NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ, TÍNH CHIẾN ĐẤU, TÍNH SẮC BÉN CỦA CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG

Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản, nhưng có nhiều khó khăn, thách thức, như: Tình hình thế giới, khu vực, tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đại dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nguy cơ, tác động tiêu cực đến đời sống xã hội trên nhiều lĩnh vực; ảnh hưởng của dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn, mặn xâm nhập; xuất phát điểm nền kinh tế của tỉnh thấp, tăng trưởng khá nhưng thiếu ổn định, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong hai ngày 13 và 14 tháng 01 năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa XI đã tổ chức Hội nghị lần thứ III để tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020 và thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Nghị quyết của Tỉnh ủy đã xác định mục tiêu: “Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế bảo đảm tăng trưởng nhanh, bền vững; huy động, khai thác tốt các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án quan trọng; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để phát triển. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế” và một số chỉ tiêu cơ bản như:  Tăng trưởng GRDP phải đạt từ 11% trở lên so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 30.000 tỷ đồng trở lên; phát triển mới 500 doanh nghiệp; thu ngân sách nội địa 5.300 tỷ đồng; có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới; tạo việc làm mới cho 23.000 lao động; giảm từ 1 đến 1,5% hộ nghèo. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; 100% tổ chức cơ sở đảng được công nhận hoàn thành nhiệm vụ, có 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 1.100 - 1.200 đảng viên; tập hợp 85% dân số trong độ tuổi vào các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp...

Từ mục tiêu và các chỉ tiêu nêu trên, đòi hỏi công tác tư tưởng trong năm 2021 phải tập trung phát huy cao độ trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp,  nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chiến đấu, tính sắc bén, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Tập thể Ban Tuyên giáo TU và cá nhân đồng chí Trần Bình Trọng (Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo TU) nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo TW (ảnh Thanh Trị)

Trước hết phải nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ngoài việc giáo dục những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc và lịch sử Đảng; tiếp tục thực hiện tốt việc biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống của ngành, qua đó bồi dưỡng lòng yêu quê hương, đất nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, thách thức tạo ra phong trào hành động cách mạng thiết thực, thực hiện hòan thành các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy, tạo đà cho bước phát triển những năm tiếp theo của cả nhiệm kỳ 5 năm 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, cần phải đổi mới cách phổ biến, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, với từng loại chỉ thị, nghị quyết, nhất là tận dụng lợi thế các cơ quan thông tin đại chúng (Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh) và mạng xã hội, công nghệ thông tin (trang tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trang fanpage Nghị quyết và cuộc sống, các fanpage của các địa phương, đơn vị…), sự năng động, tích cực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; gắn phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị với xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện thiết thực, tập trung giải quyết đúng, có kết quả những vấn đề bức xúc của cuộc sống đặt ra, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, đã nói thì phải làm. Trong công tác tuyên truyền, phải kết hợp nhuần nhuyễn thông tin hai chiều, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ảnh của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân từ cơ sở.

Công tác tư tưởng phải bám sát thực tiễn, phải hướng mạnh về cơ sở, phải theo sát các diễn biến của tình hình, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để kịp thời xử lý các tình huống, giải đáp những vướng mắc trong tư tưởng của mọi đối tượng, mọi tầng lớp, vừa phải trở thành một nhân tố tích cực tác động trực tiếp đến sự phát triển của các lĩnh vực, góp phần định hướng tư tưởng và dư luận xã hội. Thực tiễn đòi hỏi công tác tư tưởng không chỉ đơn thuần là hoạt động tuyên truyền, mà cần phải có mặt trong suốt tiến trình sự kiện, hiện tượng, phong trào để có tiếng nói thuyết phục, có tác động trực tiếp đối với tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ; phải chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm sáng tỏ những vấn đề về thời cơ, thách thức, về quan điểm, mục tiêu, những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy theo phương châm “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”.

Triển khai sâu rộng nhiệm vụ xây dựng đạo đức đối với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) và cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên của Đảng bộ, tạo chuyển biến thực sự trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị mà trọng tâm là “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Chủ động rà soát, bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng cơ quan, đơn vị theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; thực hiện nghiêm Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc sơ tổng kết việc thực hiện, phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa trong nội bộ và ngoài xã hội.

Công tác tư tưởng phải chủ động phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao tính sắc bén, đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch, của các phần tử cơ hội chính trị trên Inernet, mạng xã hội; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên. Đoàn viên, hội viên trên địa bàn”; Đề án“Đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội”. Chủ động cung cấp kịp thời những thông tin đúng đắn tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, những hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tình hình liên quan đến chủ quyền biển, đảo; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh… để hướng dẫn, định hướng dư luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, sự gắn bó giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Cần tăng cường công tác quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; phát huy tốt vai trò của báo chí (Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Công thông tin điện tử, các trang thông tin của các sở ngành, địa phương, tạp chí văn học - nghệ thuật…), xuất bản, văn học - nghệ thuật trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt làm tốt hơn nữa việc phát hiện, tuyên truyền, giới thiệu gương người tốt việc tốt, các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực, nhất là trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc, của tỉnh trong năm 2021 theo hướng thiết thực, có ý nghĩa giáo dục, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, tránh phô trương, hình thức. Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2025, khuyến khích tạo thuận lợi cho các nhà báo, đội ngũ văn nghệ sĩ đi sâu vào thực tiễn của tỉnh nhà để có những tác phẩm báo chí, văn học - nghệ thuật mang hơi thở của cuộc sống, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật.

Phải chú trọng nâng cao công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc nhằm quản bá hình ảnh của quê hương, đất nước, con người Trà Vinh; những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh nhằm kêu gọi đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp. đồng thời phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh.

Làm tốt công tác tư tưởng là trách nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, trước hết là của bí thư các cấp ủy, của người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong đó đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh từ tỉnh đến cơ sở là lực lượng nòng cốt. Ban tuyên giáo các cấp phải làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy tổ chức phối hợp các lực lượng của tổ chức Đảng, Mặt trận, các đoàn thể, các cơ quan nhà nước nhất là các cơ quan trong khối tư tưởng - văn hóa, khoa giáo để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, vững vàng về bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng, nắm vững quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát thực tiễn của tỉnh, của địa phương, đơn vị, bám sát cuộc sống của Nhân dân, có phẩm chất, đạo đức trong sáng để giành được sự tin cậy của cấp ủy Đảng, sự yêu mến của Nhân dân. Đồng thời, phải không ngừng học tập, rèn để nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng sáng tạo, đổi mới trong phương pháp công tác; biết sử dụng thành thạo các phương tiện, công nghệ mới trong thời đại công nghệ 4.0 vào công tác tuyên giáo.

Bên cạnh sự phấn đấu, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tổ chức, bộ máy ban tuyên giáo cùng các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa từ tỉnh đến cơ sở cần được củng cố, kiện toàn, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng quy chế làm việc và quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, cần được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện… để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Họp mặt 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm (01/8/1930-01/8/2020) của ngành tuyên giáo nói chung, Tuyên giáo Trà Vinh nói riêng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ban tuyên giáo và các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh đã giao trong năm 2021.                                                                                                                                  

T-B-T

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TUYÊN TRUYỀN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 2196
  • Trong tuần: 32 973
  • Tất cả: 8832929

WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

Trưởng Ban biên tập: Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ TRÀ VINH

Địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 02943.853574 

Email: btgtutravinh@travinh.gov.vn

Website: tuyengiao.travinh.gov.vn