa phù hợp tình hình thực tế, mang tính khả thi cao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tính ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cơ quan có liên quan theo i, kim tra việc thực hiện; định kỳ sơ, tổng kết và kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nm, chỉ đạo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 464
  • Trong tuần: 28 024
  • Tất cả: 8827170

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn